RASG Območna razvojna agencija

23. 12. 2013 je bilo v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja z namenom skupnega razvojnega načrtovanja, usklajenega vključevanja v regionalni razvojni program Podravske razvojne regije ter izvajanja skupnih razvojnih programov in projektov ustanovljeno Območno razvojno partnerstvo Slovenske gorice (krajše: ORP Slovenske gorice), ki obsega območje devetih občin: Občine Benedikt, Občine Cerkvenjak, Občine Duplek, Občine Lenart, Občine Pesnica, Občine Sveta Ana, Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občine Šentilj. Območje obsega 385,3 km2, na njem pa živi približno 42.000 prebivalcev. Končni cilj tega povezovanja je doseganje večje racionalnosti, učinkovitosti in boljših končnih učinkov in rezultatov usklajenih razvojnih aktivnosti. V okviru tega partnerstva je RASG pridobila status območne razvojne agencije (krajše ORA) in je kot taka vpisana tudi v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2014-2020, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kot ORA v skladu z zakonom RASG v javnem interesu izvaja naslednje splošne razvojne naloge na ravni ORP Slovenske gorice:

 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje območnega razvojnega programa in regijskih projektov na območju ORP,
 • sodelovanje pri pripravi, usklajevanju, spremljanju in vrednotenju regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
 • sodelovanje pri pripravi dogovorov za razvoj regije,
 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno‑zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in ORP,
 • podpora delovanju sveta ORP in razvojnega sveta ORP,
 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.

RASG je kot ORA pripravila Območni razvojni program ORP Slovenske gorice 2014-2020, ki je sestavni del Regionalnega razvojnega programa Podravske razvojne regije 2014-2020.

ORA je kot aktivni partner vključena tudi v projekt SocioLab, ki je bil potrjen v okviru t.i. Prvega dogovora o razvoju regije. Projekt se je formalno pričel aprila 2018, aktivnosti pa se intenzivneje izvajajo od junija 2018. V okviru istega dogovora o razvoju regije je bil potrjen tudi projekt izgradnje čistilne naprave in kanalizacije za aglomeracijo Lenart, kjer RASG pripravlja potrebno investicijsko dokumentacijo, študijo izvedljivosti in vlogo za neposredno potrditev operacije.

V okviru Drugega dogovora o razvoju regije, ki je bil podpisan julija 2018, bodo na območju ORP Slovenske gorice izvedeni naslednji projekti:

 • PONI – Podjetno nad izzive (upravičenec: RRA GIZ, partner za področje ORP Slovenske gorice: RASG)
 • Poslovna cona Šentilj (Občina Šentilj)
 • Dograditev kanalizacijskega omrežja v Zgornjem Dupleku (Občina Duplek)
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Štrihovec (Občina Šentilj)
 • Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova (nosilec projekta Občina Šentilj, vključene občine Maribor, Pesnica, Kungota, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Benedikt, Sveta Ana in Cerkvenjak)
 • Dravska kolesarska pot – Občina Duplek (Občina Duplek)
 • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice (nosilec projekta RASG, vključene občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj in Trnovska vas ter Direkcija RS za infrastrukturo)