Podpora pri pripravi in izvajanju projekta

V okviru svoje tržne dejavnosti RASG nudi pripravo investicijske dokumentacije, kot so: dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove in investicijski programi. Nudimo tudi pripravo študij izvedljivosti, presoj upravičenosti (analiz stroškov in koristi), poslovnih in finančnih načrtov ter vlog na javne razpise in javne pozive.

Prav tako ponujamo strokovno in administrativno pomoč pri izvedbi postopkov javnega naročanja, pri spremljanju investicij in pri pripravi raznih poročil. Izvajamo tudi druge projektne aktivnosti kot podporo lokalnim skupnostim in članom LAS Ovtar Slovenskih goric.

Nudimo tudi strokovno pomoč ekološkim kmetijam in kmetijam v preusmeritvi s konvencionalnega v ekološko kmetovanje.