15 let RASG

  1. obletnica delovanja Razvojne agencije Slovenske gorice

Konec leta 2007 je bila v Lenartu s strani petih družbenikov (Območna obrtnopodjetniška zbornica Lenart, Zasebni zavod Riso (danes Riso, d. o. o.), Občina Destrnik, Občina Lenart in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah) ustanovljena Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG). V letu 2011 je v lastniško strukturo družbe vstopila še Občina Cerkvenjak.

V petnajstih letih delovanja je RASG postala širše prepoznavna v domačem okolju in regiji, pri čemer je šla skozi številne izzive, ki so prinesli potrebne izkušnje in jo okrepili. Pravzaprav gre za najpomembnejšo razvojno institucijo na območju Slovenskih goric, ki skrbi za izvajanje številnih razvojnih nalog in pridobivanje evropskih sredstev iz različnih skladov Evropske unije. Agencija kot pravna družba (družba z omejeno odgovornostjo) v svojem poldrugem desetletju delovanja uresničuje namen ustanovitve in poslanstvo – hitrejši razvoj Slovenskih goric skozi pospeševanje razvoja območja občin, zlasti na področjih razvoja podeželja, turizma, malega gospodarstva z infrastrukturo na podeželju in v urbanih središčih območja.

Na RASG se iz leta v leto povečuje število izvedenih projektov, z njimi se povečujejo tudi zahtevnost izvajanja, strokovnost, interdisciplinarnost na zahtevanih področjih dela, predvsem znanja s področja gospodarstva, kmetijstva, človeških virov, turizma, izobraževanja in trajnostnega upravljanja prostora. Vseh petnajst let je največji delež v finančnem preseku namenjen izvajanju nalog vodilnega partnerja (sedaj) pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric za deset občin (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj) ali tako imenovanemu upravljanju LAS.

V prvem programskem obdobju LAS 2007– 2013 je bilo izvedenih 68 projektov, v programskem obdobju 2014 – 2020 (podaljšano do 2025) je uspešno zaključenih 77 projektov, 25 jih je še v izvajanju.

V tem obdobju je bila RASG partner v dveh večjih čezmejnih projektih, v projektu VIA SAVARIA – Martinova pot (razvoj romarskega in kulturnega turizma) in v projektu Flagship Products (kulinarična in doživljajska ponudba v povezavi z vodilnimi produkti Podravja in Pomurja). V teku je evropski znanstvenoraziskovalni projekt COST Action CA18213 Rural NEET Youth Network s poudarkom na vključevanju mladih s podeželja v aktivno družbo.

RASG od leta 2013 deluje tudi kot Območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice in v skladu z zakonom izvaja splošne razvojne naloge na območju partnerstva devetih občin. Naloge na tem področju obsegajo nudenje strokovne pomoči pri pripravi posameznih in tudi skupnih projektov regijskega pomena. V izvajanju je doslej največji projekt iz dogovora za razvoj regij, »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, ki ga koordinira in vodi RASG ter v katerem sodeluje petnajst občin, tudi iz širšega območja Podravja in Pomurja. Interese Slovenskih goric zastopa kot partner v vseh večjih regijskih projektih Podravja (Sociolab/socialno podjetništvo, PONI Podravje/model podjetniškega usposabljanja, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc – TPK 2018–2022, Invest Podravje, Mrežni podjetniški inkubator Podravje – MPIP in Destinacija Štajerska). Izobraževalni center Slovenske gorice, ki prav tako predstavlja pomemben del RASG, je skozi izvajanje izobraževalnih tečajev, študijskih krožkov, Središča za samostojno učenje in Univerze za tretje življenjsko obdobje dobro obiskan skozi vse leto.

Že od leta 2009 je RASG izdajatelj mesečnika Ovtarjeve novice, ki pokriva dogajanja v občinah Upravne enote Lenart in širše v Slovenskih goricah. Pred vami je tokrat že 144. izdaja. Še posebej je treba izpostaviti sodelovanje z Društvom za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, že od ustanovitve LAS v letu 2008. RASG z društvom tesno sodeluje predvsem pri promociji in mreženju Ovtarjeve ponudbe ter izvajanju partnerskih projektov s področja razvoja podeželja in podpore ponudnikom lokalne in turistične ponudbe.

Poleg organizacije dogodkov, sejmov, predstavitve, širitve in izvajanja nalog TIC Slovenske gorice zaposleni v RASG stremimo k celostnemu razvoju podeželja v Slovenskih goricah, nudenju strokovne pomoči zasebnim investitorjem, javnim zavodom in občinam pri pridobivanju sredstev iz skladov ter pri pripravi investicijske dokumentacije (DIIP, IP), poslovnih načrtov, vlog za javne razpise itd. V vseh teh letih je bilo uresničenih veliko različnih pobud območja – ostajamo na poti izzivov, ki povezujejo, nadgrajujejo in ohranjajo utrip naših Slovenskih goric. To je naše delo in naše poslanstvo že petnajst let.

Hvala vsem, ki ste nas v vseh teh letih podpirali, nam zaupali, pomagali pri razvoju Slovenskih goric kot partner v projektu, udeleženec ali kot bralec Ovtarjevih novic …!

Kolektiv Razvojne agencije Slovenske gorice