LAS OVTAR Slovenskih goric 2014-2020

13. 1. 2016 je bilo ustanovljeno pogodbeno partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Pogodbeno partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric, kot ga določa Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), za programsko obdobje do leta 2027 je bilo ustanovljeno 28. 2. 2023.

Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric iz programskega obdobja 2014-2020 Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., opravlja tudi v pogodbenem partnerstvu LAS za programsko obdobje do leta 2027.

LAS nima pravno formalne oblike, zato RASG zanj zagotavlja vse pogoje delovanja, vključno z davčno in matično številko in transakcijskim računom ter vodi ločene računovodske evidence.

V aktualnem programskem obdobju LAS Ovtar Slovenskih goric združuje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, torej skupaj 10 občin, na površini 402,9 km2 z nekaj več kot 44 tisoč prebivalci (1. januar 2022). Partnerji LAS so poleg občin tudi druge pravne in fizične osebe iz območja LAS, ki imajo skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja. Njihov cilj je tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturni dediščini, kulturni krajini in njenim elementom.

Predsednik LAS Ovtar Slovenskih goric je g. Mitja Horvat.

V prvem programskem obdobju LAS 2007–2013 je bilo izvedenih 68 projektov, v programskem obdobju 2014–2020 (podaljšano do 2025) je uspešno zaključenih 83 projektov, 12 jih je še v izvajanju.

V programskem obdobju 2014-2020 je imelo območje LAS na voljo 3.230.850,47 EUR evropskih sredstev, od tega 1.768.881,69 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 1.461,968,78 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodeljujejo s postopki javnih pozivov, ki jih izvaja LAS. Doslej je RASG za LAS Ovtar že izvedla 8 javnih razpisov za približno 95 % razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa 19.3 sodelovanje med LAS-i smo uspešno kandidirali z operacijami: GLAMUR, Naša Drava, Kaj nas uči Mura, Humusprojekt – HOGI, Incoming agencija in Manj je več. Za šest projektov sodelovanja LAS smo pridobili dodatna sredstva v višini 452.176,51 EUR.

LAS Ovtar Slovenskih goric se vsako leto predstavlja tudi na sejmih KOS v Lenartu in AGRA v Gornji Radgoni.

RASG je tudi partner DRSP – Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki zastopa interesa LAS v odnosu do pristojnih državnih organov.