Pretekli projekti

Društvo Ovtar Slovenskih goric je v programskem obdobju 2007-2013 kot lokalna akcijska skupina izvedlo naslednje projekte:
 
Projekti v letu 2013

Dediščina Slovenskih goric za jutri 

Nosilec projekta: RASG d. o. o. – Izobraževalni center

Izobraževalni program Dediščina Slovenskih goric za jutri – ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS je vplival na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin ter spodbuditi medgeneracijski prenos znanja ohranjanja in shranjevanja semen.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključenem projektu

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Bazar semen / LAS

1/LAS

Število kmetij, posameznikov, ki prispeva v bazar7kmerij v LAS

20 kmetij/posameznikov oz. gospodinjstev

Izvedba izobraževanj s tematiko ohranjanja starih sort kulturnih rastlin / LAS

1/LAS

 

Arheološka cesta in razstava

Nosilec projekta: Občina Benedikt

Partnerja: Zgodovinsko društvo ATLANTIDA RAJ SLAVE, Benedikt in Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, Lenart

Projekt Arheološka cesta Benedikta prispeva k pospešenem razvoju turistične ponudbe podeželja. Cilja projekta sta nova turistična ponudba na območju LAS: projekt skupnih promocijskih aktivnosti.

 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število partnerjev v projektu

2 partnerja

Število novih delovnih mest

0 delovnih mest

Table (predstavitvene, interpretacije) in smerokazi ob poti / območje arh. najdb.

3x vstopna tabla
12x interpretacijske table
14x smerokazi

Arheološka cesta / območje LAS

Urejena in označena 1 cesta / območje LAS 1000 kos zemljevidov v 2 tujih jezikih

Število zaključenih skupin – ekskurzij na leto

12 skupin / leto
300 obiskovalcev /leto

Stalna razstava / območje LAS

3 razstave/LAS (Benedikt, Lenart, Sv. Ana)

Interaktivni spletni program z avdio vodičem/ stalna razstava

1 interaktivni spletni program z avdio vodičem po arheološki cesti in razstavi 3 stalne razstave

 

Trojiška kronika

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Partner: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je izvedla projekt Publikacija Trojiška kronika z dodatkom 2000-2013 (ponatis 2014). Projekt prispeva k ohranjanju naravnega okolja in razvoju naselij, gradnji skupne identitete območja in aktivnega vključevanja različnih javnosti (občani, društva, institucije…) v skupne projekte.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

1 partner

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Izvodi trojiške kronike iz leta 2001/ gospodinjstva občine (*SURS za 2011)

787 izvodov/787 gospodinjstev *
Povečanje št. gospodinjstev v občini – vir Centralni register prebivalstva, 22.04.2015

Pregled analiza družbenega in kulturnega življenja občine 2000-2014/občino

1 analiza narejena s strani ključnih predstavnikov družbenega življenja v 1000 izvodih/ občino.

 

Klet VTC 13

Nosilec projekta: Občina Lenart
 

Projekt omogoča izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju. Cilj projekta je izboljšanje infrastrukturnega turistično atraktivnih kraji. Povečano št. animiranih prebivalcev in inovativnih razvojnih iniciativ.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število partnerjev v projektu

0 partnerjev

Število novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. ponudnikov vključenih v predstavitev v kleti /na občino Lenart

8 ponudnikov/občina Lenart
- Vinotoč Kramberger
- Vinogradništvo Šebart
- Vinotoč R&M Rojs
- Vinotoč Rojs
- Družinska kmetija Kramberger-Šteinbauer
- Vinogradništvo Šuman
- Vinogradništvo Tuš
- Vinogradništvo Fekonja
- + 6 ponudnikov s celotnega območja LAS.

Prostor namenjen za promocijo vina  in kulinarike / občina Lenart

2 prostora / občino

Površine namenjene za vinsko klet/objekt CSG

Urejenih 76,30m 2  vinske kleti v CSG

Število registriranih pridelovalcev grozdja oz. vinogradnikov /območje LAS

422 registriranih ponudnikov/ območje LAS.

 

Trajnostna lokalna preskrba 

Nosilec projekta: Zadruga Dobrina z.o.o., Jurovski Dol

Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o. se je prijavila na razpis z namenom povečanja pestrosti ponudbe ekoloških kmetij in povečanje deleža ekoloških kmetij. Povečanje števila registriranih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Zagotavljanje izobraževalnih programov za kmete. 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Število kmetij v Procesu samooskrbe/ kmetijskih gospodarstev v LAS
(*popis kmetijstva 2010)

26 kmetij/1681 kmetij

Število naročnikov (OŠ, vrtci) v sistemu vzpostavitve trajnostne lokalne preskrbe

41 naročnikov

Izvedba posvetov in izobraževanj zadruge/LAS

5 posvetov in 7 izobraževanje zadruge /LAS

Projekti v letu 2012

Odprti atelje

Nosilec projekta: Andreja Štancer, Lenart

 Projekt prispeva k razvoju podjetništva, zagotavljanja novih delovnih mest, izobraževanju in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialom s prioriteto zaposlovanja žensk. S projektom smo pridobili odprti atelje za praktični prikaz in izobraževanja na temo oblikovanja stekla in keramike na območju LAS. 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Atelje kot samozaposlitev /območje LAS

1 atelje/LAS

Urejena in opremljena površina ateljeja/ LAS

33m2 površin ateljeja /LAS

 

EKO LAS 

Nosilec projekta: LAS Ovtar Slovenskih goric

Projekt prispeva k spodbujanju kmetijstva in sonaravnega kmetovanja. Cilj projekta je povečanje ekoloških kmetij, kolekcijski vrt, kot primer učnega opazovalnega vrta avtohtonih in udomačenih sadnih in drugih rastlinskih vrst za vse generacije s poudarkom na samooskrbi.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

1 partner

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Opazovalni ekološki kolekcijski vrt sadnih rastlin in drugih rastlinskih vrst

3 lokacije s 4 samostojnimi enotami prikaza /LAS za izobraževalne namene

Št. ekoloških kmetij / LAS

38 ekoloških kmetij /LAS

 

Vinska klet Križovnik

Nosilec projekta: Vinogradništvo Križovnik, Jurovski Dol
 
Odstop od projekta zaradi naknadne zahteve po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 
 

Učni vrtovi 

Nosilec projekta: Občina Lenart

Občina Lenart je v okviru projekta na delu zelenih površin 64 arov v neposredni okolici cerkve Sv. Ruperta v centru naselja Voličina uredila 3 vrste vrtov.

Učni zeliščni vrt, Beli vrt in Učni močvirni vrt.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. razredov otrok na izletu v Voličini / leto

4 razredi /leto
Izlet+ tedenska srečanja

Št. zeliščarjev v LAS

6 zeliščark v LAS

Št. vključenih vrst zelenih rastlin /površine center Voličina

5 vrst rastlin: grmovnice, plezalke, zelišča, živa meja, sadna drevesa / 2 površini

Učni vrtovi (ar) v občini Lenart

Cca. 64 arov zasajenih površin v centru Voličine/občino: 3 učni vrtovi: Zeliščni vrt, Beli vrt in Močvirni vrt

Zasaditev zelišč območja LAS/Voličina

Več kot 50 zelišč/ Voličina
Različne grmovnice, plezalke, trajnice…

 

Širitev VTC 13 

Nosilec projekta: LAS Ovtar Slovenskih goric
 

Širitev trase VTC 13 pomeni geografsko vključitev občin Benedikt in Sveta Ana in dela občine Lenart v obstoječo traso VTC 13. Ponudniki so organizirani v Društvo vinsko turistične ceste Slovenske gorice s sedežem na Ptuju.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Število občin območja LAS na trasi VTC 13

5 občin / območje LAS. Skupaj 13 občin na celotni trasi VTC 13

Št. vključenih registriranih vinogradnikov v traso VTC 13/ območje LAS

40 ponudnikov, vključeni ponudniki na spletni strani http://vtc12.si/ponudniki/

Filmi reklamni spot, spletna stran ponudbe VTC 13 / območje LAS

1/ območje LAS

 
 

Poti občine Lenart

Nosilec projekta: Občina Lenart

Projekt zasleduje dva cilja in sicer omogočanje izobraževanja mladih in pomenu ohranjanja okolja in dediščine. Izobraževanje in ažuren prenos informacij, podatkov in znanj. Ter pridobitev gradiva o ponudbi na območju LAS.

Občina Lenart je s projektom pridobila več turističnih produktov.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. učencev OŠ vključenih v izobraževanje o pomenu naravnih vrednost in kulturne dediščine/ leto

60 /leto (3 razredi OŠ)

OŠ Lenart (2 razreda)

OŠ Voličina (1 razred)

Priloga učni list za 7. razred OŠ (delno lahko uporabijo tudi učenci 3. razreda)

Promocijski film/ občino in sodelovanje strokovnih institucij pri pripravi vsebin

Sodelujoči pri pripravi vsebin:

- Osnovna šola Lenart
- Osnovna šola Voličina
- III. gimnazija Maribor
- Biotehniška fakulteta Ljubljana
- Filozofska fakulteta Maribor
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor
- Razvojna agencija Slovenske gorice – TIC
- Ribiška družina Pesnica- Lenart
- Kulturno društvo Delavec Lenart
- Marko Šebart – Ovtar

2000 kom filma na DVD in promocijski spot (3 jeziki)/ občino

Zloženka – turistični produkt v tujem jeziku

1 nova, skupaj 5 zloženk občina Lenart

Število uporabnikov tematskih poti / občina

Datumi že organiziranih ogledov OŠ.
OŠ Lenart: 05.06.2012-60 učencev
III gimnazija Maribor: 15.06.2013: 60 dijakov
OŠ D. Kobala Maribor 04.06.2015: 53 učencev

 

Pristna hrana 

Nosilec projekta: Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, Lenart
Partnerji: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart, Občina Sveta Ana in Občina Sveti Jurij v Slovenskih gorica

Projekt prispeva k pospešenemu razvoju turistične ponudbe na podeželju. S projektom smo pridobili novo turistično ponudbo na območju LAS in s tem možnost skupnih promocijskih aktivnosti.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

6 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Zavarovane rastline – predlog za zavarovanje starih kulturnih rastlin/LAS

0 rastlin/območje LAS

Ponudba pristne hrane v Slovenskih goricah iz 2. polovice 19. st.

0 ponudnikov/ 30 ponudnikov na območju LAS

Blagovna znamka za krajevno značilno (pristno) hrano

0 poimenovanj/območje LAS


 

Razstava Postič

Nosilec projekta: Občina Sveta Ana

Partner: Društvo vinogradnikov Sveta Ana

Projekt prispeva k pospešenem razvoju turistične ponudbe na podeželju. S projektom smo pridobili novo turistično ponudbo v občini Sv. Ana in dodatno turistično opremo območja LAS.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

1 partner

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Stalna razstava / območje LAS

2 razstavi / LAS

Št. gostov v občini Sveta Ana /leto

2.200 gostov/leto

Št. okroglih miz na temo turizma/občina Sveta Ana

2 okrogli mizi: 9. 11. 2012 in 28. 9. 2013

Urejen interaktivni terminal z opremo/ LAS

1/LAS; WINDOW 42-inčni. Pred občino Sveta Ana, (Sveta Ana 17)

 
 

Tematska pot

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Partner: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Projekt prispeva k pospešenemu razvoju turistične ponudbe na podeželju. S projektom smo pridobili novo turistično infrastrukturo na območju LAS ter možnost ureditve naravnega okolja. 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

1 partner

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Table in smerokazi poti / območje

1 sirarna / LAS

Urejena in opremljena površina sirarne/ LAS

1 predstavitvena tabla, 20 označitvenih tabel in 12 usmerjevalnih tabel

 
 

Življenje na podeželju – tržimo svoje znanje

Nosilec projekta: Izobraževalni center-RASG d.o.o.

V projektu življenje na podeželju – zdrava kuhinja smo odraslim udeležencem želeli razviti sposobnost uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani, predvsem v smislu zagotavljanja zdravja in posredno s tem obogatiti svojo gostinsko ponudbo.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. izvedenih izobraževanj

1

Št. vključenih udeležencev /gostinci območja LAS

12/30 udeležencev je obogatilo gostinsko ponudbo z načelo zdrave prehrane

Izobraževanje (kuharske delavnice) na temo »zdrava kuhinja« LAS

1/LAS

4 kuharske delavnice:

- Kombinatorika v prehrani z osnove prehrane (2 delavnici – 8 ur)

- Delavnica s predavanjem: Pomen zdravega načina prehranjevanja (2 uri), Dietna prehrana s poudarkom na pravilnem kombiniranju živil, zelišč, začimb (3ure).

- Inovativna kuhinja (4ure), priprava prostorov in pogrinjkov, načini strežbe, zlaganje prtičkov (2uri), kultura prehranjevanja ljudi po sveti (1ura).

Projekti v letu 2011

Signalizacija 2011 – II. del

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

 Projekt usmerjevalne signalizacije na območju LAS Ovtar Slovenskih goric – II. Del Signalizacija 2011.

Izvedene aktivnosti projekta v eni fazi so zajemale koordinacijo in vodenje projekta za označbo 20 objektov kulturne dediščine ter postavitev usmerjevalne in turistične signalizacije ob državnih cestah na območju LAS. S projektom smo poenotili označbe in signalizacijo posamičnih kategorij, izvedla se je namestitev usmerjevale signalizacije ob državnih cestah območja LAS. Označilo se je 20 objektov kulturne dediščine.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. izdelanih elaboratov za celovito ureditev signalizacije na območju LAS.

7 elaboratov za usmerjevalno in turistično signalizacijo (po uskladitvi z DRSC)

Št. tabel turistične in usmerjevalne signalizacije na območju LAS

 • 125 lamel usmerjevalne signalizacije ob lokalnih cestah iz LIN 2010+nova signalizacija iz NIP 2011
 • 243 lamel usmerjevalne signalizacije:

-        202 lameli za javni sektor n prazne lamele za dodajanje novih subjektov ob regionalnih – državnih cestah.

-        41 lamel zasebnega sektorja usmerjevalne signalizacije ob državnih cestah – te lamele so financirali zasebniki

Strošek montaže vseh lamel je vključen v postavitev in je del upravičenih stroškov.

Lamele za zasebni sektor plačajo zasebniki sami Račun se jim je izstavil neposredno.

