KULTURNO KOLESARJENJE

Naziv operacije: KULTURNO KOLESARJENJE

Sklad: ESRR

Vodilni partner – nosilec operacije: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE

Partnerja:

OBČINA ŠENTILJ

ZAVOD ZA TURIZEM SVETA TROJICA 

Vrednost operacije: 45.096,54 EUR

Vrednost sofinanciranja: 31.350,40 EUR

Trajanje operacije:  10 mesecev

Predviden zaključek operacije: 30.6.2023

Kratek opis operacije:

 

Trajnostni razvoj turizma vpliva tako na zdravje ljudi kot aktivno preživljanje prostega časa. Razvojna agencija Slovenske gorice želi s projektnimi partnerji spodbuditi športni turizem z namenom spoznavanja naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na kulturnih prireditvah oz. festivalih. Z nakupom polnilnih postaj za električna kolesa in postavitev na različnih lokacijah vplivamo na pogostejšo rabo električnih koles, primernih predvsem za starejše uporabnike, ki olajšajo premagovanje razdalj po gričevnatem območju,

Z izvedbo projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • • postavitev treh polnilnih postaj za električna kolesa,
 • • izvedba dveh kulturnih festivalov (Trojica fest in KUL Fest),
 • • izvedba kolesarskih tur za različne ciljne skupine (starejše, družine),
 • • promocijske aktivnosti.

S tem bomo tudi potencialnim turistom omogočili obisk kulturne in naravne dediščine s kolesi.

Pričakovani učinki operacije

Z izvedbo operacije bomo poskrbeli za zdravje ljudi, spodbujali aktiven življenjski slog ter športno rekreacijsko udejstvovanje.  dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki vplivajo na trajnostni razvoj turizma in vključevanje ranljivih skupin.

Cilji:

- C1 z operacijo bomo doprinesli k razvoju turizma na območju  LAS in k dodatni turistični ponudbi z uvajanjem novih turističnih vsebin, produktov in programov na območju LAS OVTAR. Z uvedbo dodatne turistične ponudbe bomo spodbujali prijazno obliko transporta (uporaba in polnjenje e-koles), s čimer bomo varovali okolje in ohranjali naravne vrednote in kulturno dediščino kraja.

- D1 z izvedbo kulturnih dogodkov oz. festivalov vključujemo prebivalcev vseh generacij območja LAS Ovtar Slovenskih, z izvedbo kolesarskih tur pa še posebej starejše prebivalce (upokojence).

Ciljne skupine so prebivalci občin LAS Ovtar vseh starostnih skupin ter obiskovalci oz. turisti.

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg

 

VSE ŽIVO ŽIVI ZDRAVO

Naziv operacije: VSE ŽIVO ŽIVI ZDRAVO

Sklad: ESRR

Vodilni partner – nosilec operacije: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE

Partner:

OBČINA ŠENTILJ 

Vrednost operacije: 44.489,18 EUR

Vrednost sofinanciranja: 29.375,20 EUR

Trajanje operacije:  10 mesecev

Predviden zaključek operacije: 30.6.2023

Kratek opis operacije:

 

Namen operacije Vse živo živi zdravo je s postavitvijo pasjega parka z opremo spodbuditi in privabiti občane vseh generacij k še aktivnejši telesni dejavnosti, jih še dodatno ozavestiti o pomenu zdravega življenjskega sloga. Namen projekta je tudi zagotovitev udobnega in privlačnega kolesarjenja ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti in razvoju turizma na območju celotnega LAS Območja. Projekt med drugim dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij nevarnih snovi v zraku in pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika ter pripomore k večji pretočnosti celotnega LAS območja.

Z izvedbo operacije bomo dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki dopolnjujejo turizem in aktivno preživljanje prostega časa (tržne in turistične vsebine v vaškem jedru …). Z izvedbo operacije pa bomo poskrbeli za zdravje ljudi in živali, spodbujali aktiven življenjski slog ter športno rekreacijsko udejstvovanje ob tem pa dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki vplivajo na trajnostni razvoj turizma in vključevanje ranljivih skupin.

Z nakupom polnilnih postaj za električna kolesa in postavitev na različnih lokacijah vplivamo na pogostejšo rabo električnih koles, primernih predvsem za starejše uporabnike, ki olajšajo premagovanje razdalj po gričevnatem območju,

Z izvedbo projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • • postavitev ene polnilne postaje za električna kolesa,
 • • postavitev pasjega parka z opremo,
 • • izvedba dogodka in delavnice za različne ciljne skupine (starejše, otroke, družine),
 • • promocijske aktivnosti.

Pričakovani učinki operacije

Z izvedbo operacije bomo poskrbeli za zdravje ljudi, spodbujali aktiven življenjski slog ter športno rekreacijsko udejstvovanje.  dodali nove vsebine dejavnosti na podeželju, ki vplivajo na trajnostni razvoj turizma, vključevanje ranljivih skupin in medgeneracijsko sodelovanje.

Cilji:

- D1 prebivalce občin LAS Ovtar Slovenskih goric pa bomo s pomočjo izvedenega dogodka osveščali o pomembnosti sobivanja hišnih ljubljenčkov (psov) z vsemi generacijami, predvsem starejšimi in otroci. Vzpodbujali bomo medgeneracijsko sodelovanje.

- C1 z ureditvijo pasjega parka pa želimo spodbuditi in privabiti občane vseh generacij k še aktivnejši telesni dejavnosti, jih še dodatno ozavestiti o pomenu zdravega življenjskega sloga. Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Hkrati želimo naše okolje obogatiti z novo infrastrukturo - urejen pasji park, s katero bomo lahko vplivali na večjo stopnjo telesne aktivnosti, saj bo pasji park urejen v skladu s kinološko športno disciplino - agility.

Ciljne skupine so prebivalci občin LAS Ovtar vseh starostnih skupin ter obiskovalci oz. turisti.

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg

ŠPORTNI PARK PESNICA

Akronim: Športni park Pesnica

Sklad: ESRR

Vodilni partnerprijavitelj: Občina Pesnica

Ostali partnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Vrednost operacije: 385.004,49 EUR

Vrednost sofinanciranja: 40.000,00 EUR

Glavni razlogi:

Ker se Občina Pesnica zaveda vse večjega pomena gibanja za zdravo in kakovostno življenje, želi tudi povečati površine, ki bodo omogočale čim bolj aktivno življenje, zato se bo na območju deponije zemeljskega materiala, južno od obstoječega nogometnega igrišča s tribunami, uredila javno dostopen športni park za vse generacije in medgeneracijsko druženje. Namen investicije je ureditev zunanjih igrišč za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega sodelovanja.

Občina Pesnica je na obravnavani lokaciji v letih 2018-2020 s pomočjo sredstev LAS OVTAR Slovenskih goric (EKSRP sklad) že izvedla investicijo PARK AKTIVNIH DOŽIVETIJ, v okviru katerega je uredila večnamensko površino z zunanjimi fitnes napravami in otroškimi igrali. Nameščenih je bilo 10 zunanjih fitnes naprav, otroškega igrala (100 m2) in masivne klope z naslonom (4 kosi).

Z izgradnjo asfaltiranih poti, kolesarskega poligona in pump-tracka bo omogočeno nemoteno in varno gibanje občanov na območju parka. Pump-track bo v okolje prinesel novo dimenzijo razvijanja urbanih športov. Za zagotovitev varnosti v cestnem prometu je potrebno z vzgojo otrok o pravilnem ravnanju v prometu pričeti čim prej. K temu bo prispeval novo urejeni učni kolesarski poligon.

Sestavni del nove ureditve je tudi igrišče za odbojko na mivki.

Postavljena bodo tudi dodatna otroška igrala (žičnica-tarzanka, plezalna piramida, ravnotežna naprava, dve plezalni napravi), ki vzpodbujajo izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa. Predvidena pa je tudi postavitev 10 trisedežnih klopi in postavitev 1 pametne klopi. Uredi se tudi ograja, v dolžini 322 m, pitnik in sanitarni objekt z vsemi potrebnimi priključki in inštalacijami.

