1. Javni poziv LAS Ovtar Problemsko območje - sklad EKSRP

1. Javni poziv LAS Ovtar Problemsko območje - sklad EKSRP - 17.1.2018

 1. JAVNI POZIV LAS OVTAR - PROBLEMSKO OBMOČJE (SKLAD EKSRP)

 1.  J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območjusofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Datum objave: 17. 1. 2018

Rok za oddajo vlog: 19. 2. 2018

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju. Kot problemsko območje je na območju LAS Ovtar Slovenskih goric opredeljeno območje Občine Pesnica. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 205.106,25 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Znesek javne podpore je navzgor omejen z razpoložljivimi sredstvi. Operacija se lahko izvaja v največ dveh fazah, ki morata vsaka zase predstavljati zaključeno celoto. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Rok za vložitev predlogov operacij se izteče 19. 2. 2018. Na zadnji dan roka je vloge mogoče oddati osebno do 15.00 ure ali priporočeno do 23.59 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije

Informacije o javnem pozivu so na voljo od 17. 1. 2018 do 13. 2. 2018 v obliki:

•             konzultacij na sedežu LAS (obvezen predhodni dogovor termina)

•             po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in

•             po telefonu: 059 128 773, 051 660 865,

 in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Odgovori na zastavljena vprašanja po e-pošti in vsa dodatna pojasnila bodo objavljena na spletni strani http://www.lasovtar.si najkasneje 14. 2. 2018. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Vodilni partner načrtuje izvedbo ene delavnice za zainteresirane prijavitelje. Delavnica bo predvidoma izvedena v obdobju 29. 1. – 7. 2. 2018. Točen datum in kraj delavnice bo objavljen na spletni strani LAS Ovtar Slovenskih goric.

DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA:

Besedilo 1. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju – sklad EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije na problemskem območju – sklad EKSRP (.doc)

Finančni načrt operacije – stroškovnik (.xls)

Obrazec za opremo ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - problemsko območje (sklad EKSRP)
Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 2. korespondenčni seji, dne 6. 4. 2018, za sofinanciranje potrdil spodaj navedeno operacijo v okviru 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bo v končno odobritev operacije predložena pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 
Naziv: PARK AKTIVNIH DOŽIVETIJ – 1. faza
 
Akronim: PARK AKTIVNIH DOŽIVETIJ
 
Vlagatelj: Občina Pesnica
 
Število doseženih točk: 70,00
 
Vlagatelj je bil o izboru pisno obveščen s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.
ZAPISNIK 14. SEJE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je do izteka roka (19. 2. 2018) prispela 1 vloga za prijavo operacije. Vlogo bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila administrativno popolnost in jo ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik: Zapisnik 14.seja