1. JAVNI POZIV LAS Ovtar Slovenskih goric - problemsko območje sklad ESRR

1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric za problemsko območje - sklad ESRR

Namen javnega poziva: Namen 1. javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju. Kot problemsko območje je na območju LAS Ovtar Slovenskih goric opredeljeno območje občine Pesnica.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Operacije, ki se bodo sofinancirale iz ESRR, morajo biti osredotočene na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 39.614,12 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa).

Prvi in edini rok za oddajo vlog se izteče 17. 12. 2021. 31. 1. 2022.

Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne, do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Informacije o javnem pozivu: Informacije so na voljo na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Zadnji odgovori bodo objavljeni pet delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Besedilo 1. JP LAS Ovtar Slovenskih goric problemsko območje - sklad ESRR

1. sprememba 1. JP LAS Ovtar - problemsko območje - sklad ESRR, 17.12.2021

Vloga za prijavo operacije 1. JP problemsko območje - ESRR

Stroškovni načrt 1. JP PO ESRR

Konzorcijska pogodba - vzorec

Obrazec za opremo ovojnice

Strategija lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (št. 163/2021)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 

1. sprememba javnega poziva - 9. 12. 2021

1. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, kot vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju LAS) je 16. 11. 2021 objavila

1. JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev

Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Obveščamo vas, da je Upravni odbor na 13. korespondenčni seji, ki je potekala od 15. do 17. 12. 2021, sprejel naslednji sklep:

Prvi in edini rok za oddajo vlog na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) se podaljša do 31. 1. 2022.

V skladu s tem se v besedilu 1. javnega poziva za problemsko območje - sklad ESRR spremeni besedilo javnega poziva:

- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, tretji stavek, spremeni datum iz 17. 12. 2021 na datum 31. 1. 2022 in se glasi: Prvi in edini rok za oddajo vlog se izteče 31. 1. 2022.

Vse ostale točke oziroma določbe javnega poziva z dne 16. 11. 2021 ostajajo nespremenjene.

1. sprememba 1. JP LAS Ovtar - problemsko območje - sklad ESRR, 17.12.2021

 

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 21. 2. 2022

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so do izteka prvega roka za oddajo vlog (31. 1. 2022) prispela 1 vloga za prijavo operacije. Vlogo bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila administrativno popolnost in jo ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric

 

UPRAVNI ODBOR POTRDIL ENO OPERACIJO
Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric je na 17. redni seji dne 14. 4. 2022, za sofinanciranje potrdil spodaj navedeno operacijo v okviru 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo v končno odobritev predložena pristojnemu organu t. j. Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo.
 

foto potrjena operacija

Vlagatelj je bil o izboru pisno obveščen s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.