3. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD EKSRP

3. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD EKSRP - 10. junij 2019 - ZAPRT!

Obvestilo o zaprtju javnih pozivov LAS Ovtar
Razvojna agencije Slovenske gorice, d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, vas obvešča da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na 11. redni seji 23. 1. 2020 sprejel sklep, da se oba javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) predčasno ZAPRETA. Odpiranja vlog po tretjih rokih, ki so bili načrtovani za 10. 2. oziroma 10. 3. 2020 za oddajo, tako ne bo.
Nova javna poziva bosta objavljena takoj po prejemu odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi tretje spremembe Strategije lokalnega razvoja, ki jo je LAS vložil konec novembra 2019.

3 JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Objavljeno: 18. 7. 2019Popravki v vlogi za 3. J A V N I  P O Z I V LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD EKSRP

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

  1. Na strani 8 smo v tabele točk 3.2, 3.3 in 3.4 Terminski in finančni načrt izvajanja aktivnosti operacije podali opredelitev za vnos vrednosti po stalnih cenah (na podlagi vrednosti pridobljenih iz ponudb/predračunov).
  1. Na strani 12 smo v tabela 4.7 Horizontalni cilji popravili zaporedje številčenja poglavja.
  1. V Stroškovnem načrtu operacije smo za potrebe nadaljnjega vnosa v obrazce e-kmetije stolpec K – Znesek sofinanciranja (€) smo zaokrožili navzdol.

Popravki v vlogi so barvno označeni!

Datum objave: ponedeljek, 10. 6. 2019.

Roki za oddajo vlog: prvi rok za oddajo vlog se izteče 19. 7. 2019 (petek), drugi rok se izteče 8. 10. 2019, tretji (zadnji) rok pa 10. 2. 2020.

V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letih 2019 in 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje znašajo 521.701,17 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov:

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa).

Prvi rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 19. 7. 2019 (petek) do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz EKSRP, so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in uskladitev termina.

Vprašanja lahko kadarkoli naslovite tudi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti 12. 7. 2019 do 13.00 ure. Vsi odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.lasovtar.si. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 19. 7. 2019.

Vsi objavljeni odgovori in pojasnila postanejo del dokumentacije javnega poziva.

 

Besedilo 3. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP 

Vloga za prijavo operacije EKSRP-Dopolnitev 18.7.2019

Stroškovni načrt 3. JP EKSRP-Dopolnitev 18.7.2019

Obrazec za opremo ovojnice

Strategija lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Navodila za upravičene stroške CLLD

Katalog kmetijskih in gozdarskih strojev

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Pravilnik za označevanje PRP 2014-2020 

 

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 23. 7. 2019

Na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je do izteka prvega roka za oddajo vlog (19. 7. 2019) prispelo 11 vlog za prijavo operacije.

Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 1. seje OK 3. JP EKSRP - 23.7.2019

 

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 3. JAVNEGA POZIVA  LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD EKSRP – 1. ROK

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 9. redni seji, dne 25. 9. 2019, pripravil seznam vseh potrjenih operacij v postopku 3. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na ta seznam so se na predlog Ocenjevalne komisije uvrstile naslednje operacije:

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 1. rok tabela

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.

Zapisnik seje Ocenjevalne komisije – 23.10.2019
Na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je do izteka drugega roka za oddajo vlog (8. 10. 2019) prispelo 5 vlog za prijavo operacije.

Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.


Zapisnik 4. seje OK 3. JR EKSRP 23.10.2019
 
 
SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 3. JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD EKSRP – 2. ROK

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 11. redni seji, dne 23. 1. 2020, pripravil seznam vseh potrjenih operacij v postopku 3. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na ta seznam so se na predlog Ocenjevalne komisije uvrstile naslednje operacije:

Slika Potrjene vloge 2.rok

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.