POTRJENA SLR 2021-2027

POTRJENA STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 2021-2027

Strategija lokalnega razvoja (SLR) LAS OVTAR Slovenskih goric za obdobje 2021-2027 je bila potrjena na Skupščini LAS 28. 6. 2023. 

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. - vodilni partner pogodbenega partnerstva je 28. 7. 2023 predložil SLR v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD. Odločba o potrditvi SLR je bila izdana 17. 1. 2024.

Besedilo potrjene SLR:   Potrjena SLR LAS OVTAR

Odločba o potrditvi SLR:   Odlocba potrditev SLR 17.1.2024

V programskem obdobju do 2027 ima območje LAS na voljo 2.584.951,42 EUR sofinancerskih sredstev, od tega 1.452.739,79 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 1.132.211,63 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Novo vodstvo LAS OVTAR Slovenskih goric

Na 1. redni in volilni Skupščini LAS Ovtar Slovenskih goric za novo programsko obdobje, ki je potekala 31. januarja 2024, so bili za obdobje 2024 - 2028 izvoljeni naslednji organi LAS:

Predsednik:

Martin Breznik, Občina Sveta Ana

Podpredsednik:

Mitja Horvat, Občina Duplek

Člani Nadzornega odbora:

 1. Mojca Guzej, Občina Lenart (javni sektor)
 2. dr. Sabina Žampa, RISO, d.o.o. (gospodarski sektor)
 3. Olga Pregl, Zavod Vedoma (zasebni sektor)

 Člani Upravnega odbora:

 • Javni sektor (2 člana)
 1. Martin Breznik, Občina Sveta Ana
 2. Mitja Horvat, Občina Duplek
 • Gospodarski sektor (2 člana)
 1. dr. Milojka Domajnko, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
 2. Bojan Firbas, Domačija Firbas - dopolnilna dejavnost na kmetiji
 • Zasebni sektor (2 člana)
 1. Simon Fridau, Čebelarstvo Fridau
 2. Marko Šebart, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric 

Vsem izvoljenim čestitamo in verjamemo v nadaljnja skupna prizadevanja za razvoj Slovenskih goric!

Razpis za zbiranje kandidatur LAS za mandat 2024-2028

Osnovni logotip CGP SKP    LAS Ovtar zelrja

RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATUR -

REDNE VOLITVE ČLANOV V ORGANE LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC ZA OBDOBJE 2024-2028

 

LAS Ovtar Slovenskih goric zbira kandidature za predsednika, podpredsednika, člane Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric in člane Nadzornega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric za obdobje 2024-2028.

Rok za oddajo kandidatur je  podaljšan do 31. 1. 2024 do 16. ure.

Volilna Skupščina LAS bo  31. 1. 2024 na sedežu LAS.

SPREMEMBA RAZPISA - 19. 1. 2024

RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATUR-REDNE VOLITVE ČLANOV V ORGANE LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

DOSTOP DO KANDIDACIJSKEGA OBRAZCA

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev LAS

V Gorici pri Slivnici (območje LAS Od Pohorja do Bohorja) je v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) 16. januarja 2024 potekalo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS). Dogodka se je udeležil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen pristopa LEADER/CLLD. Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja z Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, je povedala, da lahko lokalne akcijske skupine v januarju pričakujejo potrditve strategij lokalnega razvoja in s tem samih LAS. Mag. Roman Medved, predsednik DRSP, je opisal vlogo DRSP pri uveljavljanju interesov LAS.

V strokovnem delu srečanja so predstavniki Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani predstavili projekt REBOUND – spodbujanje prožnosti v podeželskih skupnostih. Informacije o projektu najdete na tej povezavi.

V zadnjem delu srečanja sta predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Podpora za izvajanje pristopa LEADER/CLLD se dodeljuje iz dveh skladov - EKSRP (organ upravljanja: MKGP) in ESRR (organ upravljanja: MKRR).

Srečanja se je udeležila dr. Milojka Domajnko, direktorica RASG, d.o.o., - vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric.

Predstavitev ključnih členov Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027: Predstavitev uredbe LEADER/CLLD

SrecanjeLAS16012024 CLLD Slovenija

Foto: CLLD Slovenija

SPREJETA SLR

Skupščina LAS sprejela strategijo za novo programsko obdobje

 V novem programskem obdobju 2021 - 2027 bo za LAS Ovtar Slovenskih goric na voljo več kot 2,5 milijona evrov sredstev. Prvi javni poziv se obetajo v začetku leta 2024.

Skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric je 28. junija na svoji 11. redni seji potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS za obdobje 2021-2027 (SLR). Razvojna agencija Slovenske gorice, vodilni partner LAS, je strateški dokument posredoval v pregled in potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD.

V SLR smo na osnovi analiz, strokovnih podlag, izvedenih animacijskih delavnic, projektnih predlogov in javne razprave upoštevali princip od spodaj navzgor in izpostavili naslednja vsebinska izhodišča – razvojne prioritete:

 1. Razvoj trajnostnega gospodarstva
 2. Zeleni in butični turizem
 3. Prostor, infrastruktura in varstvo okolja
 4. Razvoj kmetijstva in povečanje samooskrbe
 5. Vključujoča družba, ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje
 6. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Na osnovi izdelanega finančnega okvira bo na razpolago 2.584.915,29 evrov, od tega 1.452.703,66 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1.132.211,63 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta znesek je vezan na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin ter osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma 37.

Pomembna novost je, da financiranje projektov iz ESRR ni več omejeno samo na urbana središča, ampak je upravičeno celotno območje LAS Ovtar Slovenskih goric (vseh desetih občin). Druga novost je, da je stopnja sofinanciranja enaka pri obeh skladih in znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Sofinancerska sredstva za izvajanja projektov se bodo razdeljevala na osnovi javnih pozivov, namenjena pa bodo tudi za izbrane projekte neposredne potrditve in sodelovanja LAS. Predvidevamo, da bodo prvi javni pozivi za sofinanciranje projektov objavljeni že v začetku prihodnjega leta, glede na to, da morajo biti strategije potrjene do 13. decembra letos.

Partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric trenutno šteje 38 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Vstop v partnerstvo pa je možen kadarkoli.

Nadaljevanja izvajanja pristopa LEDAER/CLLD bo omogočilo učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in podeželskega območja ob zavedanju, da brez sodelovanja lokalnega prebivalstva in pomoči vseh deležnikov ne bo mogoče realizirati programov in projektov.