Natisni

2. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - ESRR

2. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - ESRR

2. JAVNI POZIV izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Operacije, ki se bodo sofinancirale iz ESRR, morajo biti osredotočene na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS).

Roki za oddajo vlog: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 13. 8. 2019 (torek), drugi rok se izteče 22. 10. 2019, tretji (zadnji) rok pa 10. 3. 2020.


V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 587.765,78 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letih 2019 in 2020.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % (nepovratna sredstva so v deležu 80 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 20 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije).

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR.

Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa).

Prvi rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 13. 8. 2019 (torek), do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in uskladitev termina.

Vprašanja lahko kadarkoli naslovite tudi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti 9. 8. 2019 do 13.00 ure. Vsi odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.lasovtar.si. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 12. 8. 2019. Vsi objavljeni odgovori in pojasnila postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Besedilo 2. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR 

Vloga za prijavo operacije ESRR - 10.10.2019 narejen popravek priloge 7/1 in 7/2 

Stroškovni načrt 2. JP ESRR

Obrazec za opremo ovojnice

Strategija lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Konzorcijska pogodba - osnutek

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Priročnik za pripravo CGP (celostna grafična podoba)

Zapisnik seje Ocenjevalne komisije – 6.9.2019
Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so do izteka prvega roka za oddajo vlog (13. 8. 2019) prispele 4 vloge za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.
 

Zapisnik OK_2.JP ESRR_6.9.2019