ŠIPK 2

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKT ZA DRUŽBENO KORIST - ŠIPK

PROJEKT ŠIPK 2: Izboljšanje prepoznavnosti Slovenskih goric

Trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma sta postala glavna cilja turistične dejavnosti. V Slovenskih goricah gradimo na razvoju trajnostnega turizma in imamo pogoje za razvoj le-tega. Tako je ena izmed ključnih nalog Društva Ovtar Slov. goric prizadevanje za izboljšanje prepoznavnosti destinacije Slov. goric na zemljevidu turističnih destinacij Slovenije, ki je med potencialnimi obiskovalci še vedno na relativno nizko ravni. To se kaže v manjšem obisku področja Slovenskih goric, nepoznavanju destinacije med prebivalci Slovenije in širše, neizkoriščenem potencialu lokalnega okolja glede turistične ponudbe, itn.

S projektom bomo ugotavljali stanje glede trenutnega pozicioniranja Slovenskih goric s strani potencialnih obiskovalcev, identificirali razloge za aktualno stanje, opredelili dejavnike za dvig prepoznavnosti destinacije, izvedli terensko raziskavo med potencialnimi obiskovalci ter podali predloge za dvig prepoznavnosti Slov. goric na turističnem zemljevidu. Predlogi predstavljajo niz poveznih ukrepov, z realizacijo katerih bo društvo prispevalo k dvigu ravni prepoznavnosti področja Slov. goric širše ter omogočilo izkoriščanje potenciala tega področja za potrebe turizma.

Pomemben del projekta predstavlja tudi aktivno sodelovanje študentov, ki pridobivajo praktične izkušnje, znanja, splošne in poklicno-specifične kompetence ter spoznavajo delovanje negospodarskega sektorja, na drugačen način kot v okviru izobraževanja.