Zgodovina društva

Društvo je bilo ustanovljeno 4. 1. 2008. V obdobju 2007-2013 je društvo opravljalo naloge lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric. Izdelana je bila Lokalna razvojna strategija za obdobje 2007-2013, v kateri smo opredelili 6 temeljnih usmeritev:

 1. Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami (ljudje – motor razvoja)
 2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja
 3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja
 4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij
 5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju
 6. Spodbujanje obnove in oživitve vaških jeder ter kulturne dediščine

Strategija je bila podlaga za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007-2013 za območje šestih občin UE Lenart, to so: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah in Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 

ČLANEK ob 10. obletnici delovanja društva LAS Ovtar. 
 

LEADER V SLOVENIJI 2007-2013

S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (PRP) je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je bila upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). S PRP je Slovenija izvajala ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je bila novost t.i. os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.

Temeljna načela pristopa LEADER so:

 • Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja LAS
 • Pristop od spodaj navzgor
 • Lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva
 • Povezani in večsektorski ukrepi
 • Inovativnost
 • Mreženje
 • Sodelovanje na projektih

rasg hisica OS

Ustanovitev lokalnega javno-zasebnega partnerstva, imenovanega "lokalna akcijska skupina (LAS)" je izvirna in pomembna lastnost pristopa LEADER. LAS ima nalogo, da pripravi in izvede svojo lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

Osebna izkaznica

Lokalna razvojna strategija 2007-2013

Lokalna razvojna strategija – LRS predstavlja temeljni dokument, ki odraža razvojne usmeritve podeželskega območja ”Ovtar Slovenskih goric” za programsko obdobje 2007-2013.
 
Namen priprave Razvojnega programa podeželja, Lokalne razvojne strategije “Ovtar Slovenskih goric” (v nadaljevanju RPP) za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slov. goricah in Sveta Trojica v Slov. goricah je, ugotoviti skupne interese ter oblikovati skupne programe razvoja podeželja na območju, ki poleg kmetijstva, enakovredno obravnavajo tudi vse druge panoge in dejavnosti t.i. nekmetijske vsebine, kot jih imenuje nova Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Zametek oblikovanja lokalnih razvojnih partnerstev in načrtovanja razvoja na podlagi lokalnih razvojnih pobud je v preteklosti na našem območju predstavljal program CRPOV. Drugih skupnih razvojnih programov podeželja na tem območju ni bilo.
Podeželja brez kmetijstva si ne moremo in ne smemo predstavljati, saj je le-to bilo od nekdaj oblikovalec podeželskih prostorov in kulturne krajine na določenem območju, po drugi strani pa je potrebno razvoj podeželja obravnavati celostno, kar pomeni, da je potrebno identificirati tudi vse ostale potenciale in omejitve razvoja.

Poleg izdelave dokumenta so vzporedno potekale tudi aktivnosti vzpostavljanja partnerstva med javnim, privatnim in nevladnim sektorjem z namenom oblikovanja skupnih programov in projektov, ki bodo prispevali k celostnemu razvoju podeželja na območju.

V njej smo opredelili 6 temeljnih usmeritev:

 1. Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto izobraževanja in zaposlovanja žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami (ljudje – motor razvoja).
 2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja.
 3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.
 4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.
 5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.
 6. Spodbujanje obnove in oživitve vaških jeder ter kulturne dediščine.

Program je osnova za izvajanje dogovorjenih razvojnih usmeritev in izvedbenih nalog v naslednjih letih ter s tem pomemben del strategije razvoja občin in načrtovanja njihovih proračunov. Dolgoročno bo izvajanje ukrepov dokumenta prispevalo k večji blaginji ljudi iz osrčja Slovenskih goric. Dokument je usklajen z Regionalnim razvojnim programom Podravja 2007-2013 in Nacionalnim strateškim nartom razvoja podeželja v programskem obdobju 2007 – 2013. Vsebinsko se vključuje v Državni razvojni program 2007 – 2013, pri čemer je z vsemi nacionalnim in regionalnim strateškimi razvojnimi dokumenti zagotovljena komplementarnost. Dokument je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013, Predlogom implementacijske uredbe k Uredbi Sveta (ES) o podpori za razvoj podeželja, Odločbo Sveta (ES) o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (Programsko obdobje 2007-2013), Nacionalnim strateškim načrtom razvoja podeželja 2007-2013, ter drugimi pravnimi podlagami, ki urejajo to področje.
 
Pri pripravi dokumenta so bila zasledovana naslednja načela: enakovredno vključevanje prebivalcev in društev celotnega območja, partnerstvo s strokovnimi, razvojnimi in upravnimi institucijami ter društvi, ki delujejo na območju in strokovna obdelava ključnih razvojnih vsebin razvoja podeželja z upoštevanjem pristopa »od spodaj navzgor«.
 
Pri uresničevanju Lokalne razvojne strategije bo ključnega pomena skupinsko delo, tako same Lokalne akcijske skupine, kot tudi projektnih in interesnih skupin pri izvajanju posameznih aktivnosti.