Katalogu na pot

Spoštovani,
Pred vami se nahaja katalog – smerokaz, ki pelje v pravo smer, neposredno do kmetij in bogatih pridelkov in izdelkov Slovenskih goric pod skupno lokalno blagovno znamko Ovtar. Združuje ponudnike območja šestih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Nekateri med njimi imajo že večletno tradicijo, drugi pa so se nam pridružili ob nastajanju projekta in njegovi nadgradnji. Vsem je skupno, da pridelujejo, predelujejo in izdelujejo svoje produkte z mnogo znanja in izkušenosti ter ob spoštovanju tradicije, predvsem pa z mnogo ljubezni do lepih, mehkih, valovitih gričev Slovenskih goric. Stopili so iz anonimnosti. Vredni so spoštovanja in zaupanja. Zato jih pokličite ali kar obiščite. Tako boste spoznali ljudi in prostor, iz katerega prihaja ekološka lokalno pridelana sezonska hrana. Ne bo vam žal, kajti Slovenske gorice so – preprosto čudovite!
Zahvaljujem se vsem sodelujočim pri izvedbi projekta in nastajanju kataloga, ki bo dosegljiv tudi na spletnih straneh društva in občin.

Vida Šavli
predsednica Društva za razvoj podeželja
LAS Ovtar Slov. goric

 

Ovtarjeva ponudba je katalog ponudnikov ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oz. izdelkov ter drugih bogastev podeželja Slovenskih goric, ki v okviru lokalne akcijske skupine in programa LEADER poskuša realizirati eno od prioritet, ki je bila zapisana v lokalno razvojno strategijo – spodbuditi kmetijstvo nasploh, še posebej sonaravno kmetijstvo. Od leta 2008 do danes je bilo na tem območju prijavljenih kar 63 različnih projektov in zanje namenjenih skoraj pol milijona evrov sredstev iz programa LEADER. Ta projekt je nadaljevanje predhodnih projektov Blagovna znamka Ovtar in Vzpostavitev prodajnih poti na podeželju. Izdelava tiskanega in spletnega kataloga s predstavitvijo številnih ponudnikov z območja Slovenskih goric je nadgradnja večletnega dela, ki je že in še bo obrodilo sadove v pestrejši ponudbi pridelkov oz. izdelkov s kmetij ter pripomoglo k prepoznavnosti kmetij in območja, h kakovostnejši turistični ponudbi na podeželju in k oblikovanju novih tržnih priložnosti v okviru lokalne samooskrbe. Cilj vsakega projekta je nadaljevanje dela tudi po zaključenem financiranju, saj je bilo v okviru projektnih aktivnosti veliko takih, ki so lahko podlaga za delo vnaprej, npr. organiziranje mreže ponudnikov izdelkov in storitev s podeželja, pilotni projekt lokalne oskrbe šole in vrtca, vključevanje Ovtarjeve ponudbe v turistično ponudbo območja … Prepričana sem, da na tem področju uspehi ne bodo izostali in da bo iz teh izkušenj nastalo še veliko idej in pobud za nove projekte in sodelovanje tudi v bodoče. Lokalna trajnostna samooskrba je ena od prioritet razvoja kmetijstva v Sloveniji pa tudi v Evropski uniji v prihodnji finančni perspektivi, kjer bo imelo ekološko kmetijstvo še posebej izpostavljeno mesto kot način kmetijstva, ki ne obremenjuje okolja in ponuja najkakovostnejše pridelke in živila kakor tudi delovna mesta. Glede na ta dejstva in tudi glede na novo zakonodajo o zelenem javnem naročanju pa so potenciali Slovenskih goric v tej smeri zaenkrat, žal, še vedno slabo izkoriščeni. To območje namreč ni sledilo trendom sedaj že več kot 15 let trajajočega razvoja kontroliranega in certificiranega ekološkega kmetijstva v Sloveniji, tako da so število certificiranih ekoloških kmetij, obseg površin v kontroli in ponudba še zelo skromni. Nov zagon v smeri vzpodbujanja ekološke pridelave je z novimi ljudmi na to območje prinesla Evropska prestolnica kulture Maribor 2012, katere sadovi so prav tako predstavljeni v Ovtarjevi ponudbi.


Ekološko kmetijstvo z dodano vrednostjo ekološko pridelanim in v Slovenskih goricah predelanim ekološkim živilom, skrb za rodovitnost tal, čisto pitno vodo, biološko raznovrstnost in varovanje naravnega okolja ter kulturne krajine naj bodo usmeritve najbolj naprednih in v prihodnost usmerjenih kmetij tudi na tem območju. Tovrstna prizadevanja pa gotovo lahko najdejo podporo v okviru financiranja projektov Lokalne akcijske skupine Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric tudi v prihodnje. Ovtarjevim ponudnikom želim veliko uspeha pri prodaji pridelkov oz. izdelkov ter storitev, še zlasti pa obilo novih idej za popestritev ponudbe celotnega podeželja Slovenskih goric, ki je danes zaradi nove cestne povezave odlična lokacija za bivanje, ob kakovostni kulinarični, športnorekreacijski in kulturnozgodovinski ponudbi pa lahko v prihodnje postane tudi odlična turistična destinacija za zahtevnejše goste.

Dr. Martina Bavec, generalna direktorica
Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje