RASG Območna razvojna agencija

23. 12. 2013 je bilo v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja z namenom skupnega razvojnega načrtovanja, usklajenega vključevanja v regionalni razvojni program Podravske razvojne regije ter izvajanja skupnih razvojnih programov in projektov ustanovljeno Območno razvojno partnerstvo Slovenske gorice (krajše: ORP Slovenske gorice), ki obsega območje devetih občin: Občine Benedikt, Občine Cerkvenjak, Občine Duplek, Občine Lenart, Občine Pesnica, Občine Sveta Ana, Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občine Šentilj. Območje obsega 385,3 km2, na njem pa živi več kot 43.000 prebivalcev (1. januar 2022). Končni cilj tega povezovanja je doseganje večje racionalnosti, učinkovitosti in boljših končnih učinkov in rezultatov usklajenih razvojnih aktivnosti. V okviru tega partnerstva je RASG pridobila status območne razvojne agencije (krajše ORA) in je kot taka vpisana tudi v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2021-2027, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj, turizem in šport.

Kot ORA v skladu z zakonom RASG v javnem interesu izvaja naslednje splošne razvojne naloge na ravni ORP Slovenske gorice:

 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje območnega razvojnega programa in regijskih projektov na območju ORP,
 • sodelovanje pri pripravi, usklajevanju, spremljanju in vrednotenju regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
 • sodelovanje pri pripravi dogovorov za razvoj regije,
 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno‑zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in ORP,
 • podpora delovanju sveta ORP in razvojnega sveta ORP,
 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.

RASG je kot ORA pripravila Območni razvojni program ORP Slovenske gorice 2021-2027, ki je sestavni del Regionalnega razvojnega programa Podravske razvojne regije 2021-2027.

V ORP so opredeljene razvojne prioritete vključenih občin ORP SG, ki sovpadajo z razvojnimi cilji Podravske regije. Dogovorjeno je, da se v RRP Podravje vključijo skupni projekti (združeni projektni predlogi občin) z vseh obravnavanih področij.

V skladu s prioritetnimi cilji in strateškimi usmeritvami območja se bo vključevalo v skupne projekte na nivoju Podravske regije, zlasti na področju:

 • samooskrbe,
 • raziskave in razvoj okolju prijaznih tehnologij in modelov,
 • trajnostni razvoj podeželskih območij,
 • mobilnosti in IKT povezljivosti,
 • inovativnega in pametnega gospodarstva,
 • v vseh vsebinah smiselno vključevanje prilagajanja in obvladovanja podnebnih sprememb in
 • socialnega vključevanja in varovanja zdravja.

 

Razvojnih ciljev regije je 5:

Razvojni cilj 1: Pametnejša, konkurenčna in trajnejša regija

Razvojni cilj 2: Nizkoogljična in bolj zelena regija

Razvojni cilj 3: Bolj povezana regija

Razvojni cilj 4: Bolj privlačna in socialna regija

Razvojni cilj 5: Regija bliže državljanom