PRP LEADER

TRAJNOSTNA E - MOBILNOST

Naziv operacije: TRAJNOSTNA E- MOBILNOST

Vodilni partner – nosilec operacije: RASG d.o.o.

Partnerji:

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC, OBČINA BENEDIKT, OBČINA CERKVENJAK, OBČINA DUPLEK, OBČINA LENART, OBČINA PESNICA, OBČINA SV. ANA, OBČINA SV. TROJICA V SLOV. G., OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. G., OBČINA SV. JURIJ V SLOV. G., OBČINA ŠENTILJ

Vrednost operacije: 121.477,24 EUR

Vrednost sofinanciranja: 87.630,39 EUR (EKSRP)

Trajanje operacije: 7 mesecev (1. 7. 2023 – 31.1.2024)

Predviden zaključek operacije: Zaključek januar 2024

Namen operacije

Na področju Slovenskih goric je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko novih kolesarskih povezav, vendar če želimo v naše kraje privabiti več kolesarskega turizma, ki je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti, moramo zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji.

Ker pa kolesarski turist v veliki meri uporablja izdelke in storitve lokalnih ponudnikov, moramo aktivirati lokalne ponudnike, da dopolnijo svojo ponudbo s storitvami in promocijskim gradivom, ki jih kolesarji potrebujejo:

 • izposojo koles in električnih koles,
 • zadostno število servisno polnilnih postaj e-koles po občinah LAS Ovtar Slovenskih goric,
 • prostor za varno hrambo koles, 
 • lokalnega vodiča, ki jih lahko popelje na kolesarski izlet ali trening,
 • zemljevide lokalnega področja, s pomočjo katerih se sami podajo na kolesarske poti v bližini,
 • informacije o kulinarični ponudbi ter o kulturnih in zgodovinskih znamenitostih.
 • Da bi turisti lahko brezskrbno uporabljali e-kolesa, morajo vedeti, kje je možnost servisiranja in polnjenja e-koles, ustrezna predstavitev in dostopnost vseh za njih pomembnih informacij pa mora biti zagotovljena tudi na spletu.
 • Zaradi občutka varnosti je pomembno, da ima regija na voljo različne ponudbene pakete. Tudi če se turisti za pakete ne odločijo, le-ti dajo potreben občutek varnosti in organiziranosti.

Z dobro ponudbo za kolesarski turizem, ki beleži izjemno rast in tako predstavlja dragocen trg, bi na področju občin LAS Ovtar Slovenskih goric prispevali k razvoju podeželja in tudi k aktivnemu vključevanju lokalnega prebivalstva.

Ker je promet eden največjih onesnaževalcev okolja, želimo z operacijo spodbujati električno mobilnost, ki je del družbeno odgovornega, trajnostnega razvoja mest, podeželskih regij in turizma ter ozaveščati prebivalstvo o tem, kako promet onesnažuje naš planet ter spodbuditi spremembe potovalnih navad občanov.

Za spremembe potovalnih navad občanov si je treba prizadevati vztrajno in kontinuirano, zato je smiselno nizati različne akcije in projekte, ki vsak po svoje naslavljajo občane in jih opominjajo, da je promet sektor z najhitreje rastočimi izpusti CO2, ki ogroža naš planet.

Aktivnosti v operaciji

 • Nabava opreme za celovito kolesarsko ponudbo: 24 polnilnih postaj za e-kolesa, 10 električnih koles, pametne klopi.
 • Aktivacija lokalnih ponudnikov za zagotovitev celostne kolesarske ponudbe na področju LAS Ovtar Slovenskih goric                                                                            
 • Delavnica Varna vožnja kolesarjev z najemom spretnostnega poligona za kolesarje. Na prvem, teoretičnem delu, bodo predstavljene osnovne informacije o površinah, ki jih lahko uporabljajo kolesarji in drugi uporabniki mikromobilnosti, spoznali bomo tudi najpogostejše kršitve in najpogostejše vzroke nesreč kolesarjev. Govorili bomo o sobivanju z drugimi udeleženci v prometu, o tem, kako ravnati samozaščitniško in o prednostih in specifikah električnih koles.

Sledi praktični del, na katerem bodo občani lahko preizkusili svoje spretnosti na spretnostnem poligonu za kolesarje, preizkusili električno kolo in polnilnice e-koles.

 • Delavnica Promocijska kampanja za spodbujanje kolesarjenja za 9. razrede osnovne šole

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, ki poteka v šolski avli in praktičnega dela, ki bo izveden na šolskem dvorišču. Pri teoretičnem delu bodo s pomočjo kratkih filmčkov in digitalnih spletnih orodij na zanimiv način prikazana načela varne vožnje s kolesom. Predstavljeni bodo osnovni deli kolesa in glavnih komponent ter njihovega rednega servisiranja z orodjem. Otroci bodo seznanjeni s specifikami delovanje električnega kolesa, vzdrževanja, uporabe, maksimalne vzdržljivosti komponent in optimiziranja vožnje glede na teren, zunanjo temperaturo, razdaljo in porabo. Pri praktičnem delu bodo učenci testirali e-kolesa in e-polnilnice, se preizkusili na poligonu in spoznali hitre nasvete za bolj optimalno vožnjo po razgibanih terenih. Namen je povečanje števila učencev, ki kolesarijo v šolo ter vzpostavitev kulture kolesarjenja pri mladih.

 • Kolesarske rajže po Slovenskih goricah (vodeni kolesarski izleti) po različno poimenovanih trasah (Kolesarske rajže bodo potekale po različnih občinah Slovenskih goric in bodo glede na traso tudi različno poimenovane).
 • Izdelava promocijskih zloženk in nalepk (izdelava zemljevida Slovenskih goric z različno poimenovanimi tematskimi kolesarskimi potmi, lokacijami polnilnic e-koles in izposojevalnicami navadnih koles in električnih koles)
 • Nakup drobnega promocijskega materiala (Odsevni trakovi in čezglavni odsevni jopiči za povečanje vidljivosti in s tem varnega kolesarjenja)
 • Promocija in informiranje javnosti
 • Vodenje in koordinacija projekta

Cilj operacije:
- zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji, vzpostavljene bodo nove, kolesarjem prijazne storitve s strani lokalnih turističnih ponudnikov.
- izboljšati opremljenost območij s kolesarsko ponudbo in storitvami za kolesarje,
- porast kolesarskega turizma in s tem dodatni zaslužek lokalnemu gospodarstvu ter prepoznavnost in razvoj regije,
- izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
- spodbujati in razvijati trajnostni turizem in trajnostno mobilnost,
- ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
- za domačine, obiskovalce in turiste dopolnjena rekreacijska infrastruktura ter vzpostavljene nove lokacije izposoje električnih koles;
- razvoj novih turističnih proizvodov,
- v urbanih prostorih zagotoviti dostop do energije in omrežja z novimi produkti in novimi pristopi,
- povezava z ranljivimi skupinami preko organizacij dogodkov, v sklopu katerih se jih bo spodbujalo k varni uporabi koles ter jih osveščalo o pomenu kulture kolesarstva in trajnostne mobilnosti,
lokalno prebivalstvo bo imelo koristi z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacija spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem, imeli bodo tudi dobro urejene kolesarske poti in kolesarsko ponudbo v svojem kraju.

 Prispevek k uresničevanju REZULTATOV za doseganje ciljev Strategije lokalnega razvoja – SLR:

Cilj C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine
Ukrep 4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

 

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

PRP LEADER

MANJ JE VEČ

Naziv operacije: MANJ JE VEČ

Sofinanciranje: EKSRP

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (ukrep 19.3)

Povzetek:

Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝Manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin.

V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov (LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS S CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Ovtar Slovenskih goric) in en tuj LAS iz Irske.

Partnerji iz LAS Ovtar Slovenskih goric: RASG, d.o.o., ŽIPO, d.o.o., Zadruga DOBRINA, z.o.o., so. p. in Renato Kocbek.

Cilji:

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane.
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja.
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo - za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
 • Uspešno vodena in zaključena operacija.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.

D1: Krepitev integralnih rešitev soc. in medgenerac. vključenosti ter varovanje zdravja.

A2: Inovativni pristop, novi produkti in storitve na območju LAS.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba delavnic priprava hrane iz ostankov hrane
 • Priprava receptur ter knjižice receptov
 • Izvedenih 5 delavnic prilagoditev kmetijske tehnologije dvigu deleža humusa v tleh
 • Nakup avtomatskega vzorčevalnika tal
 • Ogled primerov dobrih praks na Irsko (8 oseb/LAS)
 • Nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig
 • Promocijske aktivnosti
 • Koordinacija projekta in delo na projektu (delavnice, študijska tura,…)
 • Nakup kmetijske mehanizacije (česalo) za ekološko obdelavo tal
 • Promocija operacije
 • Vodenje in koordinacija

Pričakovani rezultati:

 1. vzpostavitev novih oblik formalnega in neformalnega mreženja in širitev obstoječe mreže kmetovalcev vključenih v sistem certificiranja humusa
 2. izvedena analiza stanja odpadne hrane
 3. smernice za kmetovalce za proizvodnjo humusa,
 4. knjižica receptov iz ostankov hrane
 5. delavnice na temo odpadne hrane – priprava hrane iz ostankov hrane
 6. nakup avtomatskega vzorčevalnika tal
 7. nabava kmetijske mehanizacije za povečanje deleža humusa v tleh
 8. nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig

 

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl


 PRP LEADER

VZPOSTAVITEV MODELA TRŽENJA LOKALNE PONUDBE - INCOMING AGENCIJA

Projekt sodelovanja Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija je bil LAS Ovtar Slovenskih goric odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine z odločbo z dne 25.02.2021. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Partnerstvo operacije: LAS Ovtar Slovenskih goric (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS), LAS Prlekija, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, TOTI LAS, LAS Ceahlau (Romunija)

Vrednost celotnega projekta sodelovanja slovenskih partnerjev znaša 486.897,09 EUR.

Celotna vrednost projekta za LAS Ovtar Slovenskih goric: 121.546,29 EUR

Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Ovtar Slovenskih goric: 99.698,70 EUR.

TRAJANJE OPERACIJE: 24 mesecev v dveh fazah, predviden zaključek 30. 6. 2023.

Razlogi za operacijo:

Širše območje Štajerske (območje Slovenske Bistrice, Maribor, Slovenske gorice, Prlekija) je z vidika turizma slabo prepoznano in promovirano, skozi različne projekte pa so bili oblikovani številni turistični produkti, ki v praksi ne zaživijo. Zaradi želje ponudnikov po trženju njih samih in obstoječih turističnih produktov bomo vzpostavili model trženja turističnih produktov – Incoming agencijo.

Opis operacije:

V začetni fazi bomo analizirali obstoječo ponudbo na terenu in animirali različne deležnike (ponudniki, zavodi za turizem, lastniki kulturne in naravne dediščine, relevantni javni zavodi, drugi zainteresirani deležniki) k sodelovanju. Pomemben del operacije bo določitev standardov za sodelovanje, kjer bomo dali poudarek tudi aktivnostim za starostnike, varovanju okolja, ohranjanju narave, uporabi lokalnih produktov, lokalni samooskrbi in ozaveščanju o lastni identiteti območja. Večina partnerjev že pozna svoje območje in ga ocenjuje kot primerno, za vključitev in povezovanje.

S pomočjo zunanjih sodelavcev bomo analizirali obstoječe integralne turistične produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer bomo vključili ponudnike in zainteresirane deležnike k oblikovanju ponudbe za trženje. Deležnike bomo seznanili s sodobnimi trendi s področja turizma, usposobili vodnike, predstavili sisteme dobre prakse ter skupaj določili top-produkte, na katerih bomo gradili prepoznavnost. Za promocijo bomo oblikovali prodajno spletno stran, pripravili tiskovine in optimizirali digitalno informiranje.

Ideja je, da bi obstoječi model trženja bil oblikovan kot socialno podjetje (zadruga), s čemer se doseže primerjalna prednost pri namenskih razpisih po preteku projekta, hkrati pa se zagotovi, da bodo presežki prihodkov nad stroški namenjeni nadaljnjemu razvoju modela. Po preteku projekta se podjetje financira samo in/ali s pomočjo zainteresiranih podjetnikov.

Običajna praksa pri sodelovanju s partnerji iz tujine so izmenjave dobrih praks, v okviru naših aktivnosti pa smo seveda odprti tudi za druge predloge sodelovanja.

 AKTIVNOSTI:

 1. FAZA

Vodenje in koordinacija projekta

 • Sestanki partnerjev (v 1. fazi bolj pogosto, v 2. fazi manj)
 • Sestanki in koordinacija z relevantnimi deležniki (zavodi, občine, druge agencije: sodelovanje pri aktivnostih, turistična taksa, smernice za skupen razvoj….)
 • Upravljanje in koordinacija projekta
 • Poročanje

Delo na terenu - ponudniki

 • Analiza stanja na terenu (nabor obstoječih ponudnikov, predstavitev sistema delovanja in vključevanje)
 • Sestanki s ponudniki (tudi po vključitvi, da so zraven)
 • Koordinacija za oblikovanje skupne ponudbe
 • Zbiranje in sistematizacija seznamov vključenih deležnikov (posredovano od partnerjev, tudi v 2. fazi)

Terensko delo s poslovnimi partnerji (druge agencije, predstavniki destinacij, STO, tuji partnerji)-

 • Sestanki in koordinacija
 • Organizacija študijskih tur
 • Dogodki mreženja (npr. predstavniki agencij na močnem dogodku kakšnega ponudnika)
 • Predstavitveni material za poslovne partnerje (krajša brošura)

Usposabljanja deležnikov

 • Delavnice za ponudnike
 • Izdelava pravil za sodelovanje – standardi
 • Delo (koordinacija)

Vzpostavitev novega prodajnega kanala – agencije

 • Proučitev zakonskih pogojev in ustanovitev v ustrezni pravni obliki
 • Ažuriranje zakonskih pogojev skozi projekt
 • Izdelava poslovnega načrta in analiza stanja
 • Izdelava identifikacije prodajnega kanala (logotip, okvirni CGP, grafična zunanja podoba agencije)
 • Vzpostavitev poslovnih prostorov (najem, preureditev)
 • Oprema za delavca (računalnik, mobilni telefon)
 • Stroški pisarniške opreme (miza, stol)
 • Fotografske storitve
 • Video posnetki
 • Stroški dela

Digitalno informiranje

 • vzpostavitev spletne strani agencije (navezave z obstoječimi turističnimi spletnimi stranmi in stranmi ponudnikov)
 • vzpostavitev načrta digitalne promocije za obdobje trajanja projekta (vsebine, časovnice, kanali…)
 • vzpostavitev profilov in delo s socialnimi omrežji
 • vzpostavitev sistema za pridobivanje mailinga (e-novičnik)
 • zagotavljanje vsebin in nalaganje na splet
 • Koordinacija vsebin in kanalov med partnerji
 • prevodi in lektoriranje vsebin

Turistični paketi (vsaj v teoriji poudarek na ohranjanju okolja, itd.)

 • analiza in vključevanje obstoječih ITP (tisti, ki so vključeni – VSI LAS)
 • razvoj novih ITP (v povezavi z ekologijo, ohranjanjem okolja, okoljsko trajnostjo, itd.: - VSI LAS)
  • ITP vključujejo objekte kulturne dediščine (gradovi, cerkve, samostani…);
  • ITP v povezavi z ekologijo – izkoristiti predstavnike ekološke pridelave
  • ITP obnovljivi viri energije, zmanjšanje emisij, učinkovita raba energije – E-kolesa
  • Za vse tri ITP velja, da bodo z zgledom pozitivno vplivali na ostalo območje, kar bo rezultiralo v večjem številu novih deležnikov s podobnimi vsebinami - pozitiven vpliv na okolje
 • Tiskani promocijski materiali (oblikovanje in tisk: enotna podoba –za vse LAS enako; )
 • Stroški prevodov vsebin

Nova zaposlitev

 • Izbor in usposabljanje delavca
 • osebni dohodek
 • dodatna izobraževanja
 • sestanki s projektnimi partnerji
 • sestanki s poslovnimi partnerji (ponudniki, agencije, itd.)
 • predstavitve na sejmih, prireditvah

Promocijski dogodki

 • vodenje in koordinacija (analiza obstoječih dogodkov in ugotavljanje smiselnosti za udeležbo)
 • udeležba na sejmih in prireditvah zunaj LAS
 1. FAZA
 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Sestanki partnerjev
 • Sestanki s ponudniki/deležniki
 • Zbiranje, sistematizacija in aktualizacija seznamov partnerjev
 • Poročanje

Vodenje agencije

 • Osebni dohodek zaposlenega
 • Prostori
 • Pisarniški material

Usposabljanja deležnikov (tistih, ki se v prvi fazi niso vključili)

 • Izvajanje delavnic z deležniki
 • Ažuriranje pravil sodelovanja skozi projekt

Digitalna promocija

 • zbiranje in ažuriranje vsebin
 • vzdrževanje spletne strani
 • promocija na socialnih omrežjih
 • Koordinacija vsebin med partnerji

Trženje novega prodajnega kanala-agencije

 • analiza stanja na trgu (korekcija poslovnega načrta)
 • ažuriranje načrta trženja novega prodajnega kanala (novi sejmi in prireditve, ažuriranje vsebin)
 • promocijski materiali (oblikovanje in tisk katalogov ponudbe)
 • predstavitve na sejmih, dogodkih

CILJI OPERACIJE:

Operacija prispeva k vsem štirim ciljem SLR:
 
1. Cilj A2: Inovativni pristopi, novi produkti in storitve na območju LAS
V okviru operacije se vzpostavlja nov poslovni subjekt – Incoming agencija, v okviru katere pričakujemo, da bo na območju LAS Ovtar Slovenskih goric zaposlen najmanj 1 turistični delavec. Operacija je ciljno usmerjena k vzpostavljanju modela za trženje lokalnih turističnih ponudnikov, s čimer bomo neposredno vplivali na večje prihodke lokalnih ponudnikov in na ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest pri njih.
 
2. Cilj B1: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme
V okviru operacije se razvije nova osnovna storitev – poslovni subjekt za trženje lokalne turistične ponudbe. Gre za novo storitev na območju, saj se namensko s trženjem lokalne turistične ponudbe danes ne ukvarja nihče. Turistične agencije, ki delujejo na območju LAS za incoming niso zainteresirane, saj ta zahteva veliko individualnega dela z lokalnimi ponudniki, ki velikokrat s svojo ponudbo in trženjskim spletom sploh še niso pripravljeni za vključitev v programe agencij. V okviru projekta imamo zato načrtovane številne delavnice, s katerimi bomo prispevali k večji motiviranosti lokalnih ponudnikov in k večji kvaliteti njihove ponudbe. Skozi delavnice priprave zgodb, 5* doživetij, komunikacije in trženjskih konceptov, zlasti trajnostno naravnanih, bomo njihovo ponudbo postavili na višji nivo, z večno dodano vrednostjo, ki bo njihova motivacija za večjo angažiranost v turistični dejavnosti. Z udeležbo na delavnicah bodo ponudniki vzpostavili tudi tesnejše medsebojne odnose in bodo posledično bolj pripravljeni sodelovati. Zato pričakujemo, da se bo kot rezultat operacije okrepila tudi mreža Ovtarjeve ponudbe.
 
3. Cilj C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine
Varstvo okolja, ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine: V okviru operacije bodo popisane naravne vrednote in kulturna dediščina, ki imajo turistični potencial in bodo vključene v ITP, ki bodo nastali skozi aktivnosti operacije. Operacija pozitivno vpliva na varstvo okolja, saj bomo ponudnike in druge zainteresirane deležnike izobrazili o pomenu varstva okolja tudi pri turističnih produktih. Pravila sodelovanja bodo vsebovala tudi deklarativne zaveze, kot so dogodki brez uporabe plastike, uporaba reciklažnih materialov (npr. jedilni pribor), brez odpadkov hrane, uporaba ekoloških pridelkov in izdelkov. Območje operacije je tudi bogato z ekološkimi kmetijami, ki predstavljajo idealno dopolnitev turistični ponudbi v obliki ITP, na območju pa že dlje časa spodbujamo trajnostno mobilnost z električnimi kolesi.
V okviru projekta bomo izvedli 15 različnih programov za učenje, osveščanje in motivacijo, med njimi tudi posebno delavnico z naslovom Trajnostni koncepti kot tržna priložnost (uporaba lokalnih produktov, recikliranje, Zero waste, OVE, URE, zmanjševanje emisij) in pridobljena znanja iz teh delavnic uporabili v nadaljnjih aktivnostih projekta in rezultatov tega projekta. Kar tri ITP bomo namensko oblikovali okoli vsebine varstva okolja:
- 1 x ITP, ki bo osveščal mlade o pomenu ekološke pridelave in lokalne samooskrbe (ponudba ekoloških kmetij);
- 1 x ITP, s katerim bomo spodbujali trajnostno mobilnost (e-kolesa, kolesarjenje, peš hoja);
- 1 x ITP, ki bo izpostavil problematiko spreminjanje okolja skozi čas in na podnebne spremembe (npr. zbirke geomorfoloških ostankov z multimedijskimi vsebinami, itd.);
 
4. Cilj D1: Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje arhitektonskih ovir dostopnosti ter varovanje zdravja
V okviru operacije bodo izvedene številne delavnice, ki bodo namenjene različnim ponudnikom, turističnim delavcem, turističnim društvom, lokalnim vodnikom itd., ki se bodo skozi te delavnice dodatno usposabljali in nadgrajevali svoja znanja. Zlasti z lokalnim vodenjem se na našem območju ukvarjajo tako študentje kot upokojenci, moški in ženske. Tudi pri rezultatih operacije vključujemo vse prebivalce območja. V okviru oblikovanja ITP so glede na ciljne skupine posebej opredeljeni produkti za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, za predšolske in šolske otroke, za starostnike, za stare starše in vnuke, za družine z otroki in za ženske. Razviti bodo tudi posebni produkti za kolesarje in pohodnike, operacija vključuje lokalne ponudnike hrane in pijače, več aktivnosti je usmerjenih k varovanju narave – s tem prispevamo tudi k cilju varovanja zdravja.
 

Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

PRP LEADER

KAJ NAS UČI MURA

V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije s področji varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

Operacija sodelovanja je zasnovana na način, da poveže različna območja LAS, da z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin ustvarijo omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, ki bo izboljšalo kakovost turistične ponudbe na celotnem območju predvsem pa pomagalo ohranjati kulturno in naravno dediščino. Osrednja zelena hrbtenica – Mura – pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.

Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako pa vsaka posamezna aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Vsi partnerji se v operaciji vključujejo z vsemi zastavljenimi aktivnostmi v obsegu, kot so bile za to zaznane potrebe in cilji na posameznem območju.

1. Vodenje in koordinacija projekta

2. Priprava interpretacijskih in učnih vsebin

V okviru te aktivnosti želimo pripraviti interpretacijske in učne vsebine za šest interpretacijskih točk ob Muri. Zunanji izvajalec bo pripravil besedila – učne vsebine, vključno z e-kvizom. Partnerji bomo sodelovali pri pripravi vsebin in e-kviza ter zagotovili potrebni fotografski material (v okviru stroškov dela).

3. Razvoj interpretacijske infrastrukture

V okviru te aktivnosti želimo pripraviti podlage za informacijske table.

Zunanji izvajalci bodo oblikovali informacijske table (lesena konstrukcija s kovinskimi tablami, skladno z zakonodajnim okvirom)Izdelali mobilno aplikacijo s QR kodo za e-kviz na temo reke Mure.

4. Vzpostavitev interpretacijskih točk na terenu

Vzpostavitev petih interpretacijskih točk (dve LAS Prlekija, po eno na vsak ostali LAS) v obliki učnih poti z postavitvijo tabel in spremljevalne infrastrukture

5. Vzpostavitev mreže interpretacijkih točk ob Muri

 • Priprava vsebin za trajnostni načrt promocije/ trženja mreže interpretacijskih točk ob Muri (pregled možnih vsebin, usklajevanje s strokovnjaki ali so vsebine usklajene z Naturo 2000, UNESCO – Biosfernim območjem ob Muri ipd.)
 • Pregled in potrditev zbranih vsebin za trajnostni načrt
 • Priprava trajnostnega načrta promocije/ trženja mreže interpretacijskih točk ob Muri

6. Promocija in obveščanje

Priprava in predstavitev operacije na uvodni, zaključni in vmesnih novinarskih konferencah.

Pripravili in natisnili bomo zloženke in časopis Biomura in vsebine za objavo o operaciji na spletnih straneh in medijih.

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

 • 1 vzpostavljena mreža interpretacijskih središč, ki je mišljena kot turistični produkt/storitev.
 • 4 dogodki za zdrav življenjski slog (pohodi ob Muri).
 • 2 interpretacijski točki kot učni poligon za ozaveščanje pomena narave in naravnih virov in kot območje za aktivno preživljanje prostega časa v sozvočju z naravo in kot prikaz ERK ukrepov za trajnostno upravljanje s stoječimi vodami ob reki Muri
 • 1 komplet pripravljene interpretacijske in učne vsebine
 • 200 mladih vključenih v aktivnosti in izvedeno usposabljanje za interpretatorje.

Trajanje operacije: 23 mesecev; od 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Partnerji v operaciji:

 • LAS Prlekija (vodilni partner)
 • LAS Goričko 2020
 • LAS Ovtar Slovenskih goric
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

HUMUSPROJEKT - HÖGI

Vključeni partnerji:

 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah
 • LAS Regija Oststeiermark GmbH, Avstrija

Opis projekta:
Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanjeokoli 30 oseb na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje zelo obremenjuje. 

Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih. S pomočjo pridobljenega CO2 certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), želimo povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  predvsem pa izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Pri LAS Ovtar Slovenskih goric sodeluje kot notranji partner Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povečanje vsebnosti humusa in posledična vezava CO2 v tla (pozitiven vpliv v kmetijstvu in na okolje),
 • priprava aplikacije (prevod v slovenski jezik) z namenom vzpostavitve (zbiranja) podatkov o vsebnosti humusa v projektnih regijah,
 • mednarodna izmenjava in nadgradnja že obstoječih praks ter metod za povečanje humusa v tleh.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Nabor 15 kmetij za vzorčenje tal,
 • Organiziranje posveta HUMUS v Sloveniji,
 • Ogled dobrih kmetijskih praks v Avstriji
 • Udeležba na akademiji Humus,
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine na temo priprave komposta in pomena humusa na vrtu,
 • Vzpostavitev pilot sistema čipiranja ločevanja odpadkov,
 • Vodenje projekta,
 • Promocija aktivnosti in rezultatov projekta.

Celotna vrednost projekta za LAS Ovtar Slovenskih goric in KGZS Zavod Ptuj znaša z DDV 86.413,47 (brez DDV 78.997,50 EUR), pri čemer znaša znesek sofinanciranja operacije 67.147,89 EUR.

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

NAŠA DRAVA

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta. Te potenciale smo v mednarodnem partnerstvu, ki je 45 člansko, tudi prepoznali.

PARTNERSTVO:

Ponosni smo na več sektorsko sestavo partnerstva, saj so v vrstah partnerjev poleg Lokalnih akcijskih skupin (LAS) zastopane še lokalne skupnosti, javni zavodi, različna društva in podjetja.

Sestava partnerstva:

10 Lokalnih akcijskih skupin (8 slovenskih in 2 hrvaški),

20 lokalnih skupnosti (19 slovenskih in 1 hrvaška)

7 javnih zavodov (6 slovenskih in 1 hrvaški)

6 društev

2 podjetji

NAMEN PROJEKTA:

Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega območja, ki se pojavlja kot turistična destinacija in v turistični dejavnosti. Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v evropskem merilu.

 • Obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov;
 • Postaviti območje ob Dravi na 5 zvezdični doživljajski turistični seznam;
 • Razvoj novih zelenih turističnih produktov, v katerih šport, narava in zgodovina nastopajo sočasno z roko v roki;
 • Nakup raftov, prikolic, kajakov, kanujev in vse potrebne opreme za varen spust po Dravi;
 • prenova Čigre- turistične ladjice na Ptujskem jezeru z vgraditvijo avdio vodiča;
 • obnova čolna za vleko splava;
 • izdelava turističnega splava;
 • postavitev počivališč s parkovno urbano opremo;
 • nakup e-koles in postavitev e-postajališč vzdolž reke;
 • nakup osnovne opreme za zatiranje tujerodnih invazivk za potrebe ohranitve biodiverzitete;
 • mobilna aplikacija Drava Bike, aplikacija s predstavitvijo Dravske kolesarske poti, obogatena z ostalimi vsebinami ob reki Dravi;
 • nakup električnega vozila ;
 • info table.
 • promocijski dogodki in promocija aktivnosti, oblikovanje 5 zvezdičnega doživetja ob Dravi;
 • izdelava monitoringa ptic ob Dravi, e-vodnika po Dravi, e-koledarja prireditev;
 • izdelan, vzpostavljen in implementiran model trajnostnega obiskovanja struge;
 • izvedba načrta vodenja šolskih skupin vzdolž Drave, za spoznavanje naravne pestrosti ob Dravi;
 • izvedba 16 tematskih delavnic: glažutarstvo, izpiranje zlata, splavarjenje, arheologija, pomen Drave za gospodarstva ob njej, rancarija, podeljevanje pravic za izpiranje zlata, zgodovina Drave od avstrijske meje do Ormoža;
 • izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico;
 • izdelava idejne zasnove za vstopno izstopna mesta (za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki vzdolž slovenskega obrežja).

Operacija, ki jo delno sofinancira EU iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e-mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e-koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

CILJI PROJEKTA:

 • Razvoj in implementacija skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja;
 • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin ( organizacija prostovoljske delovne akcije v sodelovanju z Občino Hajdina In Zavodom PIP);
 • Vzpostavitev Mobilne Aplikacija Drava Bike – Dravska kolesarska pot;
 • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi;
 • Obnova čigre - turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi;
 • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e-koles vzdolž Drave;
 • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi;
 • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Prosti čas in izleti kot element turistične vrednostne verige vključujejo turistične organizacije, neodvisne turistične vodnike, prevozne vodnike, različne turistične pakete, ki omogočajo gostom doživeti destinacijo. To edinstvenost in še »neraziskanost« destinacije območja predstavlja reka Drava, ki teče skozi deset vključenih LAS in je neizkoriščen naravni potencial, ki povezuje dve regiji in dve državi in kar kliče po povezovanju in sodelovanju. Večja prepoznavnost reke kot športno, naravovarstvenega turističnega potenciala, ki ga bomo z inovativnim povezovalnim pristopom razvili v nov rekreacijsko naravovarstven turistični produkt, daje podlago razvoju novih t.i. Zelenih delovnih mest. To je tudi povod za operacijo sodelovanja, ki pokriva celoten slovenski del struge reke Drave, čez mejo na Hrvaško do sotočja reke Mure in Drave. V preteklosti se je vzdolž reke Drave vzpostavilo odlično sodelovanje na temo vzpostavitve Dravske kolesarske poti in s tem njena ponovna obuditev. S to operacijo pa želimo nadgraditi vsebine na kolesarski poti z ostalimi možnostmi rekreacije oziroma zadrževanja ob reki Dravi. Ob razvoju športnih aktivnosti na in ob reki Dravi, imajo izjemno pomemben delež pri razvoju vsebin, ki privabljajo ob reko, še zgodovinske vsebine, kot so izpiranje zlata, splavarstvo, glažutarstvo…. Za vsakega nekaj. Pri vsebini izpiranja zlata bomo krepili mednarodno sodelovanje, posledično bo prišlo do intenzivne izmenjave znanj z partnerji iz LAG Mura Drava, ki te vsebine že predstavljajo. Na vsebini varovanja okolja bomo izvedli izmenjavo znanj s področja vključevanja otrok in informiranja slednjih s poudarkom na ohranitvi in varovanju naravne dediščine in biodiverzitete, kar bomo izvajali z drugim hrvaškim partnerjem LAG Međimurski doli i bregi.

Aktivnosti v okviru Projekta NAŠA DRAVA lahko delimo na investicijske in neivnesticijske vsebine:

Med investicijske vsebine spadajo:

 • Nakup raftov, prikolic, kajakov, kanujev in vse potrebne opreme za varen spust po Dravi;
 • prenova Čigre- turistične ladjice na Ptujskem jezeru z vgraditvijo avdio vodiča;
 • obnova čolna za vleko splava;
 • izdelava turističnega splava;
 • postavitev počivališč s parkovno urbano opremo;
 • nakup e-koles in postavitev e-postajališč vzdolž reke;
 • nakup osnovne opreme za zatiranje tujerodnih invazivk za potrebe ohranitve biodiverzitete;
 • mobilna aplikacija Drava Bike, aplikacija s predstavitvijo Dravske kolesarske poti, obogatena z ostalimi vsebinami ob reki Dravi;
 • nakup električnega vozila ;
 • info table.

Med aktivnosti mehkejših vsebin spadajo:

 • promocijski dogodki in promocija aktivnosti, oblikovanje 5 zvezdičnega doživetja ob Dravi;
 • izdelava monitoringa ptic ob Dravi, e-vodnika po Dravi, e-koledarja prireditev;
 • izdelan, vzpostavljen in implementiran model trajnostnega obiskovanja struge;
 • izvedba načrta vodenja šolskih skupin vzdolž Drave, za spoznavanje naravne pestrosti ob Dravi;
 • izvedba 16 tematskih delavnic: glažutarstvo, izpiranje zlata, splavarjenje, arheologija, pomen Drave za gospodarstva ob njej, rancarija, podeljevanje pravic za izpiranje zlata, zgodovina Drave od avstrijske meje do Ormoža;
 • izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico;
 • izdelava idejne zasnove za vstopno izstopna mesta (za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki vzdolž slovenskega obrežja).

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave;
 • razvit turistično športno naravoslovni produkt;
 • oblikovan e-vodnik po reki Dravi – tematike: narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve;
 • izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih;
 • izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico;
 • pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi;
 • vzpostavljena športno turistična infrastruktura.

FINANČNI OKVIR PROJEKTA:

Predvidena skupna vrednost projekta vseh partnerjev znaša 914.872,55 €, od tega je predvidenih 671.404,38 € nepovratnih sredstev.

TRAJNOST:

V pripravo projekta NAŠA DRAVA smo šli z vizijo razvoja dodatnih vsebin obstoječim živečim projektom, zanimalo nas je predvsem, kje je lahko naš doprinos k razvoju dodatne ponudbe, razvoju novih inovativnih in doživljajsko naravnanih produktov, kako lahko vključimo obstoječe akterje na in ob reki v skupno zgodbo in skupaj ustvarimo nov 5 zvezdični zeleni produkt, ki bo dostopen in dovolj atraktiven, da ga tako obiskovalci kot tudi ponudniki vzamejo za svojega. Z vsemi zastavljenimi cilji in rezultati se tako za zagotavljanje trajnosti ni potrebno bati.

Vodilni partner projekta LAS Bogastvo podeželja, mag. Mojca Metličar

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

ZELENI BIZNIS

ZELENO PODJETNIŠTVO V SLOVENSKIH GORICAH - ZELENI BIZNIS (ukrep LEADER 19.2)

Udeleženci izobraževanja pridobijo znanja za samostojno uporabo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona in javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko za svojo dejavnosti, upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in zdravega življenjskega sloga.

Program je sestavljen iz 6 modulov:

 • Računalniško opismenjevanje;
 • Poslovna komunikacija v nemškem jeziku;
 • Komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje;
 • Organizacijski vidik poslovanja;
 • Zelena pisarna;
 • Promocija zdravja na delovnem mestu.

Posamični moduli obsegajo različno število pedagoških ur, program skupaj traja 122 ur.

POGOJI ZA VKLJUČITEV: v program se lahko vključijo prebivalci LAS Ovtar Slovenskih goric na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta  Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.

Udeležba je možna na posamezni modul ali v kompletu in je za udeležence brezplačna.

OSTALE INFORMACIJE:

Akronim operacije: ZELENI BIZNIS

Celotna vrednost operacije: 41.182,47 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 29.813,87 EUR

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partner: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Opis operacije:

Z izvedbo operacije se rešujejo potrebe po vseživljenjskem učenju, večgeneracijskega in medgeneracijskega sodelovanja, prenosa znanja na mlajše generacije ter spodbujanje vključevanja mladih, žensk ter  drugih ranljivih skupin v podporno okolje za boljše življenje.

Cilji operacije:

 • Medgeneracijska vključenost v socialno podjetništvo,
 • Razvoj in nadgradnja samostojne uporabe informacijske-komunikacijske tehnologije,
 • Spodbujanje podjetniške miselnosti ter ozaveščati o pomenu varovanja okolja in ohranjanje narave.

Glavne aktivnosti:

Modul I Računalniško opismenjevanje

Modul II Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

Modul III Komunikacija in bonton; retorika in javno nastopanje

Modul IV Organizacijski vidik poslovanja

Modul V Zelena pisarna

Modul VI Promocija zdravja na delovnem mestu

Pričakovani učinki operacije:

Udeleženci samostojno uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri svojem delu, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona ter javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko dejavnosti ter jo registrirati kot svojo samostojno dejavnost, kar omogoča reševanje problema brezposelnosti.  Pri svojem delu upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in vidike zdravega življenjskega sloga.

Kazalniki: 1 ohranitev delovnega mesta, 6 izobraževalnih modulov (2 inovativna modula), število udeležencev izobraževanja v posameznem modulu (12 udeležencev/modul), 1 izvedena strokovna ekskurzija na terenu.

Operacija se izvaja v 1 fazi, traja 19 mesecev

Primarni cilj operacije: Razvoj osnovnih storitev, podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga).PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Center lokalne ponudbe

CENTER LOKALNE PONUDBE - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: CLP

Celotna vrednost operacije: 72.311,50 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.997,64 EUR

Nosilec operacije: VDC POLŽ Maribor, Enota Lenart.

Partnerja: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Opis operacije:

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart zažene Center lokalne ponudbe, z lokalno ponudbo Slovenskih goric namenjeno široki potrošnji na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše, tudi obiskovalcem tega območja.

V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja . V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vseh partnerjev vse do otvoritve centra, ki bo predvidoma v mesecu juniju. V drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.

V okviru projekta bomo:

 • usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
 • izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
 • izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
 • razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
 • razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

Operacija se izvaja v dveh fazah, skupaj traja 24 mesecev.

Primarni cilj operacije: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov.

Pričakovani rezultati: Ustvarjena nova delovna mesta in zaposlitve.

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl