4. javni poziv LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD ESRR

4. Javni poziv Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR

JAVNI POZIV izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Operacije, ki se bodo sofinancirale iz ESRR, morajo biti osredotočene na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS).

Roka za oddajo vlog: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 27. 10. 2021, drugi (zadnji) rok pa 22. 12. 2021 31. 1. 2022. V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.

Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa).

Prvi rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 27. 10. 2021 do 15. ure.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 233.954,66 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. Nepovratna sredstva so v deležu 80 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 20 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Kadar vrednost operacije znaša več kot 20.000 EUR, se lahko izvaja v treh fazah, ki vsaka zase predstavljata zaokroženo celoto. V tem primeru se lahko zahtevek za izplačilo vloži po zaključku posamezne faze, pri čemer posamezni zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in uskladitev termina. Vprašanja lahko kadarkoli naslovite tudi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Zadnji odgovori bodo objavljeni pet delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Besedilo 4. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR

1. sprememba 4. JP - sklad ESRR, 20.12.2021

Vloga za prijavo operacije 4. JP - ESRR

Stroškovni načrt 4. JP ESRR

Konzorcijska pogodba - vzorec

Obrazec za opremo ovojnice

Strategija lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, (Št. 157/20)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 12. 11. 2021
Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so do izteka prvega roka za oddajo vlog (27. 10. 2021) prispele 4 vloge za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric

1. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA - 20. 12. 2021
4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bil objavljen 14. 9. 2021. 

Na 13. korespondenčni seji Upravnega odbora LAS Ovtar, ki je potekala od 15. do 17. 12. 2021, je bil sprejet sklep, da se podaljša drugi rok za oddajo vlog za prijavo operacij do 31. 1. 2022.

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 22. 12. 2021 na datum 31. 1. 2022 in se glasi: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 27. 10. 2021, drugi (zadnji) rok pa 31. 1. 2022.

1. sprememba 4. JP - sklad ESRR, 20.12.2021

 

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 4. JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD ESRR – 1. ROK
Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 16. redni seji dne 22. 12. 2021 potrdil štiri operacije v postopku 4. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prejetih na 1. rok javnega poziva. Operacije bodo v končno odobritev predložene pristojnemu organu, t. j. Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo.

Na ta seznam so se uvrstile naslednje operacije:

4 JP ESRR 1rok

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.

 

Zapisnik 3. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 21. 2. 2022
Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so do izteka drugega roka za oddajo vlog (31. 1. 2022) prispele 4 vloge za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 3. seje OK 4. JP ESRR - 21. 2. 2022

 

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 4. JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD ESRR – 2. ROK
Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 17. redni seji dne 14. 4. 2022 potrdil štiri operacije v postopku 4. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prejetih na 2. rok javnega poziva. Operacije bodo v končno odobritev predložene pristojnemu organu, t. j. Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo.

Na ta seznam so se uvrstile naslednje operacije:

foto potrjene operacije

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.