Cilj operacije:

Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Specifični cilj investicije je uporabnikom športnega parka omogočiti dodatno možnost rekreacije, vzpodbujati zdrav način življenja ter tako prispevati k izboljšanju zdravstvene slike prebivalcev občine. Specifičniciljiinvesticijeso:

- izboljšani pogoji za kakovostno preživljanje prostega časa;

- spodbujanje trajnostne mobilnosti in varne vožnje kolesarjev;

- zagotovitev zelenih, sodobnih, kvalitetnih in varnih rekreacijskih površin;

- zagotoviti aktivno vključevanje prebivalcev v vseh obdobjih življenja, v rekreacijske in športne dejavnosti;

- omogočiti pogoje za kvalitetno izvedbo rekreativnih in športnih aktivnosti prebivalcev, športnikov ter obiskovalcev območja (turistov);

- krepitev gibalnih sposobnosti otrok in mladine;

- vzpodbujanje kolektivnega duha s skupinskimi športi;

- boljši estetski videz in večja urejenost območja in urbanega okolja; - višja kvaliteta bivanja in zmanjševanje odseljevanja prebivalstva;

- stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine. - povečati dodano vrednost prostora;

- uporabnikom in prebivalcem občine zagotoviti urejene, ustrezno opremljene in okolju prijazne nepokrite površine za izvajanje rekreativnih in športnih aktivnosti;

- prispevati k večji stopnji zdravja vsem obiskovalcem in prebivalcem občine;

- povečati prepoznavnost posameznih rekreacijskih in športnih dejavnosti, ki so vzporedno vključene v ureditev parka (varno kolesarjenje, pump-track …);

- zagotoviti aktivno vključevanje prebivalcev v vseh obdobjih življenja v rekreacijske in športne dejavnosti;

- slediti Nacionalnemu programu športa, ki določa ciljne normativne športne površine na prebivalca (pokrite in nepokrite).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ukrep PRP 19.2.:Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg

VINO, PRIJAZNO DO OKOLJA

Celotna vrednost projekta: 55.754,55 EUR

Predvidenzneseksofinanciranja: 36.152, 50 EUR

Vodilni partner: Občina Sveta Ana

Partnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slovenskih goricah

Opisoperacije: Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave

Strateškicilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep: U4:Aktivnosti ininfrastrukturaza spodbujanjerabe obnovljivihvirovenergije inokoljuprijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga), novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja, večja vključenost mladih, žensk in drugih.

Trajanjeoperacije: 16 mesecev. Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi: Namen obravnavane operacije je vzpostaviti ustrezne pogoje za pričetek delovanja vinskega razstavnega prostora ob že obstoječi vinoteki, saj intimnost in enkratnost prostora pomembno vlivata na razpoloženje ob degustaciji vin okoliških vinogradnikov. Partnerji želijo prostor urediti na privlačen in tudi inovativen način, saj bodo v njem uredili predstavitev vinogradništva in vinarstva skozi različne oblike pridelovanja grozdja in nege vina: konvencionalno, intengrirano, ekološko in biodinamično. Z ureditvijo tega dela kleti v vinski razstavni prostor bo namreč zaokrožena turistično ponudbo kraja.

Cilji: Glavni cilj operacije so novi izvedbeni ukrepi na področju varovanja okolja. Na enem mestu bodo predstavljeni različninačini kmetovanjaoz.pridelovanja grozdja/vin. Predstavljeno bokonvencionalno kmetovanje, integrirana pridelava grozdja, ekološko vinogradništvo in biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja.

Aktivnosti:

Glavne aktivnosti operacije so:

- Ureditev kletnega razstavnega prostora, izvedba delavnic o različnih načinih pridelovanja grozdja in priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja,

-    Nabava petih steklenih panjev in priprava vsebin na temo različni načini pridelave grozdja ,

-    Nabava ene (1) vinske omare za vzorce vin.

Pričakovaniučinki: Z obravnavano operacijo želijo partnerji ohraniti in nadgraditi vinsko kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih ponuditi na enem mestu, ob tem pa želijo pridelovalce vina seznaniti in pritegniti k takšnemu kmetovanju, ki bi pozitivno vplivali na varovanje okolja. V kletnih prostorih občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še neizkoriščen.

Ciljneskupine: So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa vinogradništva društva in kmetovalci nasploh.

Kazalnikrezultata:

- Delavnice (2) o različnih načinih pridelave grozdja…

- Priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja

-      Spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti kmetovalce in tudi druge o različnih možnostih kmetovanja.

Ocena okoljskih učinkov: Operacija bo pripomogla, da bodo pridelovalci vina na konkretnih vzorcih in primerih spoznali druge, za okolje manj obremenjujoče načine pridelave grozdja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacijv okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg

 

 

Zelene Slovenske gorice

ZELENE SLOVENSKE GORICE

Akronim operacije: ZELENE SG

Celotna vrednost operacije: 40.655,54 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 31.866,11 EUR (ESRR)

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partnerji: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, Občina Sveti Jurij v Slov. goricah, Občina Šentilj.

Opis operacije:

Namen operacije Zelene Slovenske gorice je, na osnovi že v tujini obstoječih trajnostnih sosesk razviti model tovrstne soseske v Slovenskih goricah. Trajnostna soseska je eko-soseska, ki temelji na varčni in odgovorni rabi naravnih virov, ponovni uporabi, krožnem gospodarjenju in razvoju zelenih delovnih mest.

Prebivalce občin LAS Ovtar Slovenskih goric bomo s pomočjo predavanj, izobraževalnih filmov in delavnic osveščali o pomembnosti varovanja okolja, s postavitvijo pametne, energetsko popolnoma neodvisne solarne klopi pa investirali v sodobno, okolju prijazno rešitev. Ker so spremembe potrebne tudi na nivoju trajnostnih delovnih mest imamo zadnjo triado osnovnošolcev namen podučiti o osnovah podjetništva in zasnovati mini poslovni načrt za zelena delovna mesta.

Zaradi upada prodaje pri velikem številu ponudnikov iz občin Las Ovtar Slovenskih goric, imamo ciljni publiki podjetnikov namen ponuditi izobraževanje vezano na prodajo preko družbenih omrežij in spletne trgovine, saj bi na ta način razširili mrežo potencialnih kupcev.

Cilji operacije:

Cilj je postavitev novega produkta na območju LAS Ovtar, osveščanje vseh generacij prebivalstva o načinih in pomembnosti trajnostnega varovanja okolja, saj bivalni pogoji zagotavljajo kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Skozi razne aktivnosti bomo zagotovili programe za učenje, osveščanje in motivacijo pravilne rabe naravnih vrednot in okolju prijaznih materialov. Z naslednjimi temami bomo spodbudili k ukrepanju v prihodnosti: ekologija, zmanjševanje pridelanih odpadkov v turizmu in v tekstilni industriji, varovanje zdravja, spodbujanje gospodarstva in podjetništva.

Predvideni programi se navezujejo na medgeneracijske vsebine, vzpostavljajo partnerstvo med javnim, gospodarskim in zasebnim sektorjem, ki bodo prispevali k celostnemu razvoju podeželja na območju LAS. Ranljivi skupini – mladim želimo približati podjetništvo in zelena delovna mesta.

Glavne aktivnosti:

 • Predavanje »Trajnostna soseska«
 • Predavanje in ogled filma »Prazen koš-polna denarnica«
 • Predavanje in ogled filma »Ne meč'mo hrane stran«
 • Predavanje »Zero waste v turizmu in občinah«
 • Delavnica »Kako z družbenimi omrežji pridobiti nove stranke in povečati prodajo«
 • Predavanje/delavnica Spletna trgovina – za koga, kaj, kako
 • Predavanje in delavnica »Donosno zgodbarjenje – zgodbe, ki odpirajo srca in denarnice«
 • Poslovna nemščina z zelenimi vsebinami podjetništva
 • Podjetniški krožek za OŠ Zelena delovna mesta za mlade
 • Predavanje/delavnica »Trajnostne odločitve v vsakdanjem življenju«
 • Nakup solarnih polnilnih klopi

Pričakovani učinki operacije:

Pričakovani učinki operacije so boljše razumevanje vseh generacij, da je vsak posameznik odgovoren za nastajanje okoljskih posledic, da ima željo živeti v zdravem in čistem kraju in je na to ponosen. Na osnovi tega se spodbuja medgeneracijsko povezovanje, povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov, lokalnih društev ter prebivalcev območja.  Mladi razmišljajo v smeri razvoja in pomembnosti zelenih delovnih mest, saj je zeleno podjetništvo obetavna razvojna usmeritev.

Kazalniki: 1 ohranitev delovnega mesta, 8 novih produktov, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, 7 programov za učenje, osveščanje in motivacijo na področju varovanja okolja, 2 nova partnerstva za medgeneracijsko vključenost.   

Operacija se izvaja v 1 fazi, traja 13 mesecev

Primarni cilj operacije: Novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg