PRP LEADER

TRAJNOSTNA E - MOBILNOST

Naziv operacije: TRAJNOSTNA E- MOBILNOST

Vodilni partner – nosilec operacije: RASG d.o.o.

Partnerji:

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC, OBČINA BENEDIKT, OBČINA CERKVENJAK, OBČINA DUPLEK, OBČINA LENART, OBČINA PESNICA, OBČINA SV. ANA, OBČINA SV. TROJICA V SLOV. G., OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. G., OBČINA SV. JURIJ V SLOV. G., OBČINA ŠENTILJ

Vrednost operacije: 121.477,24 EUR

Vrednost sofinanciranja: 87.630,39 EUR (EKSRP)

Trajanje operacije: 7 mesecev (1. 7. 2023 – 31.1.2024)

Predviden zaključek operacije: Zaključek januar 2024

Namen operacije

Na področju Slovenskih goric je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko novih kolesarskih povezav, vendar če želimo v naše kraje privabiti več kolesarskega turizma, ki je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti, moramo zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji.

Ker pa kolesarski turist v veliki meri uporablja izdelke in storitve lokalnih ponudnikov, moramo aktivirati lokalne ponudnike, da dopolnijo svojo ponudbo s storitvami in promocijskim gradivom, ki jih kolesarji potrebujejo:

 • izposojo koles in električnih koles,
 • zadostno število servisno polnilnih postaj e-koles po občinah LAS Ovtar Slovenskih goric,
 • prostor za varno hrambo koles, 
 • lokalnega vodiča, ki jih lahko popelje na kolesarski izlet ali trening,
 • zemljevide lokalnega področja, s pomočjo katerih se sami podajo na kolesarske poti v bližini,
 • informacije o kulinarični ponudbi ter o kulturnih in zgodovinskih znamenitostih.
 • Da bi turisti lahko brezskrbno uporabljali e-kolesa, morajo vedeti, kje je možnost servisiranja in polnjenja e-koles, ustrezna predstavitev in dostopnost vseh za njih pomembnih informacij pa mora biti zagotovljena tudi na spletu.
 • Zaradi občutka varnosti je pomembno, da ima regija na voljo različne ponudbene pakete. Tudi če se turisti za pakete ne odločijo, le-ti dajo potreben občutek varnosti in organiziranosti.

Z dobro ponudbo za kolesarski turizem, ki beleži izjemno rast in tako predstavlja dragocen trg, bi na področju občin LAS Ovtar Slovenskih goric prispevali k razvoju podeželja in tudi k aktivnemu vključevanju lokalnega prebivalstva.

Ker je promet eden največjih onesnaževalcev okolja, želimo z operacijo spodbujati električno mobilnost, ki je del družbeno odgovornega, trajnostnega razvoja mest, podeželskih regij in turizma ter ozaveščati prebivalstvo o tem, kako promet onesnažuje naš planet ter spodbuditi spremembe potovalnih navad občanov.

Za spremembe potovalnih navad občanov si je treba prizadevati vztrajno in kontinuirano, zato je smiselno nizati različne akcije in projekte, ki vsak po svoje naslavljajo občane in jih opominjajo, da je promet sektor z najhitreje rastočimi izpusti CO2, ki ogroža naš planet.

Aktivnosti v operaciji

 • Nabava opreme za celovito kolesarsko ponudbo: 24 polnilnih postaj za e-kolesa, 10 električnih koles, pametne klopi.
 • Aktivacija lokalnih ponudnikov za zagotovitev celostne kolesarske ponudbe na področju LAS Ovtar Slovenskih goric                                                                            
 • Delavnica Varna vožnja kolesarjev z najemom spretnostnega poligona za kolesarje. Na prvem, teoretičnem delu, bodo predstavljene osnovne informacije o površinah, ki jih lahko uporabljajo kolesarji in drugi uporabniki mikromobilnosti, spoznali bomo tudi najpogostejše kršitve in najpogostejše vzroke nesreč kolesarjev. Govorili bomo o sobivanju z drugimi udeleženci v prometu, o tem, kako ravnati samozaščitniško in o prednostih in specifikah električnih koles.

Sledi praktični del, na katerem bodo občani lahko preizkusili svoje spretnosti na spretnostnem poligonu za kolesarje, preizkusili električno kolo in polnilnice e-koles.

