Blagovna znamka Ovtar

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

Blagovna znamka Ovtar predstavlja zaščiteno blagovno znamko od leta 2007, v okviru katere želimo na območju LAS Ovtar Slovenskih goric sporočiti 6 pomenov našega produkta območja: lastnosti, koristi, vrednote, kulturo, osebnost in uporabnika.

Z blagovno znamko OVTAR smo v okviru izvedbe prve faze projekta želeli uvesti sistem uporabe imena za podjetja, društva, kmetijska gospodarstva za promocijo izdelkov, pridelkov, s priznanim in promoviranim imenom.

Izvedba I. faze projekta je vključevala:

 • strokovno ekskurzijo v Prekmurje za potrebe blagovne znamke in ogleda dobre prakse.
 • aktivnosti v okviru delavnice izobraževanj ponudnikov na območju LAS Ovtar Slovenskih goric z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov.
 • sejma v prostorih Centra Slovenskih goric božično novoletni sejem in velikonočni sejem.
 • priprava Pravilnika o podelitvi naziva Ovtar – varuh Slovenskih goric.
 • Pravilnik določa postopek, pogoje in način podeljevanja naziva Ovtar - varuh Slovenskih goric, obliko in vodenje evidence in se bo s potrditvijo na Razvojnem svetu LAS uporabljal z določenimi dopolnitvami za celotno območje LAS-a in sicer za promocijo blagovne znamke Ovtar (pravilnik, fotografije).
 • priprava lika Ovtar – varuh Slovenskih goric.

 Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Delavnice in dodatna izobraževanja za potrebe uveljavljanja in namembnosti uporabe blagovne znamke:

 • 1 delavnica oz. obsežen strokovni posvet;
 • izvedba strokovne ekskurzije;
 • priprava pravilnika;
 • priprava maskote blagovne znamke;
 • izvedba sejma, kjer se lažje praktično uveljavlja namen blagovne znamke.

Izvedba strokovnega posveta:

strokovni posvet pripravljen s strani KGZ Ptuj, strokovne predavateljice in na podlagi zaznanih problemov s strani ponudnikov.

Združevanje ponudnikov in ustrezno partnersko sodelovanje:

Skupaj vsaj 45 ponudnikov:

20 razstavljavcev na sejmu,

25 udeležencev posveta,

izdelana maskota Ovtar,

Izvedba sejma:

božično novoletni sejem - povezovanje ponudnikov pri vzpostavitvi skupne blagovne znamke.