Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet ter se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.

Razlog za pristop k investiciji je spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti. Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo uporabo trajnostnih oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih centrov ter postajališč javnega potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev, posledično  pa bi se povečala dnevna aktivnost ter zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo tudi več kot 5 km, zato slabše fizično pripravljeni prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih oblik e-mobilnosti.

Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji imelo pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo lahko predstavljala kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna. Projekt presega občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh razvojnih regij, navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji. 

Skupna dolžina novozgrajene kolesarske mreže bo predvidoma znašala 128,4 km.

INVESTITORJI IN FINANCIRANJE

Investitorji obravnavanega investicijskega projekta so občine ORP Slovenske gorice (Podravska regija), v katerih se bo investicija izvajala:

 • Občina Benedikt;
 • Občina Cerkvenjak;
 • Občina Lenart;
 • Občina Pesnica;
 • Občina Sveta Ana;
 • Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 • Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah;
 • Občina Šentilj

 in pridružene občine:

 • Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (ORP Spodnje Podravje, Podravska regija);
 • Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (ORP Prlekija, Pomurska regija);
 • Občina Trnovska vas (ORP Spodnje Podravje, Podravska regija).

Investitor dela investicijskega projekta, ki se nanaša na izgradnjo državne kolesarske mreže je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Za financiranje upravičenih stroškov investicije so načrtovana sredstva Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Investitorji pričakujejo, da bo naložba v državno kolesarsko mrežo v celoti financirana s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo. Za sofinanciranje lastne udeležbe za preostale aktivnosti bodo investitorji zagotavljali lastne proračunske vire.

Vrednost obravnavane investicije znaša 15.073.976,88 EUR z DDV (stalne cene, februar 2018).

Julija 2018 je bil podpisan drugi dogovor o razvoju regije, ki vključuje tudi projekt Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric. 25.7.2018 so se sestali župani v na projekt vključenih občin in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih na projektu. V poletnih mesecih bo RASG izvedla vse potrebne aktivnosti za izbiro izvajalca potrebne projektne dokumentacije.