 • 7 tabel turistične signalizacije (velike rjave table).

Objekti z razlagalno tablo v dveh jezikih na območju LAS

20 tabel označenih objektov kulturne dediščine


 

Agatine skrivnosti 2012

Nosilec projekta: LAS Ovtar Slovenskih goric

Glavne projektne dejavnosti izvedbe projekta:

 • nova izdaja ponatisa knjige Črni križ pri Hrastovcu (1000 izvodov) v svoji originalni verziji iz leta 1928 z javno predstavitvijo (21. 8. 2013), potreben je bil predhoden originalni prepis (z vsemi napakami prvotne izdaje).
 • dramatizacija 5 odlomkov zgodbe Črni križ pri Hrastovcu (31. 8. 2013) na 4 lokacijah iz zgodbe (Lenart, Lormanje, grad Hrastovec, znamenje Črni križ). Obiskovalec je tako v okviru pohoda spoznal različne lokacije in ustrezni del zgodbe Črni križ pri Hrastovcu ter tako odkrival Agatine skrivnosti. V ta namen so bili nabavljeni: scena, obleke, posamezni elementi ozvočenja in razsvetljave ter kulise za uprizoritev odlomkov iz predstave, ki so last LAS, v nadaljnji uporabi za ponovitve uprizoritve v prihodnjem letu.

Za dramatizacijo je bila ustanovljena gledališka skupina Slovenske gorice (sodelovanje članov raznih amaterskih gledaliških skupin iz celotnega območja LAS).

Spremljajoča ponudba na trgu v Lenartu predstavlja začetno in končno točko uprizoritve odlomkov ter izvedbo srednjeveške tržnice s prikazom domačih obrti, kulinaričnih posebnosti območja.

Projekt predstavlja nov turistični produkt, ki vključuje sodelovanje širokega kroga (pohod, gledališče, lokalna ponudba, prikaz domačih obrti in običajev). 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. izvodov knjige Črni križ pri Hrastovcu iz leta 1928:

1.000 izvodov / NOVA IZDAJA.

Št. ponudnikov vključenih v turistični produkt –

semanji dan:

15 / 100 ponudnikov.

Št. gledaliških uprizoritev Agatine zgodbe/LAS:

1 dogodek – javna predstavitev knjige in novinarska konferenca.

1 dogodek – dramatizacija na 4 lokacijah območja LAS, 5 odlomkov in 5 scen, avgust-september 2013 z organizacijo pohoda med lokacijami.

Število skupnih (tržnih) dogodkov in promocije

ponudbe območja LAS/leto:

5 sejmov / leto (velikonočni, kmetijsko-obrtniški sejem-KOS, martinovanje, božično-novoletni, Agatine skrivnosti).

Vabilo na prireditev

Zahvala, fotografije in film

Kakovostno pridelana krma 2011

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KSS Lenart

Partner v projektu: Govedorejsko društvo Slovenske gorice, Lenart 

Projekt je bil namenjen govedorejskim kmetijam, ki se ukvarjajo z proizvodnjo mleka in mesa iz celotnega območja LAS Ovtar Slovenskih goric.

 • Formiran je strokovni govedorejski krožek z 32 člani z novimi pridobljenimi znanji.
 • Opravljene so bile standardne analize silaže + NIRS (30) in izdelani krmni obroki za posamezne kmetije.
 • Izveden je bil praktični prikaz siliranja na terenu.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število partnerjev v projektu:

1 partner.

Št. pridruženih članov v strojnem krožku / ustanovitev krožka:

32 članov.

Število opravljenih analiz krme: standard + NIRS / na leto:

30 analiz.

Število izdelanih krmnih obrokov za kmetije območja LAS:

60 obrokov.

 

Učeče se kmetije 2011

Nosilec projekta: LAS Ovtar Slovenskih goric

S projektom bo mladim generacijam ponujena možnost izobraževanja in spoznavanja dela ter življenja na kmetiji. S projektom želimo hkrati najmlajšim približati pomen zdrave, varne in doma pridelane hrane. Hkrati pa s projektom želimo prikazati pomen preživetja s kmetijstvom in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. mojstrov domače obrti v filmu na kmetiji

4 mojstri v filmu

Št. kmetij v mreži » Učeče se kmetije«

5 kmetij od največ 7 kmetij

 
 

Slovenjegoriška gibanca 2011

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KSS Lenart 

Partner v projektu: Društvo kmečkih žena in deklet Lenart

Glavne projektne dejavnosti izvedbe projekta:

 1. Izdelava anketnih vprašalnikov in anketiranje 35 kmečkih gospodinj iz območja LAS o načinih priprave tradicionalne gibance (po ustnem izročilu) in zapis tradicionalnega recepta.
 2. Priprava gibance po teh tradicionalnih receptih v izvedbi DKŽ Lenart – partnerjem v projektu.

3 delavnice izdelave in degustacije tradicionalne gibance:

-       za ponudnike in potencialne ponudnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti.

-       za potrošnike oz. uporabnike z možnostjo degustacije.

-       za kmečke gospodinje.

3. Izbor receptov in načinov izdelave ter fotografije slovenjegoriške gibance z etnološkim zapisom strokovnjakinje (Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) predstavljen v knjižici (1000 izvodov).

4. O tradicionalni slovenjegoriški gibanci se je okviru degustacije informiralo potrošnike in potencialne ponudnike. Degustacijajepotekala dvakrat v Lenartu: 5.- 6. 11. 2012 (degustacija in razstava gibanc v objektu Center Slovenskih goric) ter 25. 5. 2013 (kmetijsko-obrtniški sejem KOS na hipodromu Polena v Lenartu).

5. Za namen informativnega izobraževanja in predstavitve lokalnega produkta - slovenjegoriške gibance (npr. na prireditvah in sejmih območja LAS) sta bila izdana zloženka (500 izvodov) ter promocijski prenosni plakat.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število partnerjev v projektu:

1 partner.

Število izvedenih anket na terenu / analiza peke gibanice:

35 anket / analiza.

Število knjižic z recepti in predstavitvijo gibanc /
knjige (knjižice) peke sladic območja LAS:

1.000 knjižic.

Število degustacij gibanice /
društvo kmečkih žena Lenart za območje LAS:

3 degustacije / 1 društvo.

Število pečenih gibanc /
društvo kmečkih žena Lenart na leto:

100 gibanc / leto:
sejmi, prireditve, prosta prodaja …

 
 

Poimenovanje ulic Lenarta

Nosilec projekta: Občina Lenart

 Projekt prispeva k razvoju naselij in ohranjanju naravnega okolja. S projektom bomo imeli možnost izgradnje skupne identitete območja in povečali število aktivno vključenih akterjev v skupne projekte.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. označenih ulic v mestu Lenart/vse ulice

37/37 ulic, 1 dodatna ulica je nastala med izvajanjem projekta

Št. označenih naselij v občini Lenart/vsa naselja

22 naselij / vsa naselja so dobro in vidno označena

Št. ulične tablice / ulice Lenarta

19 kosov dimenzije 600/200 mm/36 ulic; 44 kosov dimenzije 800/220 mm/36 ulic

Stebrički za ulično tablo

63 kosov stebričkov za ulično tablo

 
 

Turistični objekt v Arheološkem parku

Nosilec projekta: Občina Cerkvenjak

Glavne projektne dejavnosti so bile namenjen postavitvi turističnega objekta s površino 42,8 m2 in so zajemala:

 • gradbena dela: pripravljalna, zemeljska, betonska, železokrivska, zidarska, tesarska dela in kanalizacija.
 • obrtniška dela: krovsko-kleparska, mizarska, keramično-tlakarska, slikopleskarska, fasaderska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije.
 • nabavo opreme: pisarniško pohištvo (pisarniški stol, pisalna miza, 4 x omara, klubska miza, sedežna klop) in sanitarna oprema (2 x umivalnik, 2 x WC školjka + kotliček).
 • priklop objekta na električno omrežje-priključek.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število zaposlenih v občini Cerkvenjak na

območju arheološkega parka / leto:

1 zaposlen / leto.

Število obiskovalcev na leto:

110 ljudi na otvoritvi,

18 tujih gostov v prvem mesecu po otvoritvi.

Javne sanitarije na točki kulturne dediščine:

1 sanitarije (M+Ž) / točka.

 
 

Izobražujemo generacije za razvoj podeželja

Nosilec projekta: Izobraževalni center – RASG d. o. o.

Namen programa je bil ponuditi izobraževanja trem generacijam območja LAS Ovtar Slovenskih goric v treh sklopih.

 1. Osnovnošolcem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega čas, seznanitev z naravnimi in kulturnimi značilnostmi domačega kraja.
 2. Odraslim znanja za pogon oz. vodenje lastnega podjetja.
 3. Starejšim omogočiti dejavnosti, s katerimi se vključujejo v dogajanje lokalnega okolja, izdelovanje različnih izdelkov in tematsko druženje.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število udeležencev v skupini OSNOVNOŠOLCI:

7

Število udeležencev v skupini ODRASLI.

8

Število udeležencev v skupini STAREJŠI:

24

Število delavnic:

1

 
 

Vinotoč Pučko, Stanetinci

Nosilec projekta: Ivan Janez Pučko, Cerkvenjak 

Glavne projektne aktivnosti se nanašajo na ureditev vinotoča v sklopih:

 1. nabava in montaža 1 klimatske naprave v vinski kleti.
 2. nabava in vgradnja opreme vinotoča:
 • drobni material in oprema za ureditev 2 sanitarij vinotoča (moški in ženski);
 • 1 notranja vrata (hrast);
 • kovinsko okovje za vrata;
 • 1 vhodna vrata - hrast (izdelava in montaža);
 • 9 miz in 40 stolov;
 • 4 vrata (hrast) s podpoji in montažo (za sanitarije);.

3. elektroinštalacijska dela.

4. položitev stenske keramike in keramike na stopnišču (cca. 18 m2).

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število klimatskih naprav v vinski kleti/vinotoč:

1 klima / vinotoč

Maksimalno število gostov v vinotoču /1 obisk:

40 gostov/obisk

Število vinotočev na območju LAS s klimo/vinotoči v občini Cerkvenjak:

1 vinotoč / 3 vinotoči

Število urejenih vinotočev v LAS vključenih v Ovtarjevo ponudbo:

3 vinotoči / 3 vinotočev

 
 

Izobražujemo generacije za razvoj podeželja

Nosilec projekta: Izobraževalni center – RASG d. o. o.

Namen programa je bil ponuditi izobraževanja trem generacijam območja LAS Ovtar Slovenskih goric v treh sklopih.

 1. Osnovnošolcem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega čas, seznanitev z naravnimi in kulturnimi značilnostmi domačega kraja.
 2. Odraslim znanja za pogon oz. vodenje lastnega podjetja.
 3. Starejšim omogočiti dejavnosti, s katerimi se vključujejo v dogajanje lokalnega okolja, izdelovanje različnih izdelkov in tematsko druženje.
 

Čebelarstvo in apiterapija

Nosilec projekta: Karl Vogrinčič

Partner: Maja Vogrinčič

Glavne projektne dejavnosti:

 • Postavitev slovenskega čebelnjaka z dograjenimi novimi spoznanji apiterapije – hkrati vgradnja inhalacijske komore (preventiva za dihalne poti).
 • Nabava fotelja (1 kos) in masažne mize (1 kos) za razstrupljanje telesa z medeno masažo v čebelnjaku (nova dodatna ponudba nosilca projekta).
 • Ureditev okolice – zasaditev z medovitimi rastlinami in zelišči.
 • Oblikovanje in tisk zloženke (1000 izvodov).
 • Vzpostavitev 1 spletne strani s ponudbo: http://www.apicebelarstvo.si/

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število partnerjev v projektu:

1 partner.

Število zelišč zasajenih okrog čebelnjaka:

5 različnih zelišč/nov čebelnjak.

Število čebelarjev, ki izvajajo apiterapijo / čebelarji območja LAS:

1/15 čebelarjev.

Oprema za izvajanje novega stranskega produkta dejavnosti / čebelar:

1 čebelnjak,
1 komora integrirana v čebelnjak.
1 fotelj,
1 masažna miza.

Število udeležencev masaže in

antistresne terapije / leto:

15 udeležencev v prvih 2 mesecev,
sezona apiterapije bo v času aktivnosti čebel,
od aprila do septembra.

Projekti v letu 2010

Elaborat - obnove vaških središč 2010

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Izvedene aktivnosti projekta v eni fazi: od 1. 4. 2010 do: 27. 12. 2012 so prispevale k izdelavi elaborata - arhitekturne rešitve na nivoju idejnega projekta za obnovo trškega jedra Svete Trojice v Slovenskih goricah na podlagi terenskega dela in 2 delavnic (z domačini, 16. in 17. novembra 2012) za usklajevanje predlogov obnove uporabnikov prostora (vaščani) s strokovno službo, ki je upošteval:

 • kreativne potenciale v smisli arhitekturne dediščine, ki je pogojena s kmetijstvom in kulturno krajino,
 • določitev kvalitetnih posameznih delov in usklajene celote trškega središča upoštevaje tradicijo trškega življenja, vendar »za danes in tukaj«,
 • in podal predloge in prioriteto za obnovo in ureditev trga, EŠD: 1040; predlog ureditve javnih površin, gibajočega in mirujočega prometa območja glavne ceste, ki predstavlja gručasto jedro razpotegnjene vasi, formirano ob romarski cerkvi in frančiškanskem samostanu.

Javna predstavitev elaborata je bila 21. 12. 2012 pri Sveti Trojici.

Elaborat revitalizacije trškega jedra Svete Trojice se nahaja na spletni strani LAS in Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Oblikovanje skupnega projekta za obnovo središč oz. jeder na podlagi analize prostora:

predlog postopne obnove vaških središč, ki bo služil kot podlaga za pridobitev nadaljnje dokumentacije za realizacijo obnove.

Izdelava arhitekturne rešitve obnove trškega jedra za primer Svete Trojice v Slovenskih goricah:

izdelana arhitekturna rešitev na nivoju idejnega projekta s predlogi za ureditev oz. obnovo.

Javna predstavitev in razstava predloga obnove trškega jedra Svete Trojice v Slovenskih goricah (21. 12. 2012).

Vključenost domačinov pri pridobivanju predlogov obnove trškega jedra - za primer Svete Trojice v Slov. goricah:

izvedba 2 delavnic na kraju samem, ki jo je spremljala razprava med domačini in strokovnimi službami (16. in 17. 11. 2012).

