Organi društva

ORGANI DRUŠTVA V OBDOBJU 2022-2026, izvoljeni 7. 4. 2022

RAZVOJNI SVET (5 članov) 

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Mirjana Goznik, članica

Marko Šebart, član 

Viktor Kapl, član

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Cvetka Šenveter, Izletniška kmetija Gundel - Šenveter, Sveta Ana

Alojzija Zemljič, Lenart

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Ivan Janez Pučko, Vinotoč Pučko, Cerkvenjak

 

Statut Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

StatutDrustva_sprejet15022017

 

ORGANI DRUŠTVA V OBDOBJU 2019-2020, izvoljeni 28. 11. 2018

RAZVOJNI SVET (5 članov) 

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Darja Vudler, članica

Marko Šebart, član 

Viktor Kapl, član

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Jože Kraner, načelnik Upravne enote Lenart

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Cvetka Šenveter, Izletniška kmetija Gundel - Šenveter, Sveta Ana

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Ivan Janez Pučko, Vinotoč Pučko, Cerkvenjak

 

ORGANI DRUŠTVA V OBDOBJU 2017-2018

RAZVOJNI SVET (5 članov) izvoljen 21. 6. 2017

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Darja Vudler, članica

Marko Šebart, član 

Viktor Kapl, član

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Jože Kraner, načelnik Upravne enote Lenart

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Ivan Janez Pučko, Vinotoč Pučko, Cerkvenjak

 

ORGANI LAS v obdobju 2015-2017

KOLEGIJ PREDSEDNIKA (5 članov)

Andrej Kocbek, predsednik

Lidija Šipek, podpredsednica

Renata Peras, tajnica (zaposlena na RASG)

Damjana Kmetič, blagajničarka

Jasmina Biškup Purič, Občina Duplek, strokovna sodelavka

RAZVOJNI SVET (19 članov)

Andrej Kocbek, predsednik

Milan Gumzar, župan Občine Benedikt

Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak

mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart

Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana

Peter Škrlec, župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Mitja Horvat, župan Občine Duplek

Franci Ornik, KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart

Tatjana Lorenčič, TBP d.o.o.

Stanko Bernjak (Stanka Devjak), Območna obrtno-podjezniška zbornica Lenart

Jožica Kramberger, Vinotoč Kramberger

Nataša Cotar, s.p., Kaliska B&B Hotel

Cvetka Bunderla, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov

Monika Tuš, Študentski klub Slovenskih goric

Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

dr. Milojka Fekonja, Slovenskogoriški forum Cerkvenjak in Zadruga Dobrina, z. o. o.

Franc Ruhitel, TD Sveta Ana in osebno dopolnilno delo ter učne kmetije

Maks Kurbus, Radio Slovenske gorice, d. o. o.

NADZORNI ODBOR (3 člani)

Jože Kraner, načelnik Upravne enote Lenart

Peter Leopold, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica

Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 člani)

Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Franc Lasbaher, Klub starodobnik Slovenske gorice, Benedikt

Viktor Kapl, Sveta Ana (izvoljen 15. 2. 2017)

 

ORGANI LAS V OBDOBJU 2007-2014

IZVRŠNI ODBOR oz. KOLEGIJ PREDSEDNIKA:

Predsednica: Vida Šavli
Podpredsednik: Milan Gumzar
Tajnica: Lidija Šipek
Blagajničarka: Stanka Ferš

RAZVOJNI SVET OZ. UPRAVNI ODBOR:

 1. Milan Gumzar, župan občine Benedikt
 2. Jože Kraner, župan občine Cerkvenjak
 3. mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart
 4. Darko Fras, župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
 5. Silvo Slaček, župan občine Sv. Ana v Slovenskih goricah
 6. Peter Škrlec, župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
 7. Franc Fekonja, KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart
 8. Bogdan Šavli, TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.
 9. Stanko Bernjak, Območna obrtna zbornica Lenart
 10. Marjan Kramberger, Gostišče Eder, Sv. Ana v Slovenskih goricah
 11. Kristina Peserl Vračič, Kmetijska zadruga Lenart
 12. Cvetka Bunderla, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov
 13. Primož Čuček, Študentski klub Slovenskih goric
 14. Marija Šauperl, Turistično društvo Dediščina
 15. Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice

ODBOR ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV (dopolnjen po potrebi):

 1. Srečko A. Padovnik, Občina Sv. Trojica v Slov. goricah
 2. Lidija Šipek, Občina Lenart
 3. Viktor Kapl, Občina Sv. Ana v Slov. goricah
 4. Mirko Žmavc, Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž
 5. Milan Repič Žipo Lenart d.o.o.
 6. Bogomira Rotman, Kmetijsko gospodarstvo – Sv. Jurij v Slov. goricah
 7. Renato Kocbek, Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov
 8. Janja Karner, Društvo podeželske mladine Slovenske gorice

 NADZORNI ODBOR:

 1. Jože Kraner, Upravna enota Lenart
 2. Feliks Berič, Turistično društvo Sv. Ana
 3. Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.

 DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 1. Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
 2. Roman Ploj s.p., Trgovina – gostinstvo Ploj
 3. Jožefa Mlakar, Društvo kmečkih žena in deklet  Lenart

Pregled po odborih in programih:

1. Ljudje – motor razvoja

Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih starejših in ljudi s posebnimi potrebami

Člani strokovnega odbora:
a)  Odbor za izobraževanje, animacijo in obveščanje:

 •  Vida Šavli
 •  Janja Viher
 •  Center za socialno delo Lenart, direktorica
 •  Pedagoško društvo
 •  Študentski klub SG
 •  Nadškofijska Karitas, Dom starejših Sv. Lenarta, predstavnik
 •  Zavod za zaposlovanje, direktorica
 •  Kmetijsko gozdarska zbornica, predstavnik
 •  Ljudska Univerza, predstavnik
 •  Terapevtska šola jahanja, predstavnik
 •  Društvo kmečkih gospodinj

Ciljne skupine:
vsi prebivalci na območju LAS, s poudarkom na mladih, ženskah, ljudeh s posebnimi potrebami
Člani strokovnega odbora:


b) Odbor za razvoj obrti in podjetništva:
 • Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart
 • Jože Braček
 • Janko Haložan
 • Milan Vuzem
 • Sašo Horvat
 • Branko Perko
 • TBP d.d. in Prevent Halog Lenart d.o.o.
 • Upravna enota Lenart
 • Kmetijska zadruga Lenart
 • Renata Vajngerl - Rasg d.o.o.

Ciljne skupine

 • podjetja, obrtniki, mali podjetniki, člani Obrtne in Gospodarske zbornice
 • župani (lokalna skupnost)
 • mladi (sodelovanje z osnovnimi šolami)


2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja

Člani strokovnega odbora:

 • Franc Fekonja
 • Rop Ivan
 • Kuri Franc
 • Ornik Franc
 • Senekovič Franc
 • Škof Mirjana
 • ŽIPO Lenart, direktor
 • Sadjarsko društvo
 • Vinogradniško društvo Sv. Trojica
 • Vinogradniško društvo Lenart
 • Čebelarsko društvo
 • Govedorejsko društvo
 • Podeželska mladina
 • Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Jože Žel
 • Lidija Šipek


Ciljne skupine

 •     posamezni proizvajalci
 •     kmetijska gospodarstva,
 •     podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
 •     društva
 •     razvojna agencija
 •     občine

 


3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja

Člani strokovnega odbora:

 • Milan Gumzar
 • Gostinska sekcija OOZ Lenart
 • Aktivi kmečkih žena in deklet, predstavnice
 • Turistična kmetija, Firbas Alojz
 • Sašo Radovanovič
 • dr. Marjan Toš
 • Konjeniški klub SG, predstavnik
 • Zavod Hrastovec, direktor
 • Javni sklad RS za kult. dejavnosti, obm. izpostava Lenart
 • AERO klub Sršen
 • Turistična agencija LEZE
 • Turistična agencija AŽ
 • Ribiška družina Pesnica
 • Kulturno popotniški klub SONCE
 • TD Lenart
 • DKŽD Lenart
 • TD Rudolf Maister-Vojanov
 • TD Sveta Trojica

Ciljne skupine

 • turistična društva
 • gostinci in turistične kmetije
 • nastanitveni obrati, prenočišča, hoteli
 • lokalne skupnosti
 • druga društva
 • druge storitvene dejavnosti

4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij

Člani strokovnega odbora:

 • Jože Kraner
 • Metka Lah Simonič
 • Avgust Zavernik
 • Irena Golob
 • Sabina Šijanec
 • Jože Žel
 • Marjan Senekovič
 • Gregor Nudl
 • Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
 • Saubermacher Slovenija
 • Darko Lorenčič

Ciljne skupine

 • lokalne skupnosti
 • društva
 • zavodi (OŠ, vrtci, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine,…)
 • podjetja
 • kmetijska gospodarstva
 • lastniki objektov, nepremičnin, zemljišč posebnega pomena

5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju

Člani strokovnega odbora:

 • Silvo Slaček
 • Samo Kristl
 • Vito Kraner
 • Uroš Brumec
 • Jože Žel
 • Andreja Lorber
 • Servostan Lenart d.o.o., predstavnik
 • Komunala Slovenske gorice d.o.o., predstavnik
 • Viktor Kapl


Ciljne skupine

 • lokalne skupnosti
 • lastniki zemljišč
 • podjetja
 • kmetijska gospodarstva
 • drugi prebivalci z območja LAS

6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine

Člani strokovnega odbora:

 • Marija Šauperl
 • Vladimir Plateis
 • Vito Kraner
 • Jasna Martinšek
 • Janez Erjavec
 • Zmago Kokol
 • Srečko Padovnik
 • Andrej Dvoršak
 • Janez Zorko
 • Franc Meke
 • Zavod za varstvo gozdov
 • Martin Bezgovšek, dekan
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine, direktor
 • Cvetka Bogdan
 • Zgodovinsko društvo
 • Zavod za varstvo narave


Ciljne skupine

 • kulturna društva
 • turistična društva
 • društva žena in deklet
 • društva podeželske mladine
 • društva vinogradnikov in vinarjev
 • druga društva
 • lokalne skupnosti
 • individualni lastniki zbirk, običajev, šeg in navad območja LAS
 • podjetniki, gostinci in turistične kmetije
 • drugi.