2. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP

2. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP - 30. 6. 2017
2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Datum objave: petek, 30. 6. 2017

Rok za oddajo vlog: petek, 29. 9. 2017 (do 13. ure)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša  377.313,30 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 29. 9. 2017, do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem pozivu so na voljo:

  • v obdobju od 10. 7. 2017 do 30. 8. 2017, vsako sredo med 9. in 17. uro in
  • v obdobju od 1. 9. 2017 do 22. 9. 2017, vsak delavnik med 9. in 13. uro,

na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in uskladitev termina.

Vprašanja lahko kadarkoli naslovite tudi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti 22. 9. 2017 do 13.00 ure. Vsi odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.lasovtar.si. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 23. 9. 2017. Vsi objavljeni odgovori in pojasnila postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Delavnica za pripravo operacij in vlog na javni poziv bo na sedežu LAS, Trg osvoboditve 9, v Lenartu, 6. 9. 2017 ob 16.00 uri.

DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA:

Besedilo 2. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP (.pdf)Besedilo 2. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.doc)Vloga za prijavo operacije EKSRP (.doc)

Finančni načrt operacije – stroškovnik (.xls)

Obrazec za opremo ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric 

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije

Delavnica za prijavitelje - 07. 9. 2017

V Lenartu je 6. septembra 2017 potekala delavnica za prijavitelje operacij na 2. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP. V prvem delu delavnice so bile podane osnovne informacije o javnem pozivu in pogojih prijave. V nadaljevanju delavnice pa je bil poudarek na pregledu nanajpogostejših napakah, ki so se pojavljale pri prvem javnem pozivu.

Gradivo:

Delavnica za prijavitelje 2. JPL AS Ovtar EKSRP.pdf

2. JP LAS OVTAR - EKSRP: VPRAŠANJA IN ODGOVORI - 19. 9. 2017

Odgovori na zastavljena vprašanja z delavnice in po elektronski pošti:

Vprašanje: Kako je s ponudbami za splošne stroške v operaciji? Stroški projektanta in izdelave DIIP je prijavitelj že plačal. Ali lahko v tem primeru priloži ponudbe z datumom pred oddajo vloge na JP LAS?

Odgovor: Da. Ponudbe morajo biti v vsakem primeru pridobljene pred oddajo vloge na javni poziv LAS.

Vprašanje: Operacijo želi prijaviti Konjeniško društvo skupaj s partnerji z namenom razvoja nove storitve nudenja prevozov turistov s kočijo po kulturnih in turističnih točkah LAS. Ali je nakup vprežnih konjev za prevoz kočije tudi upravičen strošek? Ali je nakup kočije za prevoz turistov tudi upravičen strošek?

Odgovor: Nakup živali ni upravičen strošek. Nakup kočije za prevoz turistov je lahko upravičen strošek, če bo strošek nastal v skladu z vsemi pogoji, kot jih določa zakonodaja.

Vprašanje: Kako dokazati kazalnik, da bo z izvedbo operacije ohranjeno 1 delovno mesto? Ali je to delovno mesto potrebno zagotavljati še 3 leta po izvedbi operacije? Kako pa je z zaposlitvijo invalidne osebe, ki je zaposlena za krajši delovni čas (20 ur/teden)? Ali se to šteje kot 1 novo DM?

Odgovor: Dokazovanje kazalnika ohranjeno delovno mesto je naloga LAS oz. upravičenca. AKTRP bo preverjalo koliko (delovnih mest) zaposlenih je bilo ob oddaji vloge in koliko jih je ob zaključku operacije. Da, v kolikor se financira operacijo, kjer je cilj ohranjanje delovnih mest, je iz vidika trajnosti operacije, ohranjeno delovno mesto potrebno zagotavljati še najmanj tri leta od datuma zadnjega izplačila upravičencu. Spremlja se novo ustvarjeno delovno mesto. Za eno ustvarjeno novo delovno mesto, se šteje 1 PDM. V primerih, ko je oseba zaposlena za polovični delovni čas pomeni 0,5 PDM. 1 PDM lahko sestavlja več zaposlitev za krajši delovni čas. Prav tako se lahko osebe zaposlene na ustvarjenem delovnem mestu zamenjajo, pomembno je da se ohranja delovno mesto.

Zapisnik ocenjevalne komisije 2. JP - 6. 10. 2017

ZAPISNIK 7. SEJE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je do izteka roka prispelo 13 vlog za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik: Zapisnik 7. seje Ocenjevalne komisije LAS 6.10.2017.pdf

Potrjene operacije 2 JP - sklad EKSRP - 22. 12. 2017
SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 2. JAVNEGA POZIVA (EKSRP) LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 6. seji, dne 19. 12. 2017, pripravil seznam vseh potrjenih operacij v postopku 2. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na ta seznam so se na predlog Ocenjevalne komisije uvrstile naslednje operacije:

operacije 2JP EKSRP popravljeno

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.