 

Elaborat mreže muzejev in muzejskih zbirk

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Na osnovi strokovne analize in vrednotenja kulturnega prostora LAS se kot rezultat pričakuje preprečitev stihijskega in nekoordiniranega odpiranja ponavljajočih se in strokovno premalo obdelanih posameznih muzejskih zbirk območja LAS.

Urejene so 3 nove muzejske zbirke območja LAS:
• Občina Lenart; Dopolnitev muzejske zbirke Spominske soba generala Maistra.
• Senekovič Andrej, Sveta Trojica; ureditev vinogradniško-poljedelske zbirke.
• Samostan frančiškanov v Sveti Trojici – Knjižnica Lenart je spremljala in izvedla strokovno ureditev samostanske knjižnice Sv. Trojica (popis knjig in bibliotekarska obdelava gradiva).

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Izdelava projektne dokumentacije mreže muzejev oz. muzejskih zbirk:

izdelan projekt oz. dokumentacija mreže muzejev oz. muzejskih zbirk s predlogi za ureditev.

Dejansko št. zbirk za oblikovanje mreže:

oblikovana mreža zbirk in predstavljena kot samostojne točke v brošuri projekta Po Goricah 2010 in na spletnih straneh LAS, občine zbirke.

Vključitev muzejskih zbirk v turistično ponudbo:

podani so predlogi za vključitev (po postavitvi).

Konkretna ureditev posameznih zbirk (3 primeri) na podlagi smernic Pokrajinskega muzeja MB.

 

Atelje z galerijo

Nosilec: Vrečič Danijel, Sveta Trojica

V atelje z galerijo se je obnovila in preuredila obstoječa stavba na naslovu Trojiški trg 5 v trgu Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Nosilec projekta Danijel Vrečič se umetniško ukvarja s kiparjenjem, umetniškim varjenjem, sodeluje na mednarodnih kolonijah: Makole (2005, 2007, 2009) in slikarskih kolonijah po Sloveniji, za sabo ima preko 30 samostojnih in skupinskih razstav po Sloveniji in v Franciji.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Obstoječi objekt:

obnovljen in javnosti odprt objekt s stalno razstavo.

Stalna razstava v domačem kraju:

1 stalna razstava / Sv. Trojica (LAS)

Razstave priznanih umetnikov:

v letu 2012: 2 x romarski shodi pri Sv. Trojici: nedelja po binkoštih, jesenska kvaternica) in 1 priložnostna razstava za tradicionalno srečanje pisateljev in pesnikov pri Sv. Trojici (priložnostna razstava, junij 2012).

Izvedba likovnih delavnic:

zaradi upočasnitve del še delavnice za mlade umetnike (načrtovani 2 na leto, po 10 udeležencev) v galeriji do oddaje zahtevka (september 2012) ni bilo. Nosilec ju v sodelovanju z OŠ sveta Trojica načrtuje v letu 2013.

 

Ovtarjeva ponudba 2010

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Ovtarjeva ponudba je projekt oz. program za zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi produkti ter storitvami. Predstavlja dodatni ekonomski in socialni potencial v času ekonomske krize ter spodbuja ponudnike podeželja k vzpostavitvi direktnih prodajnih kanalov za prodajo lokalno pridelanih kmetijskih proizvodov v dobro proizvajalcev hrane in njenih kupcev.

 • Organizirana je mreža Ovtarjeve ponudbe, zajeta v okviru zbrane ponudbe v Ovtarjevem katalogu.
 • Drugo promocijsko gradivo - izdelava zloženk prodaje na domu (3000 izvodov, od tega 2000 v slovenskem jeziku in 500 v nemškem in 500 v angleškem jeziku) z zemljevidom lokacij ponudnikov za sejme (izvleček iz kataloga),
 • izdelava 2 stojnic z vsemi predstavitveni elementi blagovne znamke, 2 kompleta reklamnih panojev za predstavitve na sejmih in drugih prireditvah,
 • Nova spletna ponudba podeželja LAS.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Pravilnik o blagovni znamki Ovtar:

Ovtar je blagovna znamka skupne ponudbe območja LAS.

Skupni prodajni katalog pod blagovno znamko:

da, 2000 izvodov.

Oprema za sejme in prireditve (panoji, table, stojnici …):

2 stojnici, 2 tabli, 2 panoja, brošura kot izvleček iz kataloga (3000 izvodov, od tega 2000 v slovenskem jeziku, 500 v nemškem in 500 v angleškem jeziku).

Spletna ponudba podeželja na obstoječih spletnih straneh LAS in občin:

da, Ovtarjeva ponudba na spletni strani LAS, vseh šestih občin in ponudnikov samih (kjer je mogoče).

Sodelovanje na sejmih v okviru blagovne znamke:

organizirana skupna predstavitev in trženje mreže ponudnikov pod blagovno znamko Ovtar: udeležba na sejmih AGRA 2012 v Gornji Radgoni, Martinovanje, trgatev stare trte na Lentu v Mariboru, božično-novoletni sejem v Lenartu, sejem KOS Lenart.

Potreba po pridobitvi dodatnih znanj s področja lokalne samooskrbe in oblikovanja zdravju prijazne ponudbe:

2 delavnici.

 

Izletniški cilji v Osrednjih Slovenskih goricah

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

V izvedbi projekta je območje LAS pridobilo pregledno in uporabno gradivo predstavitve izletniških poti in različnih turističnih točk za obiskovalce (domače in tuje) in domače ponudnike:
- zemljevid (2000 izvodov, 3 jeziki: SLO, NEM, ANG),
- interaktivna karta oz. digitalni zemljevid (www.lasovtar.si in http://pogoricah.webgis.si),
- brošura (1800 izvodov),
- 7 informativnih tabel oz. panojev (3 nove pridobitve za občine Benedikt, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 4 x namestitev kart na obstoječ pano in obnova le-tega v Lenartu, Voličini, Cerkvenjaku, Sveti Trojici),
- izvedba avdio-video predstavitve območja LAS 6 občin (400 DVD).

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število zemljevidov:

2000 izvodov, v treh jezikih: SLO NEM in ANG

Št. brošur (skupno območje LAS in

za posamezno občino):

1800 izvodov, od tega: 1000 skupno območje LAS + 800 po občinah.

Število panojev:

Da, 7 panojev.

Št. predstavitvenih DVD

(avdio video predstavitev 6 občin):

400 izvodov DVD.

 

Projekt usmerjevalne signalizacije na območju LAS Ovtar Slovenskih goric

Nosilec: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Za postavitev celotne signalizacije (usmerjevalna, turistična) je bilo potrebno pridobiti enoten elaborat. Elaborat je za vsako občino 1, skupaj 6 elaboratov. 

V njem so opredeljene tri vrste potrebne signalizacije (sklopi) na območju LAS:

 • usmerjevalna signalizacija ob državnih cestah, t.j. 264 lamel z napisi subjektov (sklop 1 = izdelava in dobava, sklop 3 = montaža) – postavitev v okviru SIGNALIZACIJA iz NIP 2011!
 • usmerjevalna signalizacija ob lokalnih cestah, t.j. 125 lamel z napisi subjektov (sklop 2 = izdelava in dobava, sklop 4 = montaža) – ta zahtevek!.
 • turistična signalizacija (rjave table) ob državnih cestah, t.j. 9 tabel velikosti 1600/1200 mm in 6 tabel velikosti 1000/1500 mm (sklop 5 = izdelava in dobava, sklop 6 = montaža) – postavitev v okviru SIGNALIZACIJA iz NIP 2011

 V okviru projekta je bilo postavljenih ob lokalnih cestah, t.j. 125 lamel z napisi subjektov – usmerjevalna signalizacija.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Splošna signalizacija- table:

125 lamel z napisi subjektov -usmerjevalna signalizacije ob lokalnih cestah.

Urejena celovita signalizacija občin LAS:

izvedeno javno naročilo za nadaljevanje postavitve signalizacije, zaključek celovite postavitve bo v 2013.

Elaborati.

da, 6 elaboratov, za vsako občino 1 elaborat.

 

Pozdravne table Občine Lenart

Nosilec: Občina Lenart

Vsebina projekta je zajemala postavitev 26 vstopnih tabel v območje občine Občina Lenart (17 lokalnih cest, 8 državnih cest in 1 javno pot). S tablami je občina želela doseči jasno in celovito obveščenost udeležencev v cestnem prometu, turistov in občanov o celotnem območju občine.

Vstopna tabla vsebuje grb občine, napis občine in dobrodošlico ter tako udeležence v cestnem prometu obvešča o vstopu na območje občine (skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah). Table so postavljene kot javna dobrina in bodo vzdrževane s strani občine.  

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Vstopne (pozdravne) table na občinskih mejah:

26 tabel.

Upoštevanje pravne podlage pri izvedbi projekta:

da, upoštevanje Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

 

Turistično – informacijska celostna podoba občine

Nosilec: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Vsebina projekta je zajemala postavitev 9 vstopnih tabel v območje občine Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. S tablami je občina želela doseči jasno in celovito obveščenost udeležencev v cestnem prometu, turistov in občanov o celotnem območju občine. 

Vstopna tabla vsebuje grb občine, napis občine in dobrodošlico ter tako udeležence v cestnem prometu obvešča o vstopu na območje občine (skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah).

Table so postavljene kot javna dobrina in bodo vzdrževane s strani občine. 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Vstopne (pozdravne) table na občinskih mejah:

9 tabel.

Upoštevanje pravne podlage pri izvedbi projekta:

da, upoštevanje Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

 

Revitalizacija turistične infrastrukture Komarnika

Nosilec projekta: Občina Lenart

Agatina pot povezuje kulturno dediščino območja: grad Hrastovec z grajskimi ribniki – rimske gomile – znamenje Črni križ pri Črnem lesu. Pot je poimenovana po Agati s Štraleka. Zgodba o nesrečni ljubezni iz 16. stoletja med lepo Agato Nürnberg in njenim izvoljencem, grofom Ivanom Friderikom Herberstein iz Hrastovca v Lenartu ohranja pri življenju zgodovinski spomin. Izhodišče: znamenje Črni križ in parkirni prostor v lipovem drevoredu pod gradom Hrastovec.

Franckova pot je že obstoječa pot okoli jezera Komarnik. Pot poteka na območju, ki ima velik pomen za favno in floro ter bo pozornost namenila osveščanju pomena biotske in naravovarstvene vrednosti območja, še zlasti zaradi pestrosti in gostote vodne vegetacije ter razvitega obrežnega pasu močvirske vegetacije.

Postavitev nove opreme:
a) postavitev novih tabel in smerokazov, odstranitev dotrajanih,
b) temeljito obnovo turistične infrastrukture in opreme na obstoječi Franckovi tematski poti.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Table in smerokazi:

- 2 uvodni vstopni tabli, 8 interpretacijskih tabel, 3 smerokazi;
- odstranitev obstoječih smerokazov in tabel

Obnova kulturne dediščine tematske poti:

- saniran kulturni spomenik Črni križ, izvedba sanacije (betonska) stopnic spomenika in varovalne ograje.

Turistična infrastruktura in oprema ob poti:

- klopi (nakup, montaža) pri spomeniku Črni križ;
- odstranitev 4 obstoječih košev za odpadke, namestitev 3 x;
- namestitev brvi ob dovozni poti pred mostom čez Partinjski potok
- zaščita obstoječega mostu čez Partinjski potok,
- odstranitev 3 obstoječih opazovalnic in namestitev 2 novih (1 dodatna bi bila skrita in neuporabna - mnenje ZRSVN);
- nova klop pri menihu;
- nova klop pri opazovalnici;
- namestitev 2 x 2 polkrožni mostnici;
- nakup in postavitev drenažnih cevi pod njivo,
- postavitev brvi pod Hotelom, obojestranska varovalna ograja,
- obnova ograje z impregnacijo mostička.

Sodelovanje s strokovnimi službami:

- Zavod RS za varstvo narave,
- ZVKDS,
- OŠ Lenart,
- Zavod za gozdove,
- Zavod Hrastovec-Trate

 

KMETIJSKA TEHNIČNA DEDIŠČINA 2010

Nosilec: Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Gre za prvo tovrstno aktivnost popisa tehnične dediščine območja LAS Ovtar Slovenskih goricin predstavitve le-te širši javnosti. Izvedene aktivnosti v projektu:

 • Raziskana, evidentirana in popisana tehnična dediščina območja LAS, podani predlogi za ureditev muzejskih zbirk, ustrezna promocija v sliki in besedi ter na spletu.
 • Elaborat (20 izvodov).
 • Katalog (500 tiskanih izvodov popisa in evidence starih traktorjev ter druge kmetijske tehnične dediščine na območju LAS.
 • Katalog v digitalni obliki (300 izvodov CD ali DVD) popis in evidenca starih traktorjev ter druge kmetijske tehnične dediščine na območju LAS.
 • Katalog kot link na spletnih straneh: Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, Občina Benedikt, Klub starodobnik Slovenske gorice, LAS Ovtar Slovenskih goric.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Elaborati popisa tehnične dediščine s predlogi za ohranitev in restavriranje le-te:

izdelani, 20 izvodov.

Katalogi popisa in evidence starih traktorjev ter druge kmetijske tehnične dediščine na območju LAS, tiskani:

izdelani, 500 izvodov.

Katalogi CD ali DVD, link na spletni strani:

izdelani, 300 izvodov, link na 4 spletnih straneh

 

TIP Cerkvenjak 2010

Nosilec: Občina Cerkvenjak

Projekt vzpostavitve in ureditve turistično informacijske pisarne Cerkvenjak je nastal kot odgovor na potrebo po naboru in povezovanju ponudbe, promocije in dajanju informacij.

Pisarna je v velikosti 6,6 m2, na naslovu: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, v njej so na voljo:

 • turistični programi, reklamni materiali,
 • spominki,
 • točka vodenih ogledov,
 • sprejem skupine turistov.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število novih delovnih mest:

1 delovno mesto

Vzpostavitev turistične informacijske pisarne – površina:

da, 6 m2

Predstavitev ponudnikov delujočih na obravnavanem območju:

V pisarni se nahaja ponudba 9 ponudnikov:

- 7 lokalnih spominkov

- 2 ponudbi lokalnih gostincev

Število obiskovalcev na leto:

ocena (letno):
- farno žegnanje in kulturne prireditve: 500 ljudi,
- ogled Klopotčeve učne poti 1000,
- ogled rimskih gomil v urejenem Arheološkem parku,
- turisti v gostinsko-nastanitvenih objektih 500 ljudi.