 • Delavnica Promocijska kampanja za spodbujanje kolesarjenja za 9. razrede osnovne šole

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, ki poteka v šolski avli in praktičnega dela, ki bo izveden na šolskem dvorišču. Pri teoretičnem delu bodo s pomočjo kratkih filmčkov in digitalnih spletnih orodij na zanimiv način prikazana načela varne vožnje s kolesom. Predstavljeni bodo osnovni deli kolesa in glavnih komponent ter njihovega rednega servisiranja z orodjem. Otroci bodo seznanjeni s specifikami delovanje električnega kolesa, vzdrževanja, uporabe, maksimalne vzdržljivosti komponent in optimiziranja vožnje glede na teren, zunanjo temperaturo, razdaljo in porabo. Pri praktičnem delu bodo učenci testirali e-kolesa in e-polnilnice, se preizkusili na poligonu in spoznali hitre nasvete za bolj optimalno vožnjo po razgibanih terenih. Namen je povečanje števila učencev, ki kolesarijo v šolo ter vzpostavitev kulture kolesarjenja pri mladih.

 • Kolesarske rajže po Slovenskih goricah (vodeni kolesarski izleti) po različno poimenovanih trasah (Kolesarske rajže bodo potekale po različnih občinah Slovenskih goric in bodo glede na traso tudi različno poimenovane).
 • Izdelava promocijskih zloženk in nalepk (izdelava zemljevida Slovenskih goric z različno poimenovanimi tematskimi kolesarskimi potmi, lokacijami polnilnic e-koles in izposojevalnicami navadnih koles in električnih koles)
 • Nakup drobnega promocijskega materiala (Odsevni trakovi in čezglavni odsevni jopiči za povečanje vidljivosti in s tem varnega kolesarjenja)
 • Promocija in informiranje javnosti
 • Vodenje in koordinacija projekta

Cilj operacije:
- zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji, vzpostavljene bodo nove, kolesarjem prijazne storitve s strani lokalnih turističnih ponudnikov.
- izboljšati opremljenost območij s kolesarsko ponudbo in storitvami za kolesarje,
- porast kolesarskega turizma in s tem dodatni zaslužek lokalnemu gospodarstvu ter prepoznavnost in razvoj regije,
- izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
- spodbujati in razvijati trajnostni turizem in trajnostno mobilnost,
- ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
- za domačine, obiskovalce in turiste dopolnjena rekreacijska infrastruktura ter vzpostavljene nove lokacije izposoje električnih koles;
- razvoj novih turističnih proizvodov,
- v urbanih prostorih zagotoviti dostop do energije in omrežja z novimi produkti in novimi pristopi,
- povezava z ranljivimi skupinami preko organizacij dogodkov, v sklopu katerih se jih bo spodbujalo k varni uporabi koles ter jih osveščalo o pomenu kulture kolesarstva in trajnostne mobilnosti,
lokalno prebivalstvo bo imelo koristi z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacija spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem, imeli bodo tudi dobro urejene kolesarske poti in kolesarsko ponudbo v svojem kraju.

 Prispevek k uresničevanju REZULTATOV za doseganje ciljev Strategije lokalnega razvoja – SLR:

Cilj C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine
Ukrep 4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

PRP LEADER

OVTAR NA RAJŽO GRE

Naziv operacije: OVTAR NA RAJŽO GRE

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partnerji operacije: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Vrednost celotne operacije z DDV: 52.419,24 EUR

Višina upravičenih stroškov (brez DDV in drugih stroškov): 46.708,78

Višina sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.702,44

Trajanje operacije: junij 2021-junij 2022

 

POVZETEK:  Z operacijo Ovtar na rajžo gre bomo vsebino in obseg lokalne ponudbe živilskih in neživilskih izdelkov v navezavi s turistično ponudbo nadgradili in povezali z vsebinami in ponudbo turizma, združeno v eni operaciji. Gre za celostni pristop razvoja lokalne ponudbe v navezavi s trženjem trajnostno usmerjenega turizma.

