INCOMING AGENCIJA

Širše območje Štajerske (območje Slovenske Bistrice, Maribor, Slovenske gorice, Prlekija) je z vidika turizma slabo prepoznano in promovirano, skozi različne projekte pa so bili oblikovani številni turistični produkti, ki v praksi ne zaživijo. Zaradi želje ponudnikov po trženju njih samih in obstoječih turističnih produktov bomo vzpostavili model trženja turističnih produktov – Incoming agencijo.

Opis operacije:

V začetni fazi bomo analizirali obstoječo ponudbo na terenu in animirali različne deležnike (ponudniki, zavodi za turizem, lastniki kulturne in naravne dediščine, relevantni javni zavodi, drugi zainteresirani deležniki) k sodelovanju. Pomemben del operacije bo določitev standardov za sodelovanje, kjer bomo dali poudarek tudi aktivnostim za starostnike, varovanju okolja, ohranjanju narave, uporabi lokalnih produktov, lokalni samooskrbi in ozaveščanju o lastni identiteti območja. Večina partnerjev že pozna svoje območje in ga ocenjuje kot primerno, za vključitev in povezovanje.

S pomočjo zunanjih sodelavcev bomo analizirali obstoječe integralne turistične produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer bomo vključili ponudnike in zainteresirane deležnike k oblikovanju ponudbe za trženje. Deležnike bomo seznanili s sodobnimi trendi s področja turizma, usposobili vodnike, predstavili sisteme dobre prakse ter skupaj določili top-produkte, na katerih bomo gradili prepoznavnost. Za promocijo bomo oblikovali prodajno spletno stran, pripravili tiskovine in optimizirali digitalno informiranje.

Ideja je, da bi obstoječi model trženja bil oblikovan kot socialno podjetje (zadruga), s čemer se doseže primerjalna prednost pri namenskih razpisih po preteku projekta, hkrati pa se zagotovi, da bodo presežki prihodkov nad stroški namenjeni nadaljnjemu razvoju modela. Po preteku projekta se bo ustanovljeno podjetje financiralo samo in/ali s pomočjo zainteresiranih podjetnikov.

K sodelovanju smo povabili tudi partnerja iz Romunije, ki izhaja iz podobnega okolja kot Slovenske gorice in s katerim bomo izmenjali izkušnje oz. dobre prakse. 

S strani ARSKTRP smo 25. 2. 2021 prejeli odločbo o potrditvi operacije, ki jo v višini do 99.698,70 EUR sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v dveh fazah pa bo trajala od 1.7.2021 do 30.6.2023.

Partnerji v operaciji:
  1. LAS Ovtar Slovenskih goric-Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. - VODILNI PARTNER
  2. LAS Prlekija
  3. LAS Dobro za nas
  4. LAS Bogastvo podeželja
  5. LAS Lastovica
  6. TOTI LAS
  7. LAS Ceahlau (Romunija)

Dobrodošli v Slovenskih goricah