Srečanje predstavnikov LAS Ovtar Slovenskih goric z vodjo MDS CLLD 2021-2027

V začetku je dr. Milojka Domajnko na kratko predstavila naš LAS in nekatere že izvedene operacije. Alina Cunk Perklič je v prvem delu predstavila pogled na novo programsko obdobje 2021-2027. V prehodnem obdobju (podaljšano do leta 2023) bodo dodatna sredstva namenjena za ukrep Leader. V decembru je načrtovan nov javni poziv za projekte sodelovanja LAS (Ukrep 19.3). Poudarek bo na trajnostnem kmetovanju, kratkih dobavnih verigah in strategiji od vil do vilic. Skupni CLLD bodo v novem programskem obdobju sestavljali trije skladi, poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj še Evropski socialni sklad. Na novo pa bodo ustanovljeni ti. ribiški LASi, ki jih je predstavil Matej Zagorc. Ti morajo imeti vsaj 5 ribogojnih objektov in minimalno proizvodnjo letno 50 ton rib za prehrano ljudi.

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri so bili izpostavljeni izzivi z izvajanjem CLLD: enotna pravila za vse sklade, dolgotrajni postopki od oddaje vloge do izvedbene faze operacije, premalo sredstev za promocijske aktivnosti in drugo. Poudarjeno je bilo dobro sodelovanje med partnerji LAS in vodilnim partnerjem ter pomen pristopa Leader od spodaj navzgor.

Sestanek 27052021 1

Ob koncu srečanja smo si ogledali primer dobre prakse - Center lokalne ponudbe v središču Lenarta. Gre za inovativen način vključevanja ranljivih skupin v lokalno skupnost, s vzpostavitvijo turistične info točke, ki predstavlja turistične zanimivosti in bogato ponudbo Slovenskih goric (prodajni kotiček in spletna prodaja).

Zapisala: Milena Grabušnik

Foto: Arhiv LAS