OPIS AKTIVNOSTI:

Priprava kataloga s turistično vsebino Slovenskih goric: vsebina se pripravi v sodelovanju z relevantnimi deležniki občin (vodilni ponudniki, zavodi za turizem, aktivna društva…); v treh jezikih; pripravi se za vodilne ponudnike, občine, TIC-e, dogodke, hotele, nastanitvene obrate in druge relevantne točke, predvsem izven območja LAS Ovtar. Dodatno se izdela priročna in manj obsežna brošura kot povzetek kataloga.

Priprava kataloga lokalne ponudbe 10 občin: vključitev vseh lokalnih ponudnikov, ki lahko tržijo izdelke/storitve. Tudi spletna verzija, v dveh jezikih.

Zemljevid območja vzhodne Slovenije-predstavite  ponudbe s poudarkom na turizmu (nastanitve, restavracije, vodilni ponudniki, točke interesa, doživetja), v treh jezikih. Razdeli se med zainteresirane deležnike in relevantne točke, tudi izven območja LAS.

Dogodek Festival slovenjegoriške gibance – kot samostojni dogodek ali v okviru drugega dogodka. Vključitev ponudnikov in kuharskega influencerja, prehranski strokovnjaki, dvigniti jed na višji nivo.

Predstavitvena spletna stran območja – izpostaviti potenciale in zanimivosti, povezati ponudbo, top produkti. Cilj je pritegniti uporabnika k raziskovanju. Vsebine se generirajo skupaj z zainteresiranimi deležniki iz ostalih občin. Platforma je načrtovana kot dolgoročno orodje tudi po preteku projekta, z možnostjo nadgradnje in prilagoditev času.

Ekskurzija na območju LAS Ovtar – študijska tura za turistične deležnike iz vse Slovenije in bližnje tujine na našem območju.

Delavnica digitalnega marketinga za zainteresirane deležnike – praktično usposabljanje za neposredno uporabo družbenih omrežij v trženjske namene.

Oprema, potrošni material in ostalo: prenosni računalnik; promo stena z reprezentativno fotografijo območja (za dogodke in prireditve, izposoja občinam); fotografije za tiskovine; promo vrečke za tiskovine.

Celotna ponudba in aktivnosti iz operacije bodo podprte z digitalno promocijo in drugimi kanali promocije.

Aktivnosti so zasnovane za sistematično dolgoročno rabo in kot izhodišče oz. podpora podobnim tovrstnim operacijam na območju LAS.

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

PRP LEADER

Center lokalne ponudbe

CENTER LOKALNE PONUDBE - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: CLP

Celotna vrednost operacije: 72.311,50 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.997,64 EUR

Nosilec operacije: VDC POLŽ Maribor, Enota Lenart.

Partnerja: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Opis operacije:

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart zažene Center lokalne ponudbe, z lokalno ponudbo Slovenskih goric namenjeno široki potrošnji na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše, tudi obiskovalcem tega območja.

V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja . V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vseh partnerjev vse do otvoritve centra, ki bo predvidoma v mesecu juniju. V drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.

V okviru projekta bomo:

 • usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
 • izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
 • izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
 • razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
 • razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

Operacija se izvaja v dveh fazah, skupaj traja 24 mesecev.

Primarni cilj operacije: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov.

Pričakovani rezultati: Ustvarjena nova delovna mesta in zaposlitve.

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Ovtar pod kozolcem

VZPOSTAVITEV UČILNICE V NARAVI ZA NOVA ZELENA DELOVNA MESTA IN AKTIVIRANJE OVTAR POTENCIALOV - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: OVTAR POD KOZOLCEM

Celotna vrednost operacije: 50.591,97 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 23.814,67 EUR

Nosilec operacije: ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR, PE SLOVENSKE GORICE

Partnerja: Občina Cerkvenjak, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Opis:

Operacija OVTAR POD KOZOLCEM rešuje izziv neizkoriščenosti razvojnih možnosti območja LAS Ovtar Slovenskih goric. Z realizacijo novega delovnega mesta in vključitvijo lokalnega prebivalstva v organizirane dogodke primarno ciljamo na doprinos k cilju SLR Ustvarjanje novih delovnih mest.