Oblikovanje in dostopnost do turističnega gradiva in spominkov:

Vzpostavljeno, pisarna odprta (otvoritev 19. 3. 2011)
Invalidom prijazen dostop!

 

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev evangeličanskega pokopališča

Nosilec: Občina Sveta Ana

Rezultat projekta je pridobljena projektna dokumentacija za ureditev evangeličanskega pokopališča. Na podlagi te dokumentacije (gradbeno dovoljenje) se bo vlagatelj lahko prijavil na ustrezen razpis za investicijo celotne ureditve evangeličanskega pokopališča, kar bo nudilo možnost nadaljnjih pokopov umrlih oseb in predstavljalo povečano turistično ponudbo in posledično povečano število turistov v Občini Sveta Ana in v celotnih Slovenskih goricah.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Priprava dokumentacije:

da, 6 izvodov.

Možnost pridobitve gradbenega dovoljenja:

da.

Sodelovanje s strokovnimi službami:

podana bo vloga na UE Lenart.

 

Jurovska pot – učna pot

Nosilec projekta: OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

Rezultat projekta je pridobljena učna pot, prva na območju občine, nastala v sodelovanju domačih strokovnih sodelavcev (učitelji OŠ). Gre za prvo označeno pot na območju občine, ki nudi novo možnost učenja o delovanju narave (voda, rastlinstvo, živalstvo); opozarja na pomen arhitekturne dediščine in sooblikuje ponudbo podeželja.

Uporaba učne poti je brezplačna, projekt nima finančnih učinkov.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Učna pot - umestitev v okolje:

Izpeljana, krožna, dolžina 6 km

Učne postaje ob poti:

9 postankov oz. tabel (ločeno živalstvo od rastlinstva,

kar povečuje število tabel za 1)

Informativne table:

50 označevalnih (malih) tabel:

 • 10 tabel »Učna pot«
 • 20 tabel »Drevesa«
 • 20 tabel »Zelišča«

Učni in promocijski material:

500 brošur, 1000 učnih listov.

 

Pridobitev dokumentacije za rekonstrukcijo gradbenega poslopja na domačiji Grafonž

Nosilec projekta: Janez Urbanič, Sveta Ana

Rezultat projekta je pridobljena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo gradbenega poslopja domačije Grafonž. Na podlagi te dokumentacije (gradbeno dovoljenje) se bo vlagatelj lahko prijavil na ustrezen razpis za investicijo celotne ureditve gradbenega poslopja domačije Grafonž.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Priprava dokumentacije:

da, 6 izvodov.

Možnost pridobitve gradbenega dovoljenja:

da.

Sodelovanje s strokovnimi službami:

podana bo vloga na UE Lenart.

 

Projekt Po Goricah

Po Goricah – Izletniški cilji v osrednjih Slovenskih goricah

Pregledno in uporabno gradivo območja LAS Ovtar Slovenskih goric in posamezne občine, kjer so posamezne turistične točke povezane v mrežo izletniških poti. Posamezna brošura (občine ali območja LAS) je ločena po barvnih sklopih:

 • Predstavitev občine
 • Kulturni spomeniki, muzejske zbirke
 • In druge znamenitosti
 • Naravne vrednote in druge znamenitosti
 • Turistična ponudba: turistične kmetije, vinotoči, domača obrt
 • Tematske poti (pohodne, kolesarske …), vinska turistična cesta
 • Prireditve med letom

Občina Benedikt

pdfBrošura občine Benedikt

pdfZemljevid točk in izletniških poti občine Benedikt

pdfPano občine Benedikt

Občina Cerkvenjak

pdfBrošura občine Cerkvenjak

pdfZemljevid točk in izletniških poti občine Cerkvenjak

Občina Lenart

pdfBrošura občine Lenart

pdfZemljevid točk in izletniških poti občine Lenart

pdfPano občine Lenart

pdfTabla Voličina

Občina Sveta Ana

pdfBrošura občine Sveta Ana

pdfZemljevid točk in izletniških poti občine Sveta Ana

pdfPano občine Sveta Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

pdfBrošura občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

pdfZemljevid točk in izletniških poti občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

pdfPano občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah

pdfBrošura Sveti Jurij v Slovenskih goricah

pdfZemljevid točk in izletniških poti občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

pdfPano občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Skupna brošura

pdfBrošura Po Goricah – Izletniški cilji v osrednjih Slovenskih goricah

pdfZemljevid točk in izletniških poti v osrednjih Slovenskih goricah

»Griči in griči, navmes doline,
travniki, gozdiči, sadovnjaki in njive,
gorice, gorice, gorice ...«

je o Slovenskih goricah, najobsežnejšem slovenskem gričevnatem svetu med Dravo in Muro, v pesmi Naša pokrajina zapisal Stanko Janežič. Podobno so jih doživljali tudi Ivan Cankar, general Rudolf Maister in številni rojaki, ki so darove teh krajev ponesli v svet.

Dobrodošli v osrednji slovenskogoriški pokrajini, kjer osojna pobočja hribov pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline, pašniki in travniki, obrobje pa njive in sadovnjaki. Tu se bogastvo barv in vonjav, sonce ter zvok klopotca izmenjajo skozi štiri letne čase! Značilni slovenskogoriški klopotec s štirikrako vetrnico prvič zapoje na god svetega Jakoba, petindvajsetega julija.

Slikovita gričevnata pokrajina z razloženimi naselji po nizkih slemenih in gričih, razporejenih od severozahoda proti jugovzhodu, se v podobi manjših gručastih vasi, trških jeder, oblikuje le okoli številnih cerkvic: svete Ane, svetega Antona, svetega Benedikta, svetega Jurija, svetega Lenarta, svetega Ruperta, Svete trojice in Svetih treh kraljev. Od teh si velja ogledati vsaj dve, obe romarski: poznogotsko cerkev svetih Treh kraljev in veliko baročno cerkev Svete trojice s frančiškanskim samostanom.

Danes so kraji naštetih farnih patronov upravno zaokroženi v šest samostojnih občin (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah) in obenem povezani z Upravno enoto Lenart ter Lokalno akcijsko skupino – LAS OVTAR Slovenskih goric.

O da, lik ovtarja je znova zaživel ... Slovenskogoriški ovtar je nekoč varoval vinograde, ljudi in njihove pridelke; bil je spoštovan gospod, njegovo honorarno delo je bilo zelo cenjeno.

Ovtar danes za Slovenske gorice predstavlja zaščiteno blagovno znamko, s katero želimo predstaviti proizvode in jih tržiti.

Občine združuje podeželski značaj, saj je trški utrip pomešan s pridihom pristnega podeželja manjših gručastih vasi. K arhitekturni dovršenosti pripomorejo tipične manjše hiške nekdanjih viničarjev – vajncarjev, narejene iz lesa ter ometane z mešanico ilovice in slame (po domače cimprače ali klečaje). In prav te v naravi, bogati z jezeri, rastlinskimi in živalskimi vrstami, zaokrožujejo lepoto krajine.

Bogata etnološka dediščina in razgibana društvena dejavnost se prepletata v ponos krajev in ljudi. Oživljanje starih običajev, kot so žetev, košnja, postavitev klopotca, blagoslov konjev, izdelava bučnega olja, trenje lanu, predenje ... dediščina, ki ni na prodaj.

Organizirana mreža Ovtarjeve ponudbe in storitev, obarvana z izvirnimi zamislimi, pestrita ponudbo celotnega podeželja.

Vinorodne in sadjarske kraje povezujejo pohodniške, tematske in kolesarske poti. Med potepanjem po gričih in dolinah se je možno ustaviti v vinotočih ter ekoloških, turističnih in izletniških kmetijah. Prijazni domačini vam postrežejo z vrhunskimi vini, odlično domačo hrano, bučnim oljem, suhim sadjem, medenimi izdelki in tisto pravo slovenjegoriško gibanco ... Sredi neokrnjene narave, cvetočih polj, sadovnjakov, vinogradov in gozdov, se ob petju ptic in zdravi kmečki hrani ohranjata pristnost in prijaznost.

Med Dravo in Muro, v osrednjih Slovenskih goricah, OVTAR ohranja tradicijo in sodobnost, spokojnost podeželske krajine in hiter utrip življenja ter vas vabi, da delček tega doživite tudi sami!

Okusite in živite z darovi teh krajev, ponesite jih v svet in pridite spet, kajti

»... tu smo vsi eno: zemlja in človek, Bog in ptice,
drevesa, domovi in naše gorice.«
Projekti v letu 2009

Priprava in izvedba informacijskega opismenjevanja-izobraževanja uporabnikov

Nosilec projekta: Knjižnica Lenart

Z izvedbo projekta je Knjižnica Lenart želela vsem uporabnikom omogočiti čim boljši dostop do znanja in informacij s programi oz. izobraževanjem za uporabo računalniških tehnologij in predvsem nadgraditi spletno stran ter povečati aktivnosti lokalnega prebivalstva in vključiti marginalne in ranljive skupine v družbo.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. članov LAS, ki bodo novi člani e-knjižnice:

129 članov

Št. novih storitev knjižnice:

5 oseb

Št. udeležencev delavnic za uporabnike portala:

224 oseb

Št. novih samostojnih uporabnikov e-baz:

90 oseb

Mreža knjižnice št. dogodkov izven sedeža knjižnice:

10 x

Vključitev marginalnih in ranljivih skupin v družbo:

70 oseb

 

Turistično-informacijska celostna podoba občine

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je kot novonastala občina, samostojna občina je šele od 1. 1. 2006.

Z izvedbo projekta uresničuje cilj: oblikovanje prepoznavnosti in poenotenje celostne podobe občine v okviru tabel s turističnim znakom.

Vsi rezultati projekta vključujejo oblikovan turistični znak območja – grb novonastale občine.

Table vseh izvedb so postavljene kot javna dobrina in bodo vzdrževane s strani občine.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Obcestne table:

11 x

Informacijske table:

3 x

Info oglasne table:

10 (2 x 5 dvostranskih)

Število sodelujočih skupin pri izvedbi projekta:

3 skupine;

TD Sveta Trojica, Razvojna agencija Slovenske gorice in občani.

Drugi mediji obveščanja in celovite podobe:

2.000 predstavitvenih zloženk Občine,

350 izvodov vložnih map in 330 promocijskih vrečk.

 

Z delom in znanjem kmečkih žensk do sonaravno pridelanega in v turizmu uporabnega

Nosilec projekta: Društvo kmečkih gospodinj Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Partner v projektu: Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Projekt sta skupaj pripravili in izvedli društvi kmečkih gospodinj iz Svetega Jurija in Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Namen projekta je preko več različnih tečajev usposabljati kmečke ženske k:

- atraktivni predstavitvi sonaravno pridelane hrane in k zavedanju pomena tovrstne hrane – ogled primera dobre prakse;

- prikazu urejene in okrašene mize s pripravljenimi jedi kmetij, da bo vabljivo za oči.

Društvo Kmečkih gospodinj Sv. Jurij je poskrbelo za izvedbo tečajev priprave hrane, Društvo Kmečkih žena in deklet Sv. Trojica pa za izvedbo tečajev šivanja in vezenja oz. ročnih del.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število udeležencev tečaja kuhanja

43, 4 tečaji izvedeni.

Izvedba strokovne ekskurzije ogledom primera dobre prakse

ogled 2 primerov dobrih praks – turistična kmetija Žekš: predstavitev kmetije in ponudba jedi; Kmetija z dopolnilno dejavnostjo Zarnec čebelarstva in trženja medu ter protokolarnih daril.

Število udeležencev tečaja šivanja in kvačkanja

55, 4 tečaji izvedeni.

Razstava izdelkov domače obrti

da, 1 x

Izlet

da, na območju treh občin kot zaključni del I. faze.

Število sodelujočih v celotnem projektu

Skupaj v I. fazi: max. 76.

Nakupi opreme za tečaje

Šivalni stroj z likalnikom, štedilnik z mesoreznico.

Izvedeni tečaji

Vezenje, kuhanje, kvačkanje.

 

Izdelava elaborata za ustanovitev blagovne znamke "Benediški klecnprot"

Nosilec projekta: Glasbeno turistično društvo Klapovüh, Benedikt

Občina Benedikt je ena izmed tipičnih slovenjegoriških občin, ki se lahko ponaša z značilnostmi kmečkega življenja v preteklosti. Za kraje tod je še vedno značilna poraščenost s sadnim drevjem, predvsem jablanami, slivami in hruškami. Sadjarstvo je ljudem predstavljalo pomembno gospodarsko panogo. Kvalitetni sadeži različnih vrst in sort so se uporabljali za neposredno prehrano ljudi, kot tudi posredno za dodatek k drugim jedem. Ena izmed takih jedi je bil prav gotovo tudi značilen sadni kruh, ki so mu v teh krajih rekli »klecnprot in so ga v teh krajih pripravljali na za to območje specifičen način.

S projektom: Izdelava elaborata za oblikovanje blagovne znamke "Benediški klecnprot" so s strokovnjaki in ljudmi, ki hranijo ustno ali pisno izročilo izdelave kruha, izdelali elaborat oz. projektno nalogo z: detajlnim opisom sestavin kruha, procesom priprave sestavin (sušenje sadja, vrsta suhega sadja), popisom izdelave kruha in način shranjevanja tovrstnega kruha.

Kazalnik Dejansko stanje ob zaključku projekta
Število kmetij vključenih v projekt: v času trajanja projekta se je le temu priključilo 14 gospodinj, ki so pripravljene orati ledino pri vzpostavitvi in oživitvi peke Benediškega klecnprota. Kmetije, ki so se vključile v projekt vidijo konkretno možnost za prodajo suhega sadja in moke preko tega kruha.
Kulinarično izročilo- recept in postopek peke kruha –Benediškega klecnprota: obdelano in poenoteno, izdano v obliki elaborata v knjižni in elektronski obliki.
Ohranitev zasaditve s starimi sortami sadnega drevja in dosaditev drevja. ohranitev obstoječega stanja, slikovno obdelan prikaz sort - ljudje, ki so se vključili v projekt so uvideli nadaljnji smisel ohranitve travniških sadovnjakov jablan v elaboratu.

 

Zelena centrala – oživimo vas, priprava projektne dokumentacije, animiranje, izobraževanje, vzpostavitev projektnega okolja

Nosilec: Marija Šauperl, s.p., TIKIC zelena centrala

Zelena centrala je delovni naslov projekta za prenovo Plateisove domačije iz konca 19. st. - domačija Jurovski dol 10 (hiša in gospodarsko poslopje s pripadajočim zemljiščem) sodi v zaščiteno vaško jedro in je nekoč predstavljala večplastni družabni center vasi Jurovski Dol (gostilna, trgovina, mesarija, gledališče, prenočišča).

Aktivnosti projekta v dveh fazah:

• Pridobljena študija in predlog za obnovo Plateisovine (propadajoča stavbna dediščina).

• Zbiranje eksponatov in stalna razstava.

• Organizacija več skupnih prireditev: Jurjevo, pohodništvo, Žetev 2010, Jurjevi talenti, Pušlšanki in ličkanje, Martinovo druženje pod kostanji in Martinov pohod, čebelarji, Štefanovo, novoletni pohod.

• Močno in povezujoče sodelovanje in izpeljava prireditev s Turističnim društvom »Dediščina« Jurovski Dol, Društvom vinogradnikov, Društvom kmečkih gospodinj, s posamezniki ter posameznicami.

• Delavnica pravne pomoči za NVO.

• Prvi javni posvet oz. okrogla miza z naslovom: Oživljanje vasi, strategija razvoja v prihodnje.

• Ustanovitev posebne informacijske telefonske številke za oživitev potencialnih turističnih točk na območju.

 Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število gospodinjstev - uporabnikov (delavnic, muzeja in objektov) od 600 gospodinjstev

vseh prireditev se je udeležilo 300 ljudi

Vzpostavljena spletna stran

da, www.zelenacentrala.eu

Število novih delovnih mest

1, nova zaposlitev

 

 Osek 72; obnova kulturne dediščine: gospodarsko poslopje - svinjak

Nosilka projekta: Cvetka Bunderla

Na navedem naslovu stoji profana stavbna dediščina, ki jo sicer sestavljajo zidana, pritlična, delno podkletena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1830 v sklepniku kamnitega vhodnega portala in gospodarsko poslopje - svinjak z letnico 1787 na portalu in poljski WC. Hiša ima sončno uro. Do leta 1980 je bila dediščina družbeno premoženje, ki je kot tako propadalo. Evidenčna številka enote – EŠD: 1090. Ime enote: Osek v Slovenskih goricah - Domačija Osek 72.

V sklopu projekta je za potrebe ohranjanja kulturne dediščine investitorka obnovila gospodarsko poslopje – svinjak, ki je tipičen prikaz in ostanek kmečke arhitekture na tem področju Slovenije iz 19. stoletja. V okviru obnove so tako bila izvedena naslednja dela:
- obnova fasade, delno saniranje temeljev;
- odstranitev starega ometa in izvedba novega, obnova v skladu s smernicami s strani ZVKDS;
- ureditev poljskega WC: sanacija in utrditev obstoječih temeljev, izkop, betoniranje in obnova greznice;
- urejanje okolice: planiranje zemlje in ureditev pohodnih poti s polaganjem kamna,
- deritacija kamna, odstranitev starega ometa na fugah in nanos novih fug v kamnu, ki je sestavni del temeljev na zahodnem delu svinjaka.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Obnova kulturne dediščine – svinjak

realizirano

Obnova stranišča – tipični poljski WC

realizirano

 

Izdelava elaborata in zloženke - značilne zgodovinske stavbe v občini Benedikt

Nosilec projekta: Občina Benedikt

Z izvedbo projekta je nosilec projekta naredil podroben popis stanja starih kulturno zgodovinskih objektov na območju Občine Benedikt.

Ugotovljeno je bilo, da se na območju občine nahaja še veliko starih zgradb. Lesene in zidane hiše ter gospodarska poslopja predstavljajo bogato kulturno in zgodovinsko vrednoto, ki jo je potrebno evidentirati, v največji možni meri ohraniti in ji dati še dodatno vsebino. Naleteli so na stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in kleti iz 18. in 19. stoletja in cimprane hiše. Zanje je značilno, da so poleg lesa za gradnjo uporabljali še ilovico. Poleg cimpranih hiš so odkrili še nekaj zidanih hiš, katerih letnica nastanka sega 100 ali pa tudi več kot 200 let nazaj. Razporeditev prostorov v teh hišah se razlikuje glede na obdobje, v katerem so bila grajena.

Na območju se lahko pohvalijo tudi s hišo, ki še premore črno kuhinjo. Veliko arhitekturne vrednosti pa se nahaja tudi v izgradnji vinskih kleti. Le te so večje ali manjše, odvisno od moči kmetije, ki jo je gradila.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število stavb vključenih v projekt, ki bi se obnovile

24 objektov
- 4 objekti sakralne arhitekture
- 20 objektov kmečke arhitekture

Urejen popis dediščine podeželja - ocenjujemo 100 stavb dediščine.

Izveden in predstavljen popis kulturne dediščine 20 lastnikov; kar nekaj lastnikov stavb se ni odločilo za sodelovanje, ker bodo svoje tovrstne objekte porušili ali pa so v slabem stanju.

Seznanjanje lastnikov dediščine za ureditev in obnovo dediščine s pomočjo prijav na razpise in povezovanjem.

 • Predstavitev projekta v okviru tedna občinskega praznika.
 • Predstavitev v okviru LAS Ovtar Slovenskih goric.
 • Predstavitev na TIC.
 • Razdelitev brošur.

Število izvodov brošur

3.000

Število izvodov elaboratov

50

Število sodelujočih skupin pri izvedbi projekta

 • 2 profesorici Osnovne šole Benedikt: Antonija Zorko in Sabina Bratuša;
 • 3 avtorji slik: Igor Barton in že navedeni profesorici;
 • Odbor za kmetijstvo Občine Benedikt;
 • Občani – lastniki objektov.

Predstavitev elaborata in brošure Stavbna dediščina v Občini Benedikt

Elaborat se je razdelil vsem lastnikom nepremičnin,ki so v projektu sodelovali. Brošura se je prav tako namenila lastnikom stavb, ki so sodelovali v projektu, poleg njih pa je dostopna še vsem občanom Občine Benedikt, kakor tudi turistom, ki bodo obiskali občino.

 

ABC podjetništva na podeželju

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Namen projekta je bil povečati kvaliteto življenja ter vključevanje marginalnih skupin v izobraževanje za pridobitev samozaposlitvene strategije.

Vsebine, ki so jih v programu predelali so iz področja podjetništva: poslovna komunikacija, sestava poslovnih dopisov in prodajnih pogodb, ponudba in povpraševanje, reševanje reklamacij, oblike podjetij, psihologija prodaje, poslovni bonton, zavarovanje, izterjava dolgov, zakonodaja in postopki ustanovitve podjetja ter finančno poslovanje. V sklopu trženja so obdelali raziskavo trga, politiko sortimenta in cen, distribucijo ter komuniciranje s trgom.

V programu je bilo predstavljeno tudi delovanje Območne obrtne zbornice Lenart ter VEM točka.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število udeležencev

27

Vključevanje brezposelnih oseb z območja LAS

27

Izvedba 60-urnega tečaja

1 tečaj

 

Razstava Zedinjena Slovenija in leto 1848

Nosilec: Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

Leto 1848 je eden najpomembnejših zgodovinskih mejnikov slovenskega naroda, saj se je začelo idejno, kulturno, gospodarsko in duhovno gibanje za samostojno Slovenijo.

12. in 13. junija 2008 je bil v Lenartu izveden 1. mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Slovenske gorice v revolucionarnem letu 1848 za zedinjeno Slovenijo, ki ga je soorganiziralo Zgodovinsko društvo Slovenske gorice. Na simpoziju je bila oblikovana pobuda, da se pripravi in izvede muzejska zbirka v spomin na revolucionarno leto 1848 – ohranjeni so podpisi peticije za Zedinjeno Slovenijo s strani Slovenjegoričanov; od 51 ohranjenih peticij za zedinjeno Slovenijo jih je 11 iz Slovenskih goric z več kot 2500 podpisi.

Po 160 letih je skrajni čas, da se organizatorjev revolucionarnega gibanja za Zedinjeno Slovenijo iz Slovenskih goric in podpisnikov spomnimo s primerno muzejsko zbirko. Osrednje Slovenske gorice še nimajo profesionalne muzejske zbirke, kljub bogati kulturni dediščini. Zgodovinska dejstva so prikazana na sodoben način. Muzej bo imel pomembno vlogo pri izobraževanju, državljanski vzgoji, ohranjanju kulturne dediščine in pri razvoju turizma.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Stalna razstava kot nov turistični produkt na območju LAS

da, prva stalna razstava v Lenartu 22.6.2011

Število raziskanih zgodovinskih virov in eksponatov območja LAS

100 eksponatov je razstavljenih na razstavi v Centru Slovenskih goric in 15 v Rotovški kleti (samo ena petina zbranega gradiva).

Po najnovejših načelih interpretacije dediščine smo s številom malo presegli normative (preveč teksta).

Število brošur in promocijskega materiala

Letak z obvestilom o razstavi za knjižnice in prireditve
Letak z vabilom za odprtje razstave
Zloženka s predstavitvijo razstave
Gradivo za turistične vodiče

Število obiskovalcev razstave oz. muzeja

Od otvoritve (22.6.2011) do konca julija 2011:

 • 79 obiskovalcev z vodstvom
 • 200 brez vodstva

Ogledov bo veliko, ker je razstava postavljena v objektih (v Centru slovenskih goric v veliki dvorani in Rotovška klet) z veliko fluktuacije - prostori so odprti za obiskovalce, v njih se izvajajo druge prireditve in dogodki.

Muzejska dejavnost (predavanja, delavnice, priložnostne razstave...)

5 vodstev po razstavi:
22.6. - 26 obiskovalcev,
6.7. - 15 obiskovalcev,
7.7. - 16 obiskovalcev,
14.7. - 5 obiskovalcev,
25.7. - 22 obiskovalcev.
2 predavanji (eno ob otvoritvi 26 obiskovalcev in 7.7.2011; 16 obiskovalcev)
1 delavnica 7.7.2011- 16 obiskovalcev

 

Ekološko vrtnarjenje

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Projekt Ekološko vrtnarjenje je potekal v 1 (eni) fazi. S programom smo želeli udeležencem približati ekološko vrtnarjenje, jim predstaviti nove možnosti za vrtnarjenje in jim približati idejo o ohranitvi in varovanju naravnega okolja.

Udeleženci so pridobili znanja za:
- pravilen izbor rastlin,
- pravilno kombiniranje rastlin,
- gojenje rastlin na ekološki način,
- prepoznavanje in zatiranje bolezni ter škodljivcev na ekološki način,
- izbor in uporabo manj znanih vrtnin,
- ekološko pridelovanje sadja,
- gojenje drevnin,
- o užitnih, divjih rastlinah,
- rabo zdravilnih rastlin.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število uporabnikov oz. udeležencev

29 prijavljenih

Število izvedenih delavnic

7 delavnic po 4 šolske ure, skupaj 28 ur

Izvedba 28-urnega tečaja

1 tečaj

 

Turizem na kmetiji

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Izobraževalni program Turizem na kmetiji se je izvedel z namenom pospeševanja samozaposlovanja težko zaposljivih ljudi, izobraževanja starejših, da postanejo aktivnejši v okviru turističnih ali drugih društev ter dodatnega izobraževanja oseb, ki se s turistično dejavnostjo že ukvarjajo.

Z udeleženci izobraževanj so v uvodu proučili geografske značilnosti, zgodovino ter naravno in kulturno dediščino Slovenskih goric, ki jo svojim gostom lahko ponudijo kot dodatno ponudbo. V nadaljevanju izobraževanj pa so se posvetili turistični kmetiji. Proučili so zakonodajo in pogoje, ki jih moramo poznati, če želimo pričeti z turistično dejavnostjo na kmetiji. Prav tako so spoznali postopek oblikovanja ponudbe, naučili so se prepoznati prednosti in slabosti domače kmetije in kraja. Izbor tem je bil izveden na podlagi potreb posameznika, ki bi želel pričeti s turistično dejavnostjo na domači kmetiji. Teme so primerne tudi za tiste ljudi, ki se s turistično dejavnostjo že ukvarjajo in si želijo bolj strokovnega pristopa.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Brezposelne osebe

2 udeleženca se zaposlita še pred zaključkom programa

Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z gostinstvom

5 predstavnikov

Število delavnic

1 x

Število udeležencev izobraževanj

14 oseb

Izvedba izobraževalnega programa

1 program

 

Izzivi podeželja

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Projekt namenjen motiviranju, izobraževanju manj izobraženih odraslih za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju (osnovna ali dopolnilna dejavnost) ter prepoznavanju prednosti bivanja in zaposlitve na podeželju. Projekt prispeva k uspešnosti pri iskanju zaposlitve, gradnji samopodobe, znanju uporabe informacijske tehnologije.

Ciljna skupina: manj izobraženi odrasli (deset ali manj let šolanja) območja LAS.

Vsebine projekta organizirane v 4 sklopih: temeljna znanja in spretnosti, socialne spretnosti, vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Prebivalstvo po izobrazbi –10 let ali manj let šolanja

0,2 % ali 17 udeležencev od 8.582 prebivalcev z manj kot 10 let šolanja pridobi višjo raven znanja.

Število delavnic

1 delavnica

Število uporabnikov

1,4 % ali 16 uporabnikov od 1143 kmetovalcev, ki imajo samo praktične izkušnje ali tečaj iz kmetijstva.

 

Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče« v Anželovem gozdu v Brengovi – ureditev parkirišča

Nosilec projekta: Občina Cerkvenjak

Projekt se je izvedel v letu 2009 in 2010, v eni fazi, v dveh sklopih na parc. št. 291/3 k.o. Brengova v Občini Cerkvenjak (v LIN je opredeljena parcelna št.: 290/1 k.o. Brengova, ki je bila prej ena večja parcela, a je prišlo do parcelacije zaradi menjave lastništva in tako predstavlja sedanja parcelna številka 291/3 k.o. Brengova del prejšnje parcelne št. 290/1 k.o. Brengova):

- sklop: zemeljska dela od 16.10. 2009 do 01.04.2010;

- sklop: zunanja ureditev okolice objekta od 01.04.2010 do 20.04.2010.

Ureditev parkirišča je del večjega projekta, ki zajema ureditev celotnega arheološkega parka »Rimsko gomilno grobišče« v Anželovem gozdu v Brengovi, ki bo v svoji celovitosti namenjena tako šolskemu izobraževanju in zgodovinskim uram »in situ« t.j. na mestu samem.

Tovrstno izobraževanje bo namenjeno vsem zainteresiranim izobraževalnim institucijam (osnovne, srednje šole ...) iz okolice in drugod.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Urejena površina parkirišča

516,50 m2

 

Vinogradništvo v Sveti Trojici

Nosilec projekta: Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Izvedba projekta je prispevala k skupnemu programu vinske ponudbe širšega vinorodnega območja Slovenskih goric. Projekt se strokovno vključuje v turistično ponudbo vinoteke Projekta »Po stopinjah Svetega Martina« in projekta »Vinsko turistične ceste srednje Slovenske gorice« (VTC 13), ki deluje na širšem območju Slovenskih goric.

Glavni učinek projekta je bil izbor protokolarnega vina območja Svete Trojice in skupen nastop ponudnikov vina – s tem je projekt pripomogel k izgradnji skupne identitete območja.

Učinek projekta je tudi pridobitev izobrazbe za vinogradnike – izobraževanje je osnova za dobro protokolarno vino in za vinogradnika samega. Izobraževanja s področja vinarstva (februar 2009) sta se udeležila dva (2) člana društva, s področja nege mladega vina (december 2009) pa 8 vinogradnikov.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Izdaja brošure o vinarstvu in vinski ponudbi

da, 4.000 izvodov.

Izbor protokolarnega vina

da, 10 vzorcev je bilo nagrajenih in opremljenih z nalepko.

Predstavitev vinogradništva v Sveti Trojici

da, prireditev v tednu občinskega praznika, 1 teden v juniju 2009, izdaja brošure.

Delež v projekt vključenih vinogradnikov in gostincev, ki bodo prodajali vino

10 od 62 članov iz leta 2009 lahko prodaja vino v okviru zakonskih pogojev za prodajo vin.

Število vinogradnikov članov Vinogradniškega društva

62 vseh članov v letu 2009, od tega 5 novih priključenih na podlagi izbora protokolarnega vina (priloga).

Izobraževanje s področja vinarstva za potrebe »pridelave dobrega vina« oz. ponudbe protokolarnega vina.

Za potrebe stekleničenja (tudi protokolarnega) vina sta se februarja 2009 2 člana Društva vinogradnikov Sveta Trojica izobrazila iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina. Podobno izobraževanje na praktičnem primeru se je izvedlo decembra 2009 – 10 članov.

 

Izletniška kmetija - Vinička vas 19

Nosilec projekta: Damiš Jožica, Lenart

Damiš Jožica in Franc sta imetnika izletniške kmetije, ki se ukvarja s pridelavo hrane - zelenjave in vina. Kmetija leži na odročnem, nerazvitem delu območja LAS Ovtar Slovenskih goric, a mirnem okolju.

V okviru projekta je nosilka projekta:
- uredila zunanjo okolico: posaditev sadik, vrtna miza s streho, vrtna uta za kadilce,
- nakupila igralo - gugalnica,
- nakup materiala za pleskanje: lepila, vijaki, barve, material za pleskanje,
- nakupila štedilnik in ostalo pripadajočo turistično opremo za obnovo kuhinje: svetila, zamrzovalna omara, mikrovalovna pečica, štedilnik, friteza, jedilni pribor, kozarci, vrči, idr.
- v lastni režiji je bilo opravljeno: pleskanje kuhinje, klopi, polaganje ploščic, opravljen izkop za postavitev vrtne mize s streho, izdelani in popleskani 2 klopi.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Okolica izletniške kmetije (posaditev sadik in grmovnic)

20 m2

Število otroških igral

1 gugalnica

Povečan obisk gostov (letno)

za 30 % več gostov, naročila se večajo zaradi dodatne ponudbe urejene okolice za mlade družine: igralo, vrtna uta, prostor za kadilce.

Oprema kuhinje (štedilnik, friteza, mikrovalovna pečica, jedilni pribor, kozarci, vrčki)

pleskanje kuhinje

novo
1 x kos

Projekti v letu 2008

Izbor in izdelava spominkov Osrednjih Slovenskih goric

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Cilj projekta je bil pridobiti turistični spominek Osrednjih Slovenskih goric, saj si turizma in prepoznavnosti Slovenskih goric ni mogoče zamisliti brez kakovostnih in prepoznavnih turističnih spominkov, ki pa so na našem območju LAS še neizkoriščena oblika promocije.
V ta namen je Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenske gorice d.o.o. razpisalo 1. JAVNI NATEČAJ za izbiro najboljših turističnih spominkov Osrednjih Slovenskih goric.
Šestčlanska strokovna komisija je pri izbiri najboljših turističnih spominkov Osrednjih Slovenskih goric upoštevala več kriterijev. Izbrani 3 spominki so unikatni, izvirni, z možnostjo nadaljnjih izpeljav, so funkcionalni, nosijo elemente kulturne in naravne dediščine, izražajo pomembno komponento ohranjanja narave skozi uporabljene naravne materiale, promovirajo območje Osrednjih Slovenskih goric ter omogočajo produkcijo in trženje.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Izbor in izdelava spominkov Osrednjih Slovenskih goric

Izbrani in razglašeni spominki.

Naročilo izdelave 5 turističnih spominkov lokalnega območja

Na 1. Natečaj za izbor spominka Osrednjih Slovenskih goric« je prispelo 11 predlogov.
Izbrani so bili 3 kvalitetni predlogi, ki so tudi izstopali glede na pogoje natečaja, tako da ostalih 8 predlogov strokovna komisija ni vključila med izbrane in razglašene spominke.
Od 8 neizbranih predlogov za spominek je strokovna komisija predlagala 2 za razglasitev za spominka občine.

Samozaposlitev avtorjev ideje za spominek

samozaposlitev 2 avtoric ideje za spominek.

IZBOR SPOMINKA OSREDNJIH SLOVENSKIH GORIC

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenskih goric d. o. o. je za potrebe turizma in prepoznavnosti Slovenskih goric, 11. septembra 2008, javno objavilo 1. JAVNI NATEČAJ za izbiro najboljših turističnih spominkov Osrednjih Slovenskih goric. Natečaj se je zaključil 30. novembra 2008, nanj je prispelo 11 predlogov.

Sodelujoči predlogi za spominek Osrednjih Slovenskih goric in avtorji:

 1. Glasbeno turistično društvo Klapovüh, Benedikt: Blagoslovljena voda Svetih treh kraljev.
 2. Nataša Kramberger, Jurovski Dol: Polne vreče zgodb, Slovenske gorice: polni žaklji zgodb.
 3. Mlakar Jožefa, Lenart: Ovtar na belem prtičku.
 4. Nika Arnuš, Sveta Trojica: Ohranimo spomin na Slovenske gorice.
 5. OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak, Turistični krožek − mentorica Cvetka Bezjak, avtorji: Sara Grdjan, David Kramberger in Nika Blažič: Straško.
 6. OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak, Turistični krožek − mentorica Cvetka Bezjak, avtor: David Kramberger: Klopotec.
 7. TIC na vasi za vas, Benedikt: Obeski.
 8. TIC na vasi za vas, Benedikt: Slovenjegoriški klopotec.
 9. TIC na vasi za vas, Benedikt: Drobni promocijski material (prtiček idr.).
 10. Zmago Kokol, Lenart: Poletna in furtušjača oz. ruta.
 11. Zmago Kokol, Lenart: Vodni orešek (trapa natans) z zloženko.

Na zasedanjih organov Društva za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« je bila oblikovana komisija za ocenjevanje predlogov za turistični spominek Osrednjih Slovenskih goric.

Komisijo so sestavljali:

 • predstavnica Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric,
 • predstavnica Razvojne agencije Slovenske gorice,
 • predstavnik Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart,
 • etnologinja,
 • umetnostna zgodovinarka
 • kipar.

Šestčlanska strokovna komisija je pri izbiri najboljših turističnih spominkov Osrednjih Slovenskih goric upoštevala več kriterijev. Izbrani spominki so unikatni, izvirni, z možnostjo nadaljnjih izpeljav, so funkcionalni, nosijo elemente kulturne in naravne dediščine, izražajo pomembno komponento ohranjanja narave skozi uporabljene naravne materiale, promovirajo območje Osrednjih Slovenskih goric ter omogočajo produkcijo in trženje. 
V ožji izbor so se uvrstili trije predlogi. Komisija jim je na drugem zasedanju soglasno podelila prvo mesto in s tem naziv »Spominek Osrednjih Slovenskih goric«. 2. in 3. nagrada iz tega razloga nista bili podeljeni, saj je bilo predloge težko razvrstiti glede na predhodno podane kriterije.

Nagrajeni spominki bodo označeni na embalaži z znakom »Ovtarja« in oznako »Spominek Osrednjih Slovenskih goric«. Pod tem nazivom se bodo spominki tudi tržili.

PREDSTAVITEV IZBRANIH IDEJ ZA SPOMINEK S STRANI AVTORJEV

Ime spominka: Poletna in furtušjača oz. ruta

Avtor spominka: Zmago Kokol, Lenart 

Poletna, furtuh in ruta združeni v spominku. 
Ponujam vam troje stvari z opisom in reprodukcijo grafike B. Golje »cimprača« v lični embalaži in zaščitnim znakom Slovenskih goric »Ovtarjem«. Spominek predstavlja del življenja viničarja med obema vojnama prejšnjega stoletja. Bogat kmet (gospodar, veleposestnik) je dal v najem viničarijo (cimprača − manjša hiška iz lesa, ometana z blatom). V proti uslugo je gospodarju obdeloval vinograd. Za preživljanje večje družine revežev je viničar moral vzeti od gospodarja v najem zemljo in jo seveda odslužiti.
Za vsak taberh (en delovni dan viničarja) je po končanem delu, zvečer, gospodar dal »poletno«, majhno tanko kovinsko ploščico z luknjico v kotu. Posamezni kmet je imel svoje poletne z vtolčenimi inicialkami gospodarja in številko. Vrednost dveh poleten je brazda zemlje na najeti njivi.
Predpasnik (furtuh, furtošjača) je bil del vsakdanjega oblačila. V enem delu je narejen iz trpežnega modro obarvanega platna. Veže se spredaj in zgornji del predpasnika (prisl) služi kot žep. Ruta je varovala viničarko pred dežjem in soncem. 
Zgodba: za opravljeno delo (dnina, taberh) je viničar dobil poletno. 
Vsebina: predpasnik (furtušjača del delovne narodne noše) ali ruta (sestavni del narodne noše), poletne (replika), tekst z grafiko, darilna škatla.

 golja cimpracaB. Golja, Cimprača, grafika

Ime spominka: Slovenske gorice: polne vreče zgodb, Slovenske gorice: polni žaklji zgodb

Avtorica spominka: Nataša Kramberger, Jurovski Dol

Spominki Slovenskih goric, ki sem si jih zamislila, so pisane nakupovalne vrečke in platneni žakeljci za shranjevanje živil. Na videz preprosto, zelo uporabno, a tudi posebno – »naše«. Vrečke in žakeljci so namreč izdelani iz tekstila, ki je bil pred tem že v uporabi v Slovenskih goricah. Govorimo o rožastih zavesah, karirastih prtih, delavskih srajcah, barvitih predpasnikih, domačnih odejicah. Tekstil, ki bi ga naše gospodinje vrgle proč, ponovno uporabimo: gre za naravi prijazno idejo reciklirano z ljubeznijo.

Pomembno je, da so zgodbe resnične, dobimo pa jih s pogovorom s tistim, ki je tekstil prej uporabljal(gospodinje, vinarji, ribiči, kuharice ipd.). Preko resnične zgodbe o tem, kaj sta vrečka ali žakeljc prej bila, povemo tudi zgodbo nekega kraja, načina življenja ljudi, po volji podamo turistične informacije ali opišemo stare običaje. Če imamo sto različnih žakeljcev, imamo sto različnih zgodb!

Pri nastajanju spominkov tako sodeluje množica ljudi iz širnih Slovenskih goric – izdelovalec spominkov mora namreč tekstil pridobiti na slovenjegoriških domačijah, podstrešjih, kleteh, zgodbe pa sestaviti v pogovoru s slovenjegoriškimi ljudmi. Vse to povzroči, da so zgodbe vedno malo šaljive, polne zanimivih prigod in prešernega smeha, kar v pravšnji kombinaciji v sebi nosi življenje naših krajev.

Žakeljci kot spominki so poleg tega napolnjeni z različnimi plodovi, ki jih ponujajo Slovenske gorice: lanovo seme, kumina, bučna semena, žajbelj, posušeno lipovo cvetje, jabolčni krhlji, lahko tudi domače pecivo... Te plodove prispevajo različni proizvajalci iz vseh Slovenskih goric – izdelovalec spominka mora plodove odkupiti od kmetov, obrtnikov, zeliščarjev po vsej regiji; spominek je zato res »spominek Slovenskih goric«, k vsakemu pa je priložen tudi po en domači recept za uporabo polnila.

V prihodnosti tako lahko razmislimo tudi o knjižni antologiji vseh zgodb, ali pa nemara o internetni strani, kjer bodo zgodbe dostopne in bodo služile kot malo drugačen vodič po naših krajih s sloganom: Slovenske gorice: polne vreče zgodb.

polne vrece

Ime spominka: Ohranimo spomin na Slovenske gorice

Avtorica spominka: Nika Arnuš, Sveta Trojica

Ideja za izdelek »Ohranimo spomin na Slovenske gorice« je nastala kot odgovor na vprašanja: kaj je tisto kar radi odnesemo s popotovanj, druženj, izletov? Seveda so na prvem mestu utrinki naših doživetij. Kaj nam ohranja spomine na nek prostor, čas, ljudi oz. vsa živa bitja in nas hkrati vrača tja? Kakšen bi lahko bil nek izdelek, spominek, ki ne bi imel samo funkcije »lovljenja prahu«, ampak bi z uporabnikom vzpostavljal nek odnos, mu odkrival značilnosti in vsebine osrednjih Slovenskih goric in ga vabil k raziskovanju različnih možnosti, ki se ponujajo znotraj slovenjegoriškega prostora?

Kadar si človek postavi prava vprašanja se mu odgovor prične ponujati tako rekoč sam po sebi. Izdelek »Ohranimo spomin na Slovenske gorice« kot turistični spominek in dar je pravzaprav namizna igra »spomin«, katero mislim, da vsi poznamo.

Embalažna škatlica vsebuje igralne ploščice na katerih so upodobljene nekatere naravne značilnosti, kulturne znamenitosti, nekaj rekreacijskih možnosti, etnološka dediščina in malo kulinarike. Zajema tudi brošuro, v kateri lahko najdemo osnovne informacije in opise narisanih podob. Igralec tako odkriva, se spominja in dopolnjuje svoje znanje o pokrajini na več različnih področjih. Postane aktiven. Spominka si ne odnese samo domov, ampak se lahko z njim tudi preigrava in širi svoje obzorje.

Izdelek je namenjen tako obiskovalcem kot tudi domačinom. Mi smo namreč prvi v vrsti, ki se moramo zavedati vrednosti vseh ravni tega geografskega prostora in jih ohranjati aktivne, vključno z nami samimi, tako da ne bo na koncu ostal res samo še naš spomin!

Izdelek je narejen iz naravnih materialov, in sicer lepenka za embalažo in ploščice, ter reciklirani papir za brošuro. Saj se tukajšnji prebivalci, ki živimo v sožitju z naravo, zavedamo pomembnosti ohranjanja te enkratne naravne dediščine za radost nas samih, bodočih rodov in vseh obiskovalcev, ki si je želijo deliti z nami.

 

Slovenske gorice se predstavljajo skozi okno - informacijsko okno občanom

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Osnovni cilj projekta je ustvariti informacijski in animacijski center oziroma glavno informacijsko križišče/stičišče za dostop do informacij o aktualnih dogodkih znotraj LAS in v okviru LAS, prireditvah, razpisih, srečanjih v občinah na območju LAS Ovtar Slovenskih goric, vrsta informacij za vse subjekte, ki so vključeni in soudeleženi v projekt trajnostnega razvoja Slovenskih goric in predstavitev njihovih dosežkov v skupnem tiskanem informatorju – časopisu/mesečniku z naslovom »OVTARJEVE NOVICE«.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Izdaja Ovtarjevih novic članom LAS in partnerjem LAS (osebna izkaznica) – 250 izvodov

2 krat

Priprava gradiva za analizo medijske pokritosti območja LAS: 1. Javnomnenjska anketa na območju LAS (do sedaj še je ni bilo) – zajetje 150 gospodinjstev – realizacija v II. fazi.

realizirano

1. javnomnenjska anketa na območju LAS (do sedaj še je ni bilo) – zajetje 150 gospodinjstev

Analiza je bila narejena in je zajemala 300 gospodinjstev, kar predstavlja 5,65 % gospodinjstev območja LAS.

Rezultati analize

Potrjena slaba medijska pokritost.
Slaba prisotnost Slovenskih goric v medijih. Želja po lastnem tedniku.

Izdaja lastnega časopisa s pregledom dela v letu 2009 s koledarjem prireditev.

Izvedeno. 6000 izvodov.

Ostaja želja po lastnem tedniku.

Turistično informacijski center Slovenskih goric

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

TIC bo opravljal dejavnosti pospeševanja turizma in oblikovanje celovite turistične ponudbe na lokalni ravni, za vzpostavljanje integralne turistične informacijske strukture, za pospeševanje razvoja in medsebojnega povezovanja obstoječih in novih turističnih produktov. 

TIC bo poleg turističnih in splošnih informacij turistu ponujal nabor izdelkov domače slovenjegoriške in umetnostne obrti ter tudi poslovna darila.

Projekt izveden v dveh fazah vključeval naslednje sklope:
a) izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov; zaradi potreb je izobraževanje potekalo že v letu 2008
b) priprava Odloka o turističnem vodenju za območje LAS - Organiziranje in vodenje lokalnih turističnih vodnikov za Štajersko območje, ki je bil tekom leta 2009 sprejet po posameznih občinah območja LAS:
c) priprava turističnega materiala v sodelovanju z občinami, lokalnimi turističnimi vodniki.
d) priprave razglednic in brošur v nakladi 1000 izvodov, v SLO, NEM, ANG. jeziku. Izdanih je 21 različnih razglednic, na katerih so prikazane kulturne znamenitosti, naravne lepote, kulinarika 6 občin (7 krajev).

Kazalnik Dejansko stanje ob zaključku projekta
Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov: da, 25 izobraženih lokalnih turističnih vodnikov za območje Štajerske.
Vzpostavitev Turistično informacijskega centra (TIC) za območje LAS: da, otvoritev je bila 3. 11. 2009.
Izboljšanje turistične prepoznavnosti območja LAS: da, vsebinsko in slikovno gradivo za izdajo brošur in razglednic.
Skupen nastop območja LAS kot turistično zanimiva točka: da, na sejmih, pri promociji spominkov območja LAS. Lokalni turistični vodniki vodijo po celotnem območju LAS, pripravljeni so krajši enodnevni izleti.

Vzpostavitev prodajnih poti na podeželju

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Cilj projekta je bil krepiti družbeno vlogo pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev domačih izdelkov v javnem in zasebnem življenju, kar ima pozitiven rezultat v lokalni, nacionalni in evropski politiki.

Projekt je vključeval:

 • izvedbo 3 delavnic;
 • izdelava zloženke celostne ponudbe dopolnilnih dejavnosti; izpolnjen je bil anketni vprašalnik za udeležence delavnice in prijavni list;

izdelava SWOT analize na podlagi narejenega vprašalnika ponudbe podeželja območja.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Gradivo

izdelava zloženke s ponudbo prodaje na domu na območju LAS

Izvedba cikla izobraževanj

Izvedeni 3 sklopi delavnic, 5 srečanj, skupaj: 80 udeležencev.
25 nosilcev dopolnilne dejavnosti je oblikovalo informativno mrežo prodaje na domu – številka bo večja v okviru izpeljave izdelave prodajnega kataloga (nadaljevanje projekta v LIN 2010).
Gradivo delavnic je v arhivi LAS Ovtar Slovenskih goric.
Izvedba SWOT analize ponudbe podeželja območja LAS.

Povečanje samozaposlitve v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, nove poslovne priložnosti

 • Izvedeni 3 sklopi delavnic, 5 srečanj, skupaj: 80 udeležencev – do sedaj znani 2 novi registraciji: dopolnilna dejavnost in osebno dopolnilno delo, v postopku je še 1 registracija dopolnilne dejavnosti.
 • uveljavitev ustrezne oblike povezovanja neposredne prodaje na domu, uveljavitev iskanja nove prodaje: poti, sejmi, posebne prodajalne, mobilne stojnice, idr.;
 • povezovanje ponudnikov v ustrezno organizacijsko obliko – katalog,
 • posredna uveljavitev skupne blagovne znamke Ovtar;
 • nudenje pomoči zainteresiranim ponudnikom pri izdelavi vseh vrst dokumentacije za pridobivanje finančnih sredstev s strani države in EU.

Ustrezno sodelovanje institucij, podjetij in okolja

Predavatelji s strani KGZ, Fakultete za arhitekturo in Biotehnične šole Ptuj.

Predstavitev projekta

 • Kontaktna oddaja predstavitve projekta na Radiu Slovenske gorice, 2 x pred obema delavnicama in tretjič v okviru nagovora župana Občine Cerkvenjak.
 • Predstavitev delavnic v Ovtarjevih novicah in na spletnih straneh občin območja LAS.
 • Predstavitev rezultatov ankete na spletnih straneh.

PRIHAJA NAŠ ČAS – ČAS PODEŽELJA

Gotovo vas je pot že zanesla v nekatere predele Slovenije ali pa ste imeli možnost to videti v tujini ali na TV; namreč urejene prodajne poti in možnost neposredne prodaje na domu pridelkov, izdelkov ali storitev na kmetijah. Pa ste pomislili, kako bi lahko to organizirali tudi na našem območju. Saj je vendar ta oblika neposredne prodaje za ponudnika in kupca najugodnejša. Res pa je, da zahteva urejeno infrastrukturo: ceste, označbe, telefon, internet, urejena dvorišča in prodajne prostore. Večino tega že imamo oziroma to zmoremo še postoriti skupaj s pomočjo ustreznih strokovnjakov in podpore občin. Zato je Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« pristopilo k uresničevanju projekta »Prodajne poti na podeželju«.

S tem projektom, ki bo sofinanciran tudi iz sredstev Evropske unije, želimo doseči naslednje rezultate:

 • vzpostaviti prodajne poti na območju LAS Ovtar Slovenskih goric,
 • uveljaviti ustrezne oblike neposredne prodaje na domu,
 • uveljaviti nove prodajne poti / sejmi, posebne prodajalne, mobilne stojnice, idr./,
 • povezati ponudnike v ustrezno organizacijsko obliko,
 • uveljaviti skupno blagovno znamko,
 • izdelati ustrezen promocijski material, informacijske table ter razviti različne oblike promocije,
 • nuditi pomoč zainteresiranim ponudnikom pri izdelavi vseh vrst dokumentacije za pridobivanje finančnih sredstev s strani države in EU,
 • omogočiti oglede in prenose dobrih praks,
 • organizirati ustrezne izobraževalne vsebine.

1. delavnica: Milena Kulovec, univ. dipl. inž. kmet., iz KGZ Slovenija je spregovorila o možnostih razvoja dopolnilnih dejavnosti na podeželju in zakonodaji.

delavnica02 delavnica 01

2. delavnica: dr. Vladimir Korošec, ravnatelj Biotehniške šole s Ptuja, nam je predstavil vrste in oblike prodaje na podeželju; dr. Domen Zupančič, iz Fakultete za arhitekturo, je poudaril pomen urejenosti podobe in trženja podeželskih pridelkov in izdelkov.

delavnica 02 delavnica 02_01

3. delavnica: Vida Šavli, predsednica društva je skupaj z župani podrobneje predstavila projekt in izvedeno anketo ter SWOT analizo.

delavnica 03 delavnica 03_01

Udeleženci delavnic so z zanimanjem prisluhnili podanim vsebinam in se strinjali, da je projekt nadvse potreben in koristen. Iz svojih izkušenj pa so opozarjali na strogo in nedorečeno zakonodajo, neusklajeno delo inšpekcijskih služb, davčno zakonodajo in včasih tudi na pomanjkanje izvirnih idej. Zato bomo v nadaljevanju projekta, ki je načrtovan v dveh delih, organizirali še tiste vsebine izobraževanj, katere nam bodo razjasnile vse dileme in nam pomagale do čim boljših zamisli in realizacij projekta. Prvi del projekta je zaključen; njegovi cilji so doseženi, saj smo preko delavnic in medijev animirali in s projektom seznanili zelo širok krog zainteresiranih. Vse te pa vabimo, da se nam pridružijo tudi v drugem delu projekta, ko se bo začela njegova konkretna uresničitev.

Vse bolj smo prepričani, da prihaja naš čas, čas podeželja. Ljudje se vedno bolj zavedajo, da morajo za svoje zdravje poskrbeti predvsem sami. To pa pomeni: zdrava hrana, poznavanje pridelovalcev hrane, okolja, v katerem hrana uspeva, ugodne cene, stik z naravo, sprostitev in gibanje v čisti naravi, socialni stiki s podeželskimi prebivalci, idr.

Tu pa se začne tudi turistična ponudba podeželja z bogato tradicijo, kulturno in naravno dediščino tega prostora. V izdelavi so programi turističnih ogledov po posameznih občinah in na celotnem območju vseh šestih občin. Pripravljajo jih usposobljeni lokalni turistični vodniki skupaj z Razvojno agencijo. Želimo, da se v to ponudbo vključi tudi prodaja na domu.

Primeri dobre prakse so že vidni v občini Sveta Ana, kjer prizadevni domačini in društva ob izdatni podpori in razumevanju občine že žanjejo prve uspehe. Prodaja na domu je del njihove ponudbe. Samo začeti je treba.

Tržne poti ekoloških proizvodov v nekaterih evropskih državah:

graf las_trzne_poti

MOŽNOSTI RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

Povzetek vsebine druge delavnice Prodajnih poti podeželja, avtorica: Milena Kulovec, univ. dipl. inž. kmet., iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sektor za kmetijsko svetovanje.

Zakonska osnova za možnost razvoja dopolnilnih dejavnosti:

 • Zakon o kmetijstvu (Ur. list 45/08)
 • Uredba o vrsti, obsegu in posebnih pogojih (Ur. list RS 61/05) in drugi pravilniki

KAJ JE DOPOLNILNA DEJAVNOST?

Dopolnilna dejavnost je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki jo opravljajo na kmetiji in omogoča boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile članov kmetije in zaposlenih na kmetiji (Zakon o kmetijstvu Ur. l. RS št. 45/08).

Katere dejavnosti štejejo za dopolnilne?

V skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti se štejejo:

 • predelava, obdelava in dodelava kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov,
 • prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij,
 • turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost),
 • dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki krušni peči, etnološke zbirke in etnološka dejavnost)
 • pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
 • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem (ne velja za storitve strojnih krožkov),
 • izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
 • zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
 • ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
 • aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.

Kje lahko opravljamo dopolnilno dejavnost?

 • na zemljiščih in v objektih v lasti, najemu ali zakupu lastnika ali družinskih članov;
 • v skupnih objektih;
 • izven kmetije pa dejavnosti, ki jih zaradi narave dela ne moremo opravljati na kmetiji (storitve z mehanizacijo).

Kaj je dohodek od dopolnilne dejavnosti?

Dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na polnoletnega družinskega člana ne sme presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo pa 3 povprečnih plač na zaposlenega v RS.

Fizični obseg dejavnosti:

 • Priprava piva: 52000 l/letno.
 • Gostinska dejavnost: 60 sedežev, 10 sob in dodatnih skupnih ležišč, skupaj max. 30 ležišč.
 • Peka kruha: 13500 kg/leto.
 • Peka potic, peciva in izdelave testenin: do 2000 kg/letno.

POGOJI:

 1. velikost kmetije

kmetija mora imeti v lasti najmanj 1 ha ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov. Za 1 ha primerljivih površin po zemljiškem katastru se šteje:

 • 1 ha njiv,
 • 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov,
 • 4 ha pašnikov,
 • 0,25 plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč,
 • 0,2 ha vrtov, tudi rastlinjakov,
 • 8 ha gozdov,
 • 5 ha gozdnih plantaž,
 • 6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin.
 1. posebni pogoji:
 • za turizem: 30 % vrednosti lastnih surovin, 30 % kupljenih v trgovini, 40 % od drugih kmetij.
 • za predelavo živil rastlinskega izvora: 50 % lastne surovine ostalo od drugih kmetij.
 • za predelavo živila živalskega izvora za prodajo končnemu potrošniku: 100 % lastna surovina (registrirani obrati).

NOSILEC DEJAVNOSTI

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je član kmetije, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.

Priglasitev dejavnosti

 • Registracija dopolnilne dejavnosti na začetku vlaganj – vloga na MKGP (Ur. l. RS 79/05) – za davčne namene.
 • Za opravljanje dejavnosti, izpolnjevanje pogojev – na upravni enoti s posebno vlogo (Ur. l. RS 83/05).

Podrobnejše pogoje za opravljanje turistične dejavnost na kmetiji urejajo predpisi s področja gostinstva (Zakon o gostinstvu).

Poleg uredbe, ki jo je sprejela vlada, je potrebno upoštevati tudi druge podzakonske predpise (npr. veterinarske, sanitarno-zdravstvene predpise itn.), ki so specifični za posamezno dejavnost.

Društvo za razvoj podeželja »LAS – OVTAR Slovenskih goric«

pdfAnketni vprašalnik

Blagovna znamka Ovtar

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

Blagovna znamka Ovtar predstavlja zaščiteno blagovno znamko od leta 2007, v okviru katere želimo na območju LAS Ovtar Slovenskih goric sporočiti 6 pomenov našega produkta območja: lastnosti, koristi, vrednote, kulturo, osebnost in uporabnika.

Z blagovno znamko OVTAR smo v okviru izvedbe prve faze projekta želeli uvesti sistem uporabe imena za podjetja, društva, kmetijska gospodarstva za promocijo izdelkov, pridelkov, s priznanim in promoviranim imenom.

Izvedba I. faze projekta je vključevala:

 • strokovno ekskurzijo v Prekmurje za potrebe blagovne znamke in ogleda dobre prakse.
 • aktivnosti v okviru delavnice izobraževanj ponudnikov na območju LAS Ovtar Slovenskih goric z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov.
 • sejma v prostorih Centra Slovenskih goric božično novoletni sejem in velikonočni sejem.
 • priprava Pravilnika o podelitvi naziva Ovtar – varuh Slovenskih goric.
 • Pravilnik določa postopek, pogoje in način podeljevanja naziva Ovtar - varuh Slovenskih goric, obliko in vodenje evidence in se bo s potrditvijo na Razvojnem svetu LAS uporabljal z določenimi dopolnitvami za celotno območje LAS-a in sicer za promocijo blagovne znamke Ovtar (pravilnik, fotografije).
 • priprava lika Ovtar – varuh Slovenskih goric.

 Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Delavnice in dodatna izobraževanja za potrebe uveljavljanja in namembnosti uporabe blagovne znamke:

 • 1 delavnica oz. obsežen strokovni posvet;
 • izvedba strokovne ekskurzije;
 • priprava pravilnika;
 • priprava maskote blagovne znamke;
 • izvedba sejma, kjer se lažje praktično uveljavlja namen blagovne znamke.

Izvedba strokovnega posveta:

strokovni posvet pripravljen s strani KGZ Ptuj, strokovne predavateljice in na podlagi zaznanih problemov s strani ponudnikov.

Združevanje ponudnikov in ustrezno partnersko sodelovanje:

Skupaj vsaj 45 ponudnikov:
20 razstavljavcev na sejmu,
25 udeležencev posveta,
izdelana maskota Ovtar,

Izvedba sejma:

božično novoletni sejem - povezovanje ponudnikov pri vzpostavitvi skupne blagovne znamke.

Priprava in izdelava elaboratov za potrebe prijav na razpise

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Projekt je bil namenjen skupnemu nastopu priprave in izdelave elaboratov, študije možnosti, zbiranje informacij za potrebe prijav na razpise, ki dodajajo vrednost celotnemu območju LAS.

Projekt je doprinesel k potrebnemu usklajevanju razvojnih načrtov na zaokroženi definirani lokalni ravni območja LAS in krepil integralen pristop k razvoju podeželja ter izboljšal razvojne možnosti življenja podeželskega prebivalstva.

Kazalnik Dejansko stanje ob zaključku projekta
Priprava možnosti izvedb investicij na podeželju: 6 x
Pričetek novih investicij s področja ohranja in razvoja podeželja: 6 x
Število vključenih občin: 5
Število prijav na razpise:

Izdelani elaborati so prispevali k:

 1. ureditvi tematske poti (Agatina in Franckova pot) v občini Lenart,
 2. ohranitvi kulturne dediščine (rimsko gomilno grobišče) v občini Cerkvenjak,
 3. razvoju podeželja:
 • ureditev občinskega trga v Sveti Ani
 • večnamenski protokolarni razstavni center v Sv. Trojici,
 • ureditev vaškega jedra v Jurovskem Dolu.

Razstava »Slovenske gorice med nebom in zemljo«

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. (RASG d.o.o.)

V letu 2008 je Evropska unija posvečala veliko pozornost medkulturnemu dialogu. V ta namen je bila v okviru medkulturnega in čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, oziroma med občinami iz Slovenskih goric in Občino Neuhofen an der Ybbs, v Avstriji v mestu Neuhofen an der Ybbs, pripravljena razstava, ki je zajemala celovito promocijo slovenjegoriške kulture in mednarodno sodelovanje na dvostranski ravni.

Velik del razstavnih eksponatov iz Avstrije je bilo 13. 9. 2009 prenesenih na razstavo »Slovenske gorice med nebom in zemljo«, ki se je odvijala v Lenartu. Na razstavi so bili predstavljeni in razstavljeni produkti kmetijstva Slovenskih goric (med in medeni izdelki, vino, likerji, žganja, sadje, bučno olje, kulinarika, slikovni material) z namenom povečanja konkurenčnosti in zavedanja vrednostni produktov podeželja.

Razstava »Slovenske gorice med nebom in zemljo« je bila v Centru Slovenskih goric, v Lenartu, odprta od 15. 10. 2008 do 31. 1. 2009.

 Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število sodelujočih občin na razstavi:

7 občin,
občina Destrnik se je vključila naknadno

Število razstavljavcev:

25 ponudnikov, pridelovalcev in predelovalcev

Število obiskovalcev razstave:

1500 obiskovalcev,
5 spremljajočih prireditev in skupnih srečanj,
6 županov od sodelujočih občin

Arhitekturne delavnice Lenart

Nosilec projekta: Občina Lenart

Arhitekturna delavnica Lenart je imela namen izboljšati stanje na vseh področjih prostorskega razvoja celotnega območja. Delavnica se je odvijala na dveh prostorskih enotah: podeželje in mesto. V občini Lenart so izbrali vas Šetarova za primer podeželskega vzorca, ki je bila strokovno obdelana (arhitektura, arhitekturni elementi, promet, infrastruktura, vegetacija, vedute, razvojne možnosti, kultura, ekonomija, kmetijstvo in informacijski sistem). Mestni vzorec je predstavljal center mesta Lenart, kjer je bila obdelana urbanistična in arhitekturna vsebina (promet, poti, notranja dvorišča javnih zgradb, cerkveno dvorišče, signalektika, slepe fasade, arhitekturne ovire, zgodovina razvoja mesta).

Strokovna monografija Oblikovanje prostora, Lenart 2008 je bila pripravljena in izdana z namenom osveščanja občinskih svetnikov in občinske uprave, dostopna je tudi v lokalni knjižnici in NUK.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število sodelujočih na terenu

13 študentov in 3 mentorji

Število sodelujočih na Fakulteti za arhitekturo

20 študentov s 3 profesorji – mentorji

Izdano gradivo

1680 zloženk, 50 letakov in 94 plakatov A2-A3, zbornika (500 izvodov)

Posreden vpliv rezultatov delavnice na dolgoročne plane načrtovanja prostora

Odmeven vpliv:

 • 2 krat kontaktna oddaja na Radiu Slovenske gorice s predsednikom KS Lenart in predstavnikom izvajalcev delavnic.
 • objave na spletnih straneh Občine Lenart in Fakultete za arhitekturo UL.
 • ogled razstave izsledkov v avli občinske stavbe
 • izid strokovne monografije: Oblikovanje prostora, Lenart.

Rejniške družine in učenje za kvalitetno starševstvo v Slovenskih goricah

Nosilec projekta: Društvo rejnic Lenart

Društvo rejnic Lenart ob strokovni pomoči CSD Lenart že vrsto let dobro in uspešno dela na področju rejništva. Društvo je s člani v letu 2008 delovalo po sistemu od človeka do človeka in skrbelo za statusno in poklicno rejništvo. Tak sistem je bil do leta 2008 zelo individualen.

S projektom so na območju LAS pomagali omogočiti otrokom zdravo rast, izobraževanje, skladen osebnosti razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo pri osebah, ki niso njihovi starši. Posredno smo spodbujali stike med rejenci in otroki in njihovimi starši in pripomogli k ohranjanju le-teh. Tovrstna izkušnja je velika spodbuda za družine, saj s tovrstnim pristopom in delom neposredno obogatijo rejniško družino (rejnik, otrok, rejenec) in okolico.

Kazalnik Dejansko stanje ob zaključku projekta
Božičkovanje – program z obdarovanjem udeleženih 51 rejniških otrok, 4 so bili upravičeno odsotni
Strokovna srečanja za rejnice in rejnike 1 x mesečno, realizirano, skupno 3 srečanja
Izvedba strokovnega predavanja in delavnic 2 x: Kako začutiti najstnika - predavanje in delavnica IPS
Število vključenih otrok in odraslih (izlet ) 64 oseb in 1 strokovna delavka
Šola za starše z zaključnim izletom predavanj se je udeleževalo od 10-15 družin, 3 teme, 1 družabno druženje staršev in otrok, 18 ur. Izlet: 20 odraslih, 20 otrok
Strokovna srečanja za rejnice in rejnike 1 x mesečno, realizirano, skupno 6 srečanj
Izvedba strokovnega predavanja in delavnice 1 x: Razvajenost, rak sodobne vzgoje, 2 uri
Druženje – izvedba rejniškega piknika združeno z izvedbo zaključnega mesečnega strokovnega srečanja, 57 udeležencev

Klopotčeva učna in sprehajalna pot

Nosilec projekta: Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci

Klopotčeva učna pot med zelenimi griči je nastajala v okviru inovacijskih projektov Zavoda za šolstvo RS. Lokalna skupnost (Občina Cerkvenjak) in nekatere druge organizacije pa so začutile, da bi lahko učno pot razširili tudi v turistične, rekreacijske in ne samo izobraževalne namene.

Nad idejno zasnovo in realizacijo je skrbela projektna skupina sestavljena iz učiteljev OŠ Cerkvenjak - Vitomarci.

Pripravili so 15 opazovalnih točk in jih vsebinsko opisali. Sami so izdelali grafično podobo učne in sprehajalne poti. Postavili so 7 velikih informacijskih tabel in 8 manjših. Uredili so gredice v botaničnem vrtu, za predstavitev pomena vrta so dodali hiško, naredili lesene okvire, nasipali lubje ter jih opremili z ustreznimi napisi. Iz hrastovega lesa, ki ga je doniral Zavod za gozdove RS iz Maribora, so domači mojstri izdelali 12 močnih klopi ter brv čez potok Lüba vodica. Lovci LD Dobrava so postavili krmišče za gozdne živali in skrbijo za dovolj hrane. Izdelali so zloženko po učni in sprehajalni poti ter učne liste. Učitelji so tudi poskrbeli za prevode v nemščino in angleščino ter lektoriranje. Traso poti so očistili in jo primerno označili s smerokazi.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Opazovalne točke

15 točk

Informacijske table

7 velikih in 8 manjših

Zloženka o poti v nakladi

1000 izvodov

Zbirka učnih listov v nakladi

1500 komadov

Nabava peči za pripravo spominkov:

lastna izdelava spominkov

Gradivo za učne liste, zloženka o poti v nakladi

3000 izvodov

Vodič

1000 komadov

Izobraževanje članov OOZ Lenart in pri njih zaposlenih delavcev na področju pridobivanja pedagoško andragoških znanj

Izvajalec projekta: Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart

Od 1. do 3. decembra 2008 je v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart potekal tridnevni seminar za pedagoško-andragoško izobraževanje mentorjev praktičnega izobraževanja, ki ga je organizirala OOZ Lenart v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino »LAS Ovtar Slovenskih goric« ter Izobraževalnim centrom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Inovativnost projekta:
Projekt je bil inovativen v predstavitvi praktičnega dela usposabljanja, saj je to potekalo na način demonstracije praktičnega usposabljanja med samimi slušatelji po načelu »jaz učim tebe, ti učiš mene, zato glej, delaj in se uči delati«

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Pridobitev pedagoško-andragoških znanj:

Usposobljenih je bilo 18 udeležencev za izvajanje mentorstva praktičnega usposabljanja (dva prijavljena sta se naknadno odjavila iz objektivnih razlogov)

Prenos znanja s strani udeležencev izobraževanja:

18 udeležencev izobraževanja je izobraževanje uspešno zaključilo in se na ta način usposobilo, da lahko prenaša pedagoško andragoška znanja učencem, ki opravljajo praktično delo v obratovalnicah.

Kvalitativni učinki rezultatov:

- večja konkurenčnost članov OOZ Lenart in njihovih zaposlenih zaradi pridobljenih novih znanj v 15 obratovalnicah, ki so v lasti članov OOZ Lenart (lastnik ene obratovalnice je pred pričetkom izobraževanja odjavil udeležbo na izobraževanju.
- nova znanja so posredno omogočila doseganje višjo kvaliteto delovnih mest 18 udeležencev izobraževanja.
- od 18 udeležencev, so bili med njimi tudi 3, ki so bili mlajši od 25 let, 8 udeležencev je bilo starih nad 25 in do vključno 35 let, 6 udeležencev je bilo starih več kot 35 leti do vključno 50 let, le 1 udeleženec je bil star nad 50 let; povprečna starost udeleženca je bila 35,11 let.