Pretekli projekti

Dvig ravni pismenosti

Dvig ravni pismenosti 
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Leto sofinanciranja: od 2010 do 2013

Viri financiranja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport

Dediščina Slovenskih goric (akronim: DSG 2013), 5/NIP 2012-II. del

Dediščina Slovenskih goric (akronim: DSG 2013), 5/NIP 2012-II. del
Projekt prispeva k 2. prioritetni nalogi LRS: Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja; cilj: Zagotavljanje izobraževalnih programov za kmetovalce. Z izobraževalnim programom Dediščina Slovenskih goric za jutri (DSG) – Ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS smo želeli vplivati na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin ter vzpodbuditi medgeneracijski prenos znanj ohranjanja in shranjevanje semen.

Leto sofinanciranja: 2015

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013

Življenje na podeželju – zdrava kuhinja (akronim: ŽNP 2012), 2/NIP 2012

Življenje na podeželju – zdrava kuhinja (akronim: ŽNP 2012), 2/NIP 2012
V projektu Življenje na podeželju (ŽNP) – Zdrava kuhinja smo odraslim udeležencem želeli razviti sposobnost uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja in posredno s tem obogatiti svojo gostinsko ponudbo.

Leto sofinanciranja: 2014

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013

Izobražujemo generacije za razvoj podeželja (akronim: IGRP 2011), 2/NIP 2011

Izobražujemo generacije za razvoj podeželja (akronim: IGRP 2011), 2/NIP 2011
Namen programa je bil ponuditi izobraževanja trem generacijam območja LAS Ovtar Slovenskih goric v treh sklopih.
A) Osnovnošolcem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega čas, seznanitev z naravnimi in kulturnimi značilnostmi domačega kraja.
B) Odraslim znanja za pogon oz. vodenje lastnega podjetja.
C) Starejšim omogočiti dejavnosti, s katerimi se vključujejo v dogajanje lokalnega okolja, izdelovanje različnih izdelkov in tematsko druženje.

Leto sofinanciranja: 2013

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013

ABC podjetništva na podeželju, 8/LIN 2009

ABC podjetništva na podeželju, 8/LIN 2009
Projekt je prispeval k 1. prioritetni nalogi Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric: Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi izobraževanja, razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih starejših in ljudi s posebnimi potrebami. Namen projekta je bil povečati kvaliteto življenja ter vključevanje marginalnih skupin v izobraževanje za pridobitev samozaposlitvene strategije. Vsebine, ki so jih v programu predelali so iz področja podjetništva: poslovna komunikacija, sestava poslovnih dopisov in prodajnih pogodb, ponudba in povpraševanje, reševanje reklamacij, oblike podjetij, psihologija prodaje, poslovni bonton, zavarovanje, izterjava dolgov, zakonodaja in postopki ustanovitve podjetja ter finančno poslovanje. V sklopu trženja so obdelali raziskavo trga, politiko sortimenta in cen, distribucijo ter komuniciranje s trgom.

Leto sofinanciranja: 2010

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013

Ekološko vrtnarjenje, 7/LIN2009

EKOLOŠKO VRTNARJENJE, 7/LIN2009
Projekt je prispeval k 2. prioritetni nalogi Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric: Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja. S programom smo želeli udeležencem približati ekološko vrtnarjenje, jim predstaviti nove možnosti za vrtnarjenje in jim približati idejo o ohranitvi in varovanju naravnega okolja.

Leto sofinanciranja: 2010

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013

Turizem na kmetiji, 6/LIN 2009

TURIZEM NA KMETIJI, 6/LIN 2009
Projekt je prispeval k 3. prioritetni nalogi Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric: Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja. Izobraževalni program Turizem na kmetiji se je izvedel z namenom pospeševanja samozaposlovanja težko zaposljivih ljudi, izobraževanja starejših, da postanejo aktivnejši v okviru turističnih ali drugih društev ter dodatnega izobraževanja oseb, ki se s turistično dejavnostjo že ukvarjajo.

Leto sofinanciranja: 2010

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013

Izzivi podeželja, 5/LIN 2009

IZZIVI PODEŽELJA, 5/LIN 2009
Projekt je prispeval k 1. prioritetni nalogi Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric: Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi izobraževanja, razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih starejših in ljudi s posebnimi potrebami. Namen programa je bil izobraziti in usposobiti prebivalstvo Slovenskih goric, še posebej manj izobražene odrasle in jim s tem povečati kvaliteto življenja. Posebnost so tukaj delavnice za otroke v katero so vključeni osnovnošolski otroci, katerim želimo približati podeželje.

Leto sofinanciranja: 2011

Viri financiranja: pristop LEADER (EKSRP) - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 Programa razvoja podeželja 2007-2013