Druge strateške cilje dosegamo z izvedbo naslednjih glavnih aktivnosti:

 • izvedba 3 celodnevnih dogodkov »Gremo na podeželje«, kjer se bodo prepletale gibalne, kreativne in izobraževalne aktivnosti s trajnostnim potencialom,
 • razvoj 2 inovativnih produktov (trajnostna učilnica in točke srečanj), 1 novega pristopa po tehniki Puzzle in 1 novega modela aktiviranja ranljivih skupin,
 • mreženje društev, pridelovalcev in predelovalcev s področja LAS Ovtar.

Cilj:

Osnovni cilj operacije je v osrčju Slovenskih goric po načelih starodavne kmečke arhitekture postaviti avtohtoni prostor za druženje, povezovanje in promocijo vseh, ki ustvarjajo na predmetnem območju in ga postaviti ob bok grajski in cerkveni arhitekturi. Ciljne skupine, vključene v operacijo, so lokalni pridelovalci, društva in lokalni prebivalci območja LAS Ovtar, še posebej ranljive skupine (mladi, brezposelni, ženske, invalidi in starejši).

Pričakovani učinki so izboljšanje ugodja prebivalcev LAS Ovtar, aktivacija mladih, rast pridelave in potrošnje lokalnega sadja in zelenjave –> izboljšanje kakovosti življenja ljudi na podeželju.

Kazalniki: 1 novo ustvarjeno delovno mesto, 8 dodatnih ponudnikov v Ovtarjevi mreži, 15 vključenih inštitucij in 6 novih programov za učenje, osveščanje in motivacijo.

Operacija se izvaja v dveh fazah, skupaj traja 26 mesecev.

Primarni cilj operacije: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Zeleni biznis

ZELENO PODJETNIŠTVO V SLOVENSKIH GORICAH - ZELENI BIZNIS (ukrep LEADER 19.2)

Udeleženci izobraževanja pridobijo znanja za samostojno uporabo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona in javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko za svojo dejavnosti, upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in zdravega življenjskega sloga.

Program je sestavljen iz 6 modulov:

 • Računalniško opismenjevanje;
 • Poslovna komunikacija v nemškem jeziku;
 • Komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje;
 • Organizacijski vidik poslovanja;
 • Zelena pisarna;
 • Promocija zdravja na delovnem mestu.

Posamični moduli obsegajo različno število pedagoških ur, program skupaj traja 122 ur.

POGOJI ZA VKLJUČITEV: v program se lahko vključijo prebivalci LAS Ovtar Slovenskih goric na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta  Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.

Udeležba je možna na posamezni modul ali v kompletu in je za udeležence brezplačna.

OSTALE INFORMACIJE:

Akronim operacije: ZELENI BIZNIS

Celotna vrednost operacije: 41.182,47 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 29.813,87 EUR

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partner: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Opis operacije:

Z izvedbo operacije se rešujejo potrebe po vseživljenjskem učenju, večgeneracijskega in medgeneracijskega sodelovanja, prenosa znanja na mlajše generacije ter spodbujanje vključevanja mladih, žensk ter  drugih ranljivih skupin v podporno okolje za boljše življenje.

Cilji operacije:

 • Medgeneracijska vključenost v socialno podjetništvo,
 • Razvoj in nadgradnja samostojne uporabe informacijske-komunikacijske tehnologije,
 • Spodbujanje podjetniške miselnosti ter ozaveščati o pomenu varovanja okolja in ohranjanje narave.

Glavne aktivnosti:

Modul I Računalniško opismenjevanje

Modul II Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

Modul III Komunikacija in bonton; retorika in javno nastopanje

Modul IV Organizacijski vidik poslovanja

Modul V Zelena pisarna

Modul VI Promocija zdravja na delovnem mestu

Pričakovani učinki operacije:

Udeleženci samostojno uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri svojem delu, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona ter javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko dejavnosti ter jo registrirati kot svojo samostojno dejavnost, kar omogoča reševanje problema brezposelnosti.  Pri svojem delu upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in vidike zdravega življenjskega sloga.

Kazalniki: 1 ohranitev delovnega mesta, 6 izobraževalnih modulov (2 inovativna modula), število udeležencev izobraževanja v posameznem modulu (12 udeležencev/modul), 1 izvedena strokovna ekskurzija na terenu.

Operacija se izvaja v 1 fazi, traja 19 mesecev

Primarni cilj operacije: Razvoj osnovnih storitev, podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